Boete onjuist aanbieden afval

Je kunt een boete krijgen als je jouw huisvuil buiten op een verkeerde manier aanbiedt. Ben je het niet eens met de boete? Dan kun je bezwaar maken.

We willen Zwijndrecht samen schoon en leefbaar houden. Daarom is het nodig dat u uw afval op de juiste manier aanbiedt. Houdt u zich hier niet aan? Dan kan de gemeente handhavend optreden en een boete opleggen, omdat u dan de Afvalstoffenverordening overtreedt.

Hoe handelt de gemeente bij het onjuist aanbieden van afval?

Bij verkeerd aangeboden afval gaat de gemeente als volgt te werk:

 1. De handhavers van de ge­meen­te on­der­zoeken wie ver­ant­woor­de­lijk is of zijn voor het onjuist aanbieden van af­val. Als een handhaver ver­keerd aan­ge­bo­den af­val aan­treft, belt hij – voor zover mogelijk - aan bij de­ge­ne van wie het afkomstig zou kunnen zijn. Dan mag de vermeende overtreder of één van de hoofdbewoners een verklaring afgeven, maar de bevraagde is niet verplicht tot antwoorden. De handhaver zal hem/haar daarop wijzen. De handhaver maakt vervolgens een boeterapport op.
 2. Wordt de deur niet geopend of kan de hand­ha­ver u niet be­rei­ken? Dan kunt u een brief verwachten, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld een reactie ("zienswijze") te geven, tenzij sprake is geweest van een situatie waarbij u direct bent betrapt voor het overtreden van de regels en u al in de gelegenheid bent gesteld een reactie te geven. In dat laatste geval krijgt u direct de boetebeschikking per post toegestuurd.
 3. Als uw eventuele reactie niet heeft geleid tot een ander besluit, dan kunt u het boetebesluit verwachten waarin u verzocht wordt het verschuldigde boetebedrag te betalen.
 4. De betaaltermijn is 6 weken. Het boetebedrag begint bij € 95,00 voor alle burgers van de gemeente en € 190,00 voor bedrijven. Dit bedrag kan oplopen als sprake is van herhaling.
 5. Tegen het boetebesluit kunt u schriftelijk be­zwaar ma­ken. Dat wil zeggen dat als u het er niet mee eens bent, dat u dan op papier uitschrijft waarom u het niet eens met bent met de boete. Twijfelt u? Neem dan eerst contact op met de contactpersoon die vermeld staat in de brief. Uw bezwaarschrift richt u aan: het college van b&w, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht of dien uw bezwaarschrift digitaal in via DIGID. In uw bezwaarschrift vermeldt u de volgende gegevens: 
 • uw naam, adres, postcode en woonplaats;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven en opstuurt;

 • het kenmerknummer en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt; voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee

 • de redenen van uw bezwaar (u schrijft uit waarom u het er niet mee eens bent);

 • uw handtekening als u per brief bezwaar maakt;

 • uw telefoonnummer.

 1. Als u in bezwaar gaat wordt de betaaltermijn niet opgeschort. U dient dus het boetebedrag binnen 6 weken te voldoen. Een medewerker van het Juridisch Kenniscentrum neemt telefonisch contact met u op. Soms lukt het de gemeente niet om binnen de beslistermijnen een beslissing te nemen. U krijgt dan bericht dat we de beslistermijn met maximaal 6 weken uitstellen. Hebben we daarna nog meer tijd nodig? Dan mogen wij de termijn alleen verlengen wanneer u het daarmee eens bent.
 2. Wanneer u vragen hebt over de bezwaarprocedure, stelt u deze aan het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 8008, keuze 9, toets 2. Met andere vragen over besluiten, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit staat vermeld.

Hoogte van de boete

De boete is minstens € 95,- voor particulieren en € 190,- voor bedrijven. Dit staat opgenomen in de Verordening. Dit boetebedrag kan oplopen als sprake is van herhaling binnen een jaar.

Verklaring afleggen

U krijgt 14 dagen de tijd om telefonisch of schriftelijk een verklaring ('zienswijze') af te leggen, maar dat hoeft niet. U hoeft namelijk niet mee te werken aan afleggen van een verklaring. Uw eventuele verklaring nemen wij mee in de brief die wij vervolgens u toezenden. Krijgt u alsnog een boete en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk reageren. Dit noemen we bezwaar maken.

Bezwaar maken

Op de webpagina 'Bezwaar maken' leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u contact opnemen met de contactpersoon. De gegevens vindt u in de brief. Komt u er niet uit en wilt u een bezwaarschrift indienen? Dat kan op 2 manieren:

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven en verstuurt;
 • het kenmerk en datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt; voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee;
 • de reden(en) voor het maken van uw bezwaar tegen de boete;
 • uw handtekening als u per brief bezwaar maakt;
 • uw telefoonnummer.

Maakt mijn bezwaar wel kans?

Als u bezwaar maakt, moet u kunnen uitleggen waarom u denkt dat de boete niet terecht is opgelegd. Eén van onderstaande redenen kunnen daarbij worden gegeven. U leest hieronder waarom uw bezwaar in deze gevallen volgens onze inzichten geen kans maakt in de procedure.

De container was vol

Het is al­tijd ver­bo­den om af­val naast een con­tai­ner te plaat­sen. Uw be­zwaar maakt al­leen kans als wij lan­ge­re tijd de con­tai­ner niet heb­ben ge­leegd. En als we meer­de­re mel­din­gen heb­ben ge­kre­gen dat de con­tai­ner vol was. Als een con­tai­ner vol is, moet u een an­de­re con­tai­ner zoe­ken of uw huis­vuil thuis be­wa­ren tot­dat de con­tai­ner weer leeg is. Is uw huis­vuil­zak te groot voor de ope­ning van de con­tai­ner? Ge­bruik dan klei­ne­re zak­ken of doe de zak min­der vol.

Ie­mand an­ders heeft mijn huis­vuil weg­ge­gooid

U bent zelf ver­ant­woor­de­lijk voor het juist weg­gooi­en van uw af­val. Ook als ie­mand an­ders na­mens u, of zon­der dat u het wist, het huis­vuil bui­ten zet. Uw be­zwaar maakt wei­nig kans als het huis­vuil naar u te her­lei­den is, maar ie­mand an­ders het bui­ten heeft ge­zet.

Ik woon nog maar net op dit adres en ben niet be­kend met de re­gels


Elke be­wo­ner moet de re­gels ken­nen voor het aan­bie­den van af­val. Uw be­zwaar maakt geen kans. Wilt u we­ten wel­ke re­gels over af­val er voor u gel­den? Lees meer informatie of kijk op de website van afvalinzamelaar HVC

­Iemand an­ders heeft mijn huis­vuil uit de con­tai­ner ge­haald

 U moet dit kun­nen be­wij­zen. En u moet be­wij­zen dat u het af­val in de con­tai­ner hebt ge­stopt en de con­tai­ner goed hebt af­ge­slo­ten. Kunt u dit niet? Dan maakt uw be­zwaar geen kans.

Ik was niet thuis toen het af­val ver­keerd werd ge­plaatst

U moet kun­nen be­wij­zen dat u al een tijd weg was toen wij het af­val op straat za­gen staan. Dat kan door bij­voor­beeld vlieg­tic­kets of ho­tel­boe­kin­gen te la­ten zien. Maar het moet dan ook dui­de­lijk zijn dat nie­mand van het huis­hou­den aan­we­zig was. En dat uw wo­ning ook niet werd ver­huurd. Als hoofdbewoner stellen wij u verantwoordelijk voor het juist aanbieden van uw afval; ook wanneer een familielid, vriend of poetshulp namens u het afval heeft willen verwijderen vanuit uw woning

Mijn post wordt vaak ver­keerd be­zorgd. Het af­val was dus niet van mij

Uw be­zwaar maakt al­leen kans als u kunt be­wij­zen dat de post die bij het af­val zat niet bij u be­zorgd is.

De boe­te is niet ver­stuurd bin­nen een re­de­lij­ke ter­mijn

 Wij pro­be­ren de boe­te bin­nen 12 we­ken na het vast­stel­len van de over­tre­ding te ver­stu­ren. Lukt dit niet, dan mo­gen wij de boe­te ook na 12 we­ken nog ver­stu­ren. Uw be­zwaar maakt geen kans.

Mijn bu­ren heb­ben ook hun af­val naast de con­tai­ner ge­plaatst. Zij heb­ben geen boe­te ge­kre­gen.

Als wij kun­nen be­wij­zen dat ver­keerd ge­plaatst af­val van u is, dan krijgt u een boe­te. Dit staat los van wat uw bu­ren heb­ben ge­daan. Uw be­zwaar maakt geen kans.