Kloosstraat - Integraal Kind Centrum (IKC)

De gemeente Zwijndrecht en het bestuur van PIT kinderopvang & onderwijs werken aan een plan om een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) te realiseren aan de Kloosstraat.

Samenvoeging basisscholen

In oktober 2021 zijn de gemeente Zwijndrecht en het PIT bestuur (christelijk basisonderwijs) gestart met het verkennen van ruimtelijke mogelijkheden om een Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Kloosstraat in te passen. Dit IKC bestaat uit een samenvoeging van de Margrietschool, de Bron en kinderopvang. Daarnaast wordt op de begane grond aan de Karel Doormanlaan ruimte vrijgehouden voor een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk.   

Kloosstraat overzichtsfoto

Schetsontwerp

Om tot een goede inpassing van het IKC te komen is door een architectenbureau een aantal scenario's uitgewerkt. Het onderstaande schetsontwerp is hierbij als voorkeursvariant naar voren gekomen. Het is een gebouw over drie lagen, met het front gelegen langs de Karel Doormanlaan. Om dit mogelijk te maken, komt de Kloosstraat als route voor autoverkeer te vervallen. Er zal wel een nieuw langzaam verkeerverbinding worden aangelegd.     

Kloosstraat2

Overleg met omwonenden

Inpassing van een IKC in een woonwijk is een ingrijpend initiatief en de gemeente hecht er veel waarde aan om dit te doen in goed overleg met omwonenden en belanghebbenden. Ook als dit consequenties heeft voor de planning. Inmiddels hebben verschillende bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden over de planvorming en zijn hieromtrent nadere afspraken gemaakt. Deze komen ook terug bij het opstellen van het bestemmingsplan.

Vaststellen bestemmingsplan

Om het IKC te kunnen bouwen is een wijziging van het bestemmingsplan benodigd. De gemeente heeft het gewijzigde bestemmingsplan december 2023 vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn evenwel zienswijzen ingediend. Hier moet een reactie op komen. De zienswijzen hadden onder meer betrekking op het afsluiten van de Kloosstraat en de gevolgen voor de parkeersituatie. Om die reden heeft de gemeente voorjaar 2024 in goed overleg met omwonenden onderzoek gedaan naar deze punten. Op dit moment wordt gewerkt aan een afwikkeling van de ingekomen zienswijzen. Begin november 2024 wordt hieromtrent door de gemeenteraad een besluit genomen.          

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Nico Mol via e-mail: n.mol@zwijndrecht.nl