Ruimtelijke plannen

Informatie over bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat er in een gemeente met het gebied mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Op de landelijke website https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer   vindt u de bestemmingsplannen die gelden en hier kunt u zien voor welke gebieden gewerkt wordt aan een nieuw plan en of er al een ontwerp beschikbaar is. Op de de website overheid.nl vindt u berichten van de overheid over uw buurt, bijvoorbeeld de bekendmakingen over bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om via een e-mailservice continue op de hoogte te blijven van berichten in uw buurt. Meld u aan voor de e-mailservice.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden.Na 1 januari 2024 bestaat het bestemmingsplan niet meer. We werken dan met een omgevingsplan. Een omgevingsplan is één plan voor de hele gemeente. Past uw plan niet binnen het geldende omgevingsplan, dan moet een wijzigingsprocedure volgens de regels van de Omgevingswet worden doorlopen.

Hieronder worden de plannen getoond, die nog onder de oude Wet ruimtelijke ordening tot stand zijn gekomen. Voor de ontwerpbestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 ter inzage zijn gelegd, geldt een overgangsregeling. Dat betekent dat deze de procedure vervolgen op grond van de oude Wet ruimtelijke ordening. 

Ontwerpbestemmingsplannen

Met het ontwerp van een bestemmingsplan geeft het college een aanzet voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Die aanzet kan nog wel veranderen. Het gemeentebestuur maakt het ontwerp bekend met een aankondiging in uw huis-aan-huisblad, de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl. U heeft dan zes weken de tijd om te reageren met een eigen idee of zienswijze. Doet u dat niet binnen deze termijn, dan kunt u in de meeste gevallen later geen beroep meer indienen.

Hieronder treft u de ontwerpbestemmingsplannen aan:

​​​​​Vastgestelde bestemmingsplannen

Een vastgesteld bestemmingsplan is een plan waar de gemeenteraad groen licht voor heeft gegeven. Binnen twee weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, moet de gemeente dit besluit bekend maken. De vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad, wordt bekendgemaakt in uw huis-aan-huisblad, de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl.

Voor onderstaande plannen geldt na publicatie een beroepstermijn van 6 weken:

Deze bestemmingsplannen zijn vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. Alle onherroepelijke bestemmingsplannen vindt en leest u op: ruimtelijkeplannen.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplannen

Stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast, dan kan het plan op verschillende momenten onherroepelijk worden. Dat betekent dat u niets meer kunt doen om het plan te veranderen. De plannen blijven openbaar in te zien via ruimtelijkeplannen.nl

  • Vastgesteld bestemmingsplan en geen beroep
    Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Iemand heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Is niemand in beroep gegaan? Dan worden de regels in het bestemmingsplan meteen geldig en treedt het bestemmingsplan in werking.
  • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep, maar geen voorlopige voorziening
    Is in deze zes weken wel iemand in beroep gegaan, maar is geen voorlopige voorziening aangevraagd? Dan gelden na de zes weken de regels van het bestemmingsplan. Toch is het bestemmingsplan dan niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als rechter nog moet beslissen over het beroep. De rechter kan alsnog beslissen dat het bestemmingsplan niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan (al dan niet gedeeltelijk) niet meer.
  • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep en een voorlopige voorziening

Is er in de zes weken iemand in beroep gegaan? En heeft iemand ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan na zes weken nog niet geldig.
De voorzitter moet dan eerst beslissen of hij een voorlopige voorziening geeft. Besluit de voorzitter deze te geven? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan voor zover het besluit van de voorzitter strekt, nog niet geldig. Dit duurt in ieder geval totdat de Afdeling bestuursrechtspraak over het beroep heeft beslist. Besluit de Voorzitter geen voorlopige voorziening te geven, dan worden de regels van het bestemmingsplan meteen geldig.
Toch is het bestemmingsplan dan nog steeds niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak nog moet beslissen over het beroep. Wijst de afdeling het beroep af, dan wordt het bestemmingsplan geldig. Is deze het eens met het beroep, dan is het bestemmingsplan niet meer geldig. ​​​​​De onherroepelijke bestemmingsplannen bekijkt u ook op ruimtelijkeplannen.nl.

De volgende bestemmingsplannen kunt u ook raadplegen via onderstaande link:

Omgevingsplan

 

Omgevingsvergunning (uitgebreid), wijzigingsplannen en voorbereidingsbesluiten

Afwijkingen van een geldend bestemmingsplan kunnen niet alleen plaatsvinden door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, maar soms kan dat ook via een wijzigingsplan, een uitwerkingsplan, via een omgevingsvergunning of voorbereidingsbesluit. Ook deze plannen kunt u inzien via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp-omgevingsvergunningen (uitgebreid)

Hieronder treft u de ontwerp-omgevingsvergunningen aan:

Ontwerpomgevingsvergunning Z2023-00000376 Dorpsstraat 42, Heerjansdam

 

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

Hieronder treft u de verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid) aan:

 

De onherroepelijke omgevingsvergunningen (uitgebreid) vindt en leest u op: ruimtelijkeplannen.nl

Geweigerde omgevingsvergunningen (uitgebreid)

Hieronder treft u de geweigerde omgevingsvergunningen aan:

​​​​​​

 

Voorbereidingsbesluiten

Hieronder treft u de voorbereidingsbesluiten aan:

 

Wijzigingsplannen

Hieronder treft u de wijzigingsplannen aan:

-

De wijzigingsplannen vindt en leest u op: ruimtelijkeplannen.nl