Nadeelcompensatie en planschade

Voorwaarde hierbij is dat de gemeente een:

 • bestemmingsplan heeft gewijzigd
 • procedure van een projectomgeving heeft gevolgd
 • afwijkingsbevoegdheid heeft toegepast

Deze tegemoetkoming noemen we planschade. Voorbeelden hiervan zijn bouwinitiatieven die niet mogelijk zijn volgens het geldende bestemmingsplan.

Doe je zelf een verzoek voor:

 • het aanpassen/wijzigen van het bestemmingsplan
 • andere planologische procedure of afwijking. Hiermee bedoelen we je de ruimte indeelt. 

dan legt de gemeente het risico van een eventuele planschade bij jou neer. Dit risico legt de gemeente in een contract (overeenkomst) met jou vast. Zonder zo'n overeenkomst ben je niet verzekerd of de benodigde planologische procedure haalbaar is. De gemeente kan dan besluiten de procedure niet te starten.

Kosten

De aanvraag voor een vergoeding voor planschade kost € 300,-. Je krijgt dit bedrag van ons terug als je recht hebt op planschade. 

Afhandeling

Binnen 40 weken krijg je bericht van ons.

Recht op vergoeding planschade

Je hebt recht op planschadevergoeding als juw pand of grond in waarde daalt en jou inkomen daardoor daalt. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe (grote) ondernemingen bij (kleine) bestaande ondernemingen. Voorwaarde hierbij is dat de schade is veroorzaakt door:

 • bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente of van een inpassingsplan, een bestemmingsplan van de provincie of het Rijk
 • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een planologische afwijking
 • het verlenen van een omgevingsvergunning en daarbij afgeweken is van het bestemmingsplan

De voorwaarden voor planschade zijn:

 • de schade hoeft volgens recht niet voor jouw rekening te komen
 • je hebt geen vergoeding of compensatie in de kosten ontvangen
 • de schade was niet voorzien op het moment dat je het pand of grond hebt gekocht of gekregen
Aanvragen vergoeding planschade

Je vraagt een vergoeding voor planschade schriftelijk aan. Dit doet je binnen 5 jaar nadat het planologische besluit onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat het plan niet meer is te veranderen. In jouw brief schrijf je naast jouw persoonlijke gegevens ook:

 • de reden van jouw aanvraag
 • hoeveel vergoeding je vraagt
 • de uitleg hoe je tot dat bedrag komt

Je stuurt de brief naar:

Gemeente Zwijndrecht
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 15
3330 AA Dordrecht

Betalen van vergoeding planschade

Planschadevergoeding betaal je als:

 • door jouw 'schuld' een pand of grond in waarde daalt
 • daardoor inkomen van anderen daalt

Voorwaarde hierbij is dat de schade veroorzaakt is door:

 • bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente, een inpassingsplan, een bestemmingsplan van de provincie of het Rijk
 • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een planologische afwijking
 • het verlenen van een omgevingsvergunning en daarbij afgeweken is van het bestemmingsplan

De voorwaarde hierbij is dat de planschade volgens recht voor jouw rekening komt.

Procedure voor vergoeding planschade
 • je krijgt binnen 6 weken na jouw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van de gemeente
 • je betaalt € 300,- voor het in behandeling nemen van jouw aanvraag
 • de gemeente schakelt een onafhankelijke planschadeadviseur in. Dit is altijd een deskundige op het gebied van planschade. De gemeente biedt de mogelijkheid de adviseur te 'wraken'. Dit betekent dat je de adviseur mag afwijzen
 • je krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. De planschadeadviseur beoordeelt de situatie ter plaatse
 • de planschadeadviseur maakt een conceptadvies en stuurt dit naar jou en de andere partijen op. Deze partijen zijn:
  • een planjurist van de gemeente Dordrecht
  • (eventueel) een derde belanghebbende, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar als die voor de betaling van mogelijke planschade verantwoordelijk is
 • alle betrokken partijen mogen op het voorlopige advies (schriftelijk) reageren
 • na eventuele aanpassingen van het voorlopige advies krijgen alle partijen het uiteindelijke advies
 • het college van burgemeester en wethouders beslist op jouw aanvraag. Zij betrekt hierbij het uiteindelijke planschadeadvies. Het college van burgemeester en wethouders kan hier met reden van afwijken
 • je ontvangt planschadevergoeding als het college het eens is met jouw aanvraag
 • tegen de beslissing mag je bezwaar maken. 
Eigen risico

Bij inkomstenverlies heb je een eigen risico. Dit risico is in ieder geval 2% van jouw inkomen. Bij waardevermindering van een woning geldt een eigen risico van 2% van de waarde van jouw woning. Wij vergelijken de maximale invulling van mogelijkheden uit het bestemmingsplan met het besluit van de oorzaak van de schade. Je krijgt geen planschadevergoeding als het geldende bestemmingsplan meer bouw- of gebruiksmogelijkheden toelaat.