Grond- en hemelwater afvoeren

Ga je een nieuwe woning of pand bouwen of ga je verbouwen? En ben je van plan om vanaf dit pand grond- en/of hemelwater af te voeren via de gemeentelijke riolering? Dan vind je op deze pagina meer informatie.

Hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Hierdoor kan water op straat blijven liggen of kunnen gebouwen onderlopen wat voor overlast kan zorgen. De gemeente probeert zo veel mogelijk deze hevige regenbuien op te vangen door de openbare ruimte zo in te richten dat het beter tegen regen kan. Deze maatregelen alleen zijn niet voldoende om de overlast en schade te voorkomen. Een groot gedeelte van de gemeente bestaat uit privé terreinen en ook hier zijn maatregelen nodig om de overlast van hevige regenbuien te beperken. Wij hebben jouw hulp dus nodig. Samen moeten we als gemeente, burgers en bedrijven maatregelen nemen om de overlast te beperken en de leefbaarheid van onze gemeente op peil houden. Om deze reden is er de "Verordening afvoer grond -en hemelwater gemeente Zwijndrecht 2023" geschreven. In deze verordening is onder andere geregeld dat: 

  • Nieuwe lozingen van hemelwater en grondwater op het openbare vuilwaterriool niet zijn toegestaan.
  • Alle nieuwe gebouwen en gebouwen/oppervlakken die worden uitgebreid een waterberging op eigen terrein moeten hebben. Hemelwater afkomstig van deze nieuwe gebouwen/oppervlakken mag alleen afgevoerd worden op een openbaar riool als het eerst door de waterberging loopt.
Hoe werkt het riool?

Onder de grond ligt de gemeentelijke riolering. Dit wordt ook wel het openbare rioolstelsel genoemd. Dit openbare rioolstelsel bestaat uit verschillende riolen. Deze zijn van de gemeente. We hebben in Zwijndrecht twee soorten rioolstelsels, namelijk een gemengd stelsel en een gescheiden stelsel. Bij een gemengd stelsel gaat al het vuilwater (toilet, douche, wasmachine), hemelwater en grondwater via één riool naar de rioolzuivering van het waterschap. Bij een gescheiden stelsel worden het vuilwater, zonder het hemelwater en grondwater, in een apart riool afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Een gescheiden rioolstelsel bestaat uit verschillende riolen:
•    Een vuilwaterriool waardoor afvalwater naar de rioolwaterzuivering gaat
•    Een hemelwaterstelsel voor de inzameling van hemelwater. Het ingezamelde hemelwater wordt meestal afgevoerd in een watergang/sloot in de buurt.
•    Een ontwateringstelsel voor de inzameling van grondwater. Deze wordt ook wel drainage genoemd. Het ingezamelde grondwater wordt meestal afgevoerd in een watergang/sloot in de buurt.

Als riolering nieuw wordt aangelegd of wordt vervangen dan wordt in de meeste gevallen een gescheiden stelsel aangelegd. Een gemengd stelsel ligt vaak nog in oudere buurten. 

Bij de gemeente kun je navragen welke type riolering in jouw staat ligt. Bel hiervoor naar 14 078.

soorten riolering - gescheiden

soorten riolering - gemengd

Een voorbeeld van een gescheiden riool.

Een voorbeeld van een gemengd riool.

Hemelwater

Hemelwater is water dat uit de hemel valt. Denk aan regen, sneeuw, hagel en dauw. Sinds januari 2024 mag dit water – als het van nieuwe of verbouwde gebouwen komt – niet worden afgevoerd via het vuilwaterriool van de gemeente. 

Waarom mag ik geen hemelwater afvoeren via het openbare vuilwaterriool?

Het vuilwaterriool kan een beperkte hoeveelheid water afvoeren. Als hemelwater ook via dit riool wordt afgevoerd, kan het riool dit niet aan. Bij heftige neerslag komt dan water op straat te staan. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Ook is hemelwater best schoon. Daarom is het eigenlijk ook niet nodig dat dit water naar de rioolzuivering gaat.

Hoe moet ik het hemelwater dan afvoeren?

Het hemelwater moet eerst worden opgevangen in een waterberging. Dat kan op verschillende manieren. Daarna moet het via een aparte leiding naar de erfgrens van jouw grond toe. Als deze leiding aan deze eisen voldoet, sluit de gemeente de leiding aan op het openbare riool. De kosten voor de aansluiting op eigenterrein en openbaar terrein zijn voor eigen rekening. 

Let op! 

  • Je moet hiervoor minimaal 6 weken van tevoren een verzoek indienen bij de gemeente. Dat kan via dit aanvraagformulier
  • De kosten voor de aansluiting op eigenterrein en openbaar terrein zijn voor eigen rekening.

Waterberging

Een waterberging houdt tijdelijk water vast.

Waarom moet ik een waterberging aanleggen?

Een waterberging helpt om wateroverlast bij hevige regenbuien te beperken. De waterberging zorgt ervoor dat het regenwater niet direct op de riolering wordt afgevoerd. Hierdoor komt er tijdens de regenbui minder regenwater in de gemeentelijke riolering en wordt de kans op wateroverlast kleiner.

Wanneer moet ik een waterberging aanleggen?

Een waterberging moet worden aangelegd bij alle nieuwbouw en uitbreidingen van bestaande bouw/verhard oppervla. Daarvoor kan het zijn dat je een Omgevingsvergunning aan moet vragen

Een waterberging moet worden aangelegd:

  • bij alle nieuwbouwprojecten voor woningbouw, kantoren en bedrijven. 
  • als je het verharde oppervlak van een stuk grond, dat niet voor wonen wordt gebruikt, met meer dan 30% uitbreid en het aantal vierkante meters meer worden dan 250m2. Bij de uitbreiding van een bestaande woning hoef je geen waterberging aan te brengen.
Wat is een verhard oppervlak? 

Met verhard oppervlak bedoelen we het oppervlak van het pand/panden op een stuk grond en de overige verharde oppervlakken. Denk aan parkeerterreinen en op- en overslagterreinen. Een terrein dat voorzien is van waterdoorlatende grasbetonstenen, berekenen we niet mee met de grootte van de waterberging, behalve als het terrein voorzien is van straatkolken voor de afvoer van overtollig hemelwater. In dit geval telt het oppervlak mee voor 50% in de berekening.

Hoe groot moet de waterberging zijn?

Hoe groot de waterberging moet zijn ligt aan hoe groot het terrein is waar de waterberging wordt geplaatst. De minimale capaciteit van de waterberging op een particulier perceel dat voor wonen wordt gebruikt, is 50l per m2 bebouwd oppervlak en voor overige percelen is de minimale capaciteit 50l per m2 verhard oppervlak.

Voorbeeld: Is de oppervlakte van jouw woning 60 m2? Dan moet er een waterberging van 3000 liter zijn.

Wat is een particulier perceel?

Met een particulier perceel bedoelen we; een stuk grond waarvan de grenzen zijn vastgelegd, bij het kadaster een eigen nummer heeft en in eigendom is van een particulier/burger. Hieronder vallen dus geen appartementen complexen, kantoren/bedrijven en parkeerterreinen.

Moet ik een ledigingstijd toepassen?

Een ledigingstijd is de tijd dat een waterberging weer leeg moet zijn en beschikbaar is voor het opvangen van hemelwater van een nieuwe bui.

Particuliere percelen

Dan geldt dat de waterberging in stand moet worden gehouden. Wat betekent dat na een regenbui de waterberging geleegd moet worden, zodat deze weer gebruikt kan worden voor de opvang van een nieuwe regenbui. Als je niet kiest voor een ledigingspomp of debietvertrager moet je de tank handmatig na een regenbui legen, zodat je deze weer kan gebruiken bij een volgende bui. 

Een ledigingspomp of debietvertrager zorgen ervoor dat het water uit de hemelwatertank automatisch langzaam leeg loopt.

Overige percelen

Voor overige terreinen geldt dat de waterberging na 1 tot 2 dagen voor 90% beschikbaar moet zijn, als het water niet wordt hergebruikt. Is dit wel het geval? Dan is het 3 tot 4 dagen.

Wat voor soorten waterberging zijn er?

Je kunt het hemelwater op verschillende manieren vasthouden. Zowel onder als boven de grond.

Boven de grond

  • Regenschutting
  • Groen dak

Onder de grond

  • Gesloten ondergrondse hemelwaterberging
  • Infiltratiekratten

Advies

Het is belangrijk dat je een type waterberging vindt die bij jouw woning of pand, behoeften én de omgeving van Zwijndrecht past. De grondwaterstand in Zwijndrecht is hoog. Daarom is ons advies om je altijd te laten informeren door een expert.

Grondwater

Grondwater is al het water dat zich in de bodem bevindt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen grondwaterproblemen op jouw eigen terrein.