Melding, klacht of bezwaar

Melding 

Ervaart u overlast van bedrijven, komt u een probleem tegen in het openbaar gebiedt of loopt u vast in de zorg? Hiervoor kunt u een melding maken bij de gemeente. Zie hieronder u hoe dit kunt doen.

Melding openbaar gebied

Last van zwerfvuil, losse stoeptegels of een illegale storting? Of ziet u een gevaarlijke tak in een boom? Of constateert u dat een speeltoestel kapot is? Meld het  via het meldingsformulier of bel naar 14078.

Melding overlast bedrijven

Voor overlast van bedrijven zoals bijvoorbeeld stank, geluid en lawaai kunt u dag en nacht bellen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer 0888-333 555. Of vul het online klachtenformulier in.

Meldpunt WMO en Jeugd

Loopt u vast in de zorg? Komt u er niet uit met de gemeente, een hulpverlener of instelling? Dan kunt u contact opnemen met het onafhankelijk meldpunt WMO en jeugd.

Klachten

Vindt u dat u niet netjes behandeld bent door de gemeente Zwijndrecht? Dan kunt u een klacht indienen. De klacht kan gaan over de gemeente, ambtenaren die werken bij bij de gemeente Zwijndrecht,  maar ook bestuursorganen van de gemeente, zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Klachtenformulier

Meld uw klacht via het klachtenformulier of bel naar 14 078 (vraag naar de klachtencoördinator). U kunt ook een brief sturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Klacht over afvalinzameling

De afvalinzameling in de gemeente Zwijndrecht wordt uitgevoerd door het bedrijf HVC. Heeft u een klacht, vraag of opmerking hierover? Meld dit dan via de website van HVC of bel gratis naar 0800-0700.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Heeft u een persoonlijk en rechtstreeks belang bij dit besluit? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken. In de publicatie in de krant of in de brief van het besluit, leest u hoe u een bezwaarschrift indient. Dat moet u binnen 6 weken na het verzenden van het besluit aan de aanvrager doen. U betaalt geen kosten voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift indienen

Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u contact opnemen met de contactpersoon. De gegevens vindt u in de brief. Komt u er niet uit en wilt u een bezwaarschrift indienen? Dat kan op 2 manieren:

  • digitaal met uw DigiD
  • per brief.

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt; voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening als u per brief bezwaar maakt
  • uw telefoonnummer.
Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Een medewerker van het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden neemt telefonisch contact met u op.  Dan kijken we op welke manier we het bezwaarschrift kunnen behandelen. In het gesprek vertelt u wat er precies speelt en kijken we samen met u wat de beste aanpak is voor uw bezwaarschrift:

  • een hoorzitting of
  • een informeel gesprek

 De uitkomst van een informeel gesprek kan zijn dat een oplossing wordt gevonden, waarmee iedereen tevreden is. Als dat niet lukt dan vindt een hoorzitting plaats. Daarna krijgt u een beslissing op uw bezwaarschrift.
 Soms lukt het de gemeente niet om binnen de beslistermijnen een beslissing te nemen. U krijgt dan bericht dat we de beslistermijn met maximaal 6 weken uitstellen. Hebben we daarna nog meer tijd nodig? Dan mogen wij de termijn alleen verlengen wanneer u het daarmee eens bent.

Uw bezwaarschrift is openbaar

Uw bezwaarschrift is een openbaar stuk. De gemeente voegt uw bezwaarschrift en het besluit samen in een dossier. Belanghebbenden mogen dit dossier inzien.

Vragen over de bezwaarprocedure?

Wanneer u vragen hebt over de bezwaarprocedure, stelt u deze aan het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 8008, keuze 9, toets 2. Met andere vragen over besluiten, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit staat vermeld. Ook vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure in de folder van het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden.

Feedback

Wilt u de gemeente een tip of advies geven? Stuur dan een mail naar gemeente@zwijndrecht.nl