Ruimtelijk beleid en regelingen

Wilt u meer weten over het ruimtelijke beleid of wilt u een planschadeverzoek of zienswijze indienen dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden.

 • Afwijkingenbeleid

  De gemeente ontvangt regelmatig plannen of initiatieven die in strijd is met het bestemmingsplan. Deze plannen zijn omgevingsvergunningplichtig voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Binnen het afwijkingenbeleid wordt gekeken of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

 • Lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist

  pdf, 132kB

  De gemeenteraad maakt bekend dat zij op 28 september 2021 heeft besloten tot het vaststellen van een aangepaste lijst met categorieën van gevallen in het kader van de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze situaties is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeente niet vereist. De raad heeft tevens besloten de lijst met categorieën van gevallen uit 2015 in te trekken.

 • Nadeelcompensatie en planschade

  Tegemoetkoming in schade kunt u aanvragen als u inkomstenderving of waardevermindering ondervindt aan een pand of woning.

 • Omgevingsvisie en welstandsnota

  De omgevingsvisie en de welstandsnota zijn ook planvormen die voorkomen. De omgevingsvisie is de gemeentelijke basis voor de bestemmingsplannen en de welstandsnota is het beleid waaraan de bouwplannen getoetst worden.

 • Procedure en inspraak

  Als de gemeenteraad besluit dat een bestemmingsplan wordt herzien, dan wordt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.

 • Zoekgebied nieuwe hoogspanningsverbinding

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT doen onderzoek naar een goede plek voor een nieuwe hoogspanningsverbinding in onze regio. Er zijn tien mogelijke routes, één daarvan doorkruist Zwijndrecht. Deze nieuwe verbinding is nodig om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit.