Omgevingsvergunning aanvragen

Ga je verbouwen of wil je iets aanleggen? Via het Omgevingsloket vraag je onder andere (omgevings)vergunningen aan voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

Omgevingsvergunning

Wil je activiteiten in, op of rondom jouw woning of bedrijf uitvoeren? Dan heb je mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (ver) bouwen
 • inrit/uitrit
 • kappen
 • sloop
 • ruimtelijk gebruik
 • milieu

Vergunningscheck

Wil je weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor jouw plan? Doe dan de vergunningscheck op het Omgevingsloket.
Je kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heb je wel DigiD nodig. Heb je hulp nodig bij de aanvraag van jouw vergunning? Maak dan een afspraak.

Digitaal regelen

Via het Omgevingsloket online vraag je digitaal een vergunning aan of kun je een melding doen. Bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, het plaatsen van zonnepanelen of een hekwerk, aanleggen van een steiger of plaatsen van een bouwkeet:

Omgevingsloket online

Kosten

De kosten voor een (omgevings)vergunning zijn afhankelijk van het soort aanvraag die je doet. Bekijk de kosten.

Afhandeling

Binnen 8 weken ontvang je antwoord van de gemeente als je een eenvoudige aanvraag doet. Deze termijn mogen wij één keer met 6 weken verlengen. Eenvoudige aanvragen zijn bijvoorbeeld:

 • schuttingen en hekwerken
 • dakkapel
 • zonnepanelen

Na bekendmaking van het besluit van de gemeente op www.officielebekendmakingen.nl kan een belanghebbende (dit is een ander dan uzelf) bezwaar of beroep indienen. Dit kan tot 6 weken na de genomen beslissing. Dit bezwaar of beroep kan invloed hebben op de vergunning die wij aan joue hebben afgegeven.

Wat is het Omgevingsloket?

Het Omgevingsloket is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat jij op één plek alle informatie kunt vinden. Op deze plek komt alle digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samen. Via het Omgevingsloket zie je meteen welke regels er gelden voor de plek waar je iets wil veranderen. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Om informatie toegankelijker en beter vindbaar te maken, is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Via het DSO is informatie van alle overheden over de fysieke leefomgeving te vinden. 

Sloopmelding

Bedrijven en particulieren die iets (laten) slopen, moeten dit in veel gevallen van tevoren melden bij het bevoegd gezag. Dit kan de gemeente zijn, maar ook het Waterschap, de Omgevingsdienst. Van een melding is pas sprake als de vereiste gegevens en documenten daadwerkelijk zijn aangeleverd. Een onvolledige melding is dus geen melding.

Uitzonderingen op de meldingsplicht

Voor bepaalde sloopactiviteiten is melden niet verplicht:

 • de (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, is maximaal 10 m3. Als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet.
 • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk
 • het slopen op grond van een maatwerkvoorschrift
 • het slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom
 • het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies

Hoeveelheid sloopafval per sloopactiviteit is bepalend (niet per bouwwerk)

Een sloopmelding is niet verplicht als je verwacht dat er maximaal 10 m3 afval vrijkomt (dat geen asbest is). Die 10 m3 geldt per sloopactiviteit (en niet per bouwwerk). Dus stel, iemand wil twee bouwwerken slopen op hetzelfde terrein. Dan geldt er geen sloopmeldingsplicht als de sloophoeveelheid van beide bouwwerken bij elkaar opgeteld maximaal 10 m3 is. Gaat het om meer dan 10 m3? Dan is een sloopmelding verplicht. Een sloopmelding is ook verplicht als je twee bouwwerken wil (laten) slopen op verschillende terreinen, maar het om één sloopactiviteit gaat.

Tijdstip indienen melding

De melding voor de sloopactiviteit moet je minimaal 4 weken voor het begin van sloopwerkzaamheden indienen bij het bevoegd gezag. In de volgende situaties is het toegestaan om de melding minimaal één week voor het begin van de sloopwerkzaamheden in te dienen:

 • het verwijderen van asbest vanwege reparatiewerkzaamheden of mutatie-onderhoudswerkzaamheden aan een bouwwerk dat in gebruik is. Onder de voorwaarde dat er (bij langer dan één week) onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruik van het bouwwerk is. Mutatie-onderhoudswerkzaamheden zijn onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden bij de wisseling van huurders van huurwoningen.
 • een particulier die maximaal 35 m2 aan asbesthoudende materialen in z'n geheel verwijdert uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie daarvan:
  • geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)
  • vloertegels
  • niet-gelijmde vloerbedekking

Je doet een sloopmelding wanneer er bij de sloop van een bouwwerk, standplaats of woonwagen naar verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt. Een (Rijks-)monument valt niet onder deze regeling. Hiervoor vraag je altijd een sloopvergunning aan. Je meldt ook altijd wanneer er bij de sloop asbest wordt verwijderd. Een sloopvergunning of melding van asbest maak je via het Omgevingsloket.

Zodra je een ontvangstbevestiging hebt gekregen, kun je met de sloopwerkzaamheden beginnen. 

Hoe dien ik een sloopmelding in?

Een sloopmelding dien je online in via het Omgevingsloket. Bij het Omgevingsloket log je in met je DigiD (eHerkenning voor bedrijven). De Rijksoverheid controleert jouw gegevens. Alle informatie die je invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Nadat je jouw melding hebt ingevuld, wordt deze direct online verstuurd.

Wat stuur je met een aanvraagformulier mee?

 • een situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000) waarop staat aangegeven: de kadastrale aanduiding, de te slopen bouwwerken (inclusief adressering)
 • een beschrijving van de sloopwijze
 • een volledig asbestinventarisatierapport, opgesteld door een erkend bedrijf
 • het sloopveiligheidsplan

Wanneer een bouwwerk gedeeltelijk wordt gesloopt, stuurt je ook het volgende mee:

 • alle relevante bouwkundige tekeningen, inclusief aanduiding van het deel dat je gaat slopen

Hoe lang duurt het voordat mijn sloopmelding afgehandeld is?

Binnen 4 weken na ontvangst van jouw melding, ontvang je bericht van ons.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 14 078 of maak direct een afspraak:

Maak een afspraak

Opvragen archiefdossiers van bouw- en omgevingsvergunningen

Inzage bouwarchief

Als je (ver) bouwplannen hebt, wil je vast ook weten hoe de constructie van het pand in elkaar zit. De gemeente Zwijndrecht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente. In dit bouwarchief vind je onder meer de volgende stukken: bouw- en sloopvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen-, tekeningen en sonderingen.

Het bouwarchief van de gemeente Zwijndrecht ligt opgeslagen bij het Regionaal Archief Dordrecht en in de archiefruimte van het gemeentekantoor Zwijndrecht.

Bouwvergunningen 1899 – 1990

Deze collectie vind je bij het Regionaal Archief Dordrecht. Om een archiefstuk te bekijken, maak je een reservering via de website van het archief. Nadat de reservering is gedaan, ontvang je een email met een bezoekdatum.
De gereserveerde stukken kun je alleen bekijken op de aangegeven bezoekdatum in de studiezaal van het gebouw aan Hof 6 in Dordrecht.

Bouw- en omgevingsvergunningen 1991

Deze collectie ligt in het archief van de gemeente Zwijndrecht. Om deze informatie te bekijken, stuur je een email naar vergunningen@zwijndrecht.nl Wij nemen contact met je op als de stukken klaar liggen, dit gebeurt binnen 10 werkdagen. Voor het opvragen, kopiëren of scannen van een dossier uit dit bouwarchief, betaalt u kosten. De kosten vindt u terug in de legesverordening.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die alles regelt voor de leefomgeving. De ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze wet voegt wetten samen. Dit maakt de regels simpeler voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt.

Wat de Omgevingswet precies inhoudt, lees je op onze webpagina Omgevingswet.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij. Dit noemen we de kwaliteitssborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

De Wkb verandert de regels voor technisch bouwen. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen.

Technisch bouwen: Wet kwaliteitsborging

Voor technisch bouwen moet je een vergunning hebben of een melding indienen. Kleine bouwwerken zijn vaak vergunningvrij.

De Wkb: gevolgklassen

De Wkb onderscheidt vier gevolgklassen voor bouwwerken. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar jouw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden.

Gevolgklassen Wet Kwaliteitsborging
Gevolgklasse 0 Vergunningvrij Nauwelijks risico
Gevolgklasse I Meldingsplicht +
kwaliteitsborger
Beperkte persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse II Vergunningplicht Reële kans op persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse III Vergunningplicht Kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen

 

Gevolgklasse 0: vergunningvrij

Bouwwerken in gevolgklasse 0 zijn vergunningsvrij. Denk hierbij aan dakkapellen, dakramen of kozijnen. Je moet hierbij wel voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze regels gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. Let op: het kan zijn dat je een vergunning nodig hebt voor ruimtelijk bouwen. Doe daarom altijd de vergunningcheck

Gevolgklasse I: meldingsplicht en kwaliteitsborger

Gevolgklasse I zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal twee bouwlagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je in of op een monumentaal pand gaat bouwen. Alleen nieuwbouw valt in gevolgklasse I. Vergunningplichtige verbouwingen gaan hier pas na 1 juli 2024 onder vallen. Voor bouwwerken in gevolgklasse I moet je een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Nu toetst de gemeente dit nog voordat de bouw begint. Door de Wkb doet de gemeente dit voor bouwwerken in gevolgklasse I niet meer. De kwaliteitsborger houdt toezicht via een instrument voor kwaliteitsborging: daarin wordt aangegeven op welke manier het toezicht wordt gedaan. Bedrijven ontwikkelen deze instrumenten. Instrumenten worden daarna gekeurd door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Als het instrument aan de eisen voldoet, mag het gebruikt worden voor kwaliteitsborging. De gemeente blijft wel betrokken. Je moet namelijk een bouw- en gereedmelding indienen bij de gemeente. Ook blijft de gemeente bevoegd gezag. De gemeente kan dus toezicht houden en handhaven als dat nodig is.

Gevolgklasse II en III: vergunning technisch bouwen

Gevolgklasse II en III zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld appartementencomplexen, scholen of hotels. Voor deze bouwwerkzaamheden heb je een omgevingsvergunning voor technisch bouwen nodig. Daarnaast is een vergunning voor ruimtelijk bouwen verplicht. De gemeente toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische voorschriften. Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. Je hoeft geen kwaliteitsborger in te huren.

In welke gevolgklasse valt uw bouwwerk?

Via de vergunningencheck van het Omgevingsloket controleer je in welke gevolgklasse jouw bouwwerk valt.