Riolering

De gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor het inzamelen en zuiveren van het rioolwater.

Daarom betaalt u rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap. De waterschappen zuiveren het rioolwater. Dit voorkomt dat vervuilende stoffen in het water terecht komen. Via het gemeentelijk rioolstelsel wordt het afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Zwijndrecht van het Waterschap Hollandse Delta. Daar wordt het water schoongemaakt. Het gezuiverde afvalwater wordt vervolgens geloosd in de Oude Maas.

Gemeentelijk Rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan staat wat de gemeente komende jaren van plan is met het riool. En dus bijvoorbeeld wanneer het riool wordt vervangen en hoe de bestaande riolering wordt onderhouden. Maar ook hoe we omgaan met de uitdagende gevolgen van klimaatverandering. En wat dit betekent voor de hoogte van de rioolheffing. 

Wateroverlast willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom nemen we bijvoorbeeld maatregelen om regenwater in de openbare ruimte (tijdelijk) vast te houden of in de bodem te laten zakken. Onder het parkeerterrein van winkelcentrum Walburg wordt bijvoorbeeld regenwater opgevangen. 
 

Wat verwachten we van inwoners en ondernemers?

De gemeente werkt er hard aan om te zorgen dat het riool nu en in de toekomst blijft werken. Maar ook inwoners en ondernemers spelen een rol. Daarom moeten de gemeente, inwoners en bedrijven samenwerken om het riool nu en in de toekomst goed te laten werken. Daarom vertrouwen erop dat:

  • Iedereen het riool verstandig gebruikt en bijvoorbeeld geen doekjes, verfresten of vet door het riool spoelt. En dat ondernemers zich aan de vergunningsvoorschriften houden.
  • Rioolaansluitingen vanuit het eigen terrein op het gemeentelijk riool zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden
  • Inwoners en bedrijven hemelwater van het dak of in eigen tuin zelf opvangen, opslaan en als dat mogelijk is verwerken.
  • Inwoners en ondernemers bij grondwateroverlast controleren of hun woning of bedrijfspand voldoende waterdicht is. 
Procedure: wat moet ik doen als het riool verstopt zit?

Komt het water omhoog in het toilet, de douche, de gootsteen en/of het schrobputje? Dan is hoogstwaarschijnlijk uw riool verstopt. Dit wordt vaak veroorzaakt door een verstopping in de leiding van uw riool naar het openbare hoofdriool. Dat moet natuurlijk snel verholpen worden. Maar wat moet u dan doen en waar moet u op letten? Wij helpen u graag op weg.

Wat moet u doen?

Heeft u een koophuis? Bel direct met een ontstoppingsbedrijf of loodgieter uit de regio. Zij komen om de verstopping onder hoge druk weg te spuiten. Als dit niet helpt of slechts voor korte duur, dan is een camera-inspectie noodzakelijk om te kijken wat er aan de hand is voordat er verder actie ondernomen kan worden. Huurt u een huis? Dan kunt u contact opnemen met uw woningbouwvereniging of woningeigenaar om het verder af te laten handelen.

Wie doet wat en betaalt wat?

Als uit de camera-inspectie van de loodgieter blijkt dat het probleem zit in uw particuliere afvoerleiding, moet u zelf zorgen dat het probleem wordt opgelost. Alle kosten hiervoor dient u zelf te betalen. Dit geldt voor het stuk riool binnen uw woning en vanaf uw woning tot aan de erfgrens. Ervaring leert dat het probleem dan vaak wordt veroorzaakt door een breuk in of verzakking van het riool of een ingegroeide wortel. Er hoeft geen sprake te zijn van een verstopping. Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan en ook dan kan er water omhoog komen bij uw aansluitpunt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. Een maatregel om dit tegen te gaan kan zijn het aanbrengen van een ontlastcontructie (bv een schrobputje) buiten uw woning. Een loodgieter kan uw huisaansluitingen controleren en advies geven. Indien het probleem in het rioolstuk vanaf uw erfgrens tot aan het hoofdriool wel door u is veroorzaakt, niet onder hoge druk is weg te spuiten en alleen verholpen kan worden door graafwerkzaamheden dan dient hiervoor altijd toestemming te worden gevraagd bij de gemeente. Alle kosten voor het oplossen van dit probleem betaalt u zelf. 

Probleem hoofdriool

Als blijkt dat het probleem in het rioolstuk vanaf uw erfgrens tot aan het hoofdriool niet door u is veroorzaakt, dan betaalt de gemeente éénmalig de kosten voor het ontstoppen van de leidingen en de camera-inspectie. U moet er wel voor zorgen dat er een ontstoppingspunt op uw perceel is om de camera-inspectie uit te voeren.Blijkt uit de camera-inspectie dat het probleem zit in een rioolstuk vanaf uw erfgrens tot aan het hoofdriool en wordt dit probleem veroorzaakt door een breuk, verzakking of een ingegroeide wortel? Neem dan contact op met de gemeente, de gemeente moet het probleem dan oplossen. Een probleem in uw huisaansluiting kunt u melden via het meldingsformulier, via de Fixi-app (te downloaden in de App Store of Google Play Store) of bel naar telefoonnummer 14 078. 

Naar aanleiding van de camera-inspectie kan de aannemer contact opnemen met de gemeente en een rioolmedewerker laten kijken naar de camerabeelden. Dit doet de aannemer alleen als hij constateert dat het probleem/defect op gemeentegrond zit. De gemeente is hiervoor tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 14 078. Na deze tijden kan de aannemer bellen met het noodnummer 078 - 7708 189.

Belangrijk om te weten

De gemeente Zwijndrecht heeft geen afspraken met ontstoppings- en loodgietersbedrijven om voor inwoners onderhoud aan de riolering te verrichten. U bent dus volledig vrij om zelf een keuze te maken. Bent u op zoek naar een loodgieter? Kijkt u dan goed of dit een erkend bedrijf is. Lees hieronder onze tips om hoge kosten te voorkomen. 

Tips om hoge kosten te voorkomen

Vraag vooraf een prijs op bij het bedrijf/de loodgieter dat u wilt inschakelen. Schakel een loodgieter in die onder hoge druk een leiding kan reinigen, zelf een camera-inspectie kan uitvoeren en dit digitaal kan aanleveren (bijvoorbeeld op usb-stick of via YouTube), uit de buurt komt (lokaal of regionaal) en de kosten vooraf aangeeft. De richtprijs voor het onder hoge druk reinigen, een camera-inspectie, het uurtarief en de voorrijkosten ligt tussen de 100 en maximaal 300 euro. Dit is afhankelijk hoe makkelijk toegankelijk de rioolaansluiting bij uw woning is. Mocht de loodgieter alleen maar een ontstoppingsveer tot zijn beschikking hebben, zoek dan een ander bedrijf. Als u hier van te voren goed naar vraagt, voorkomt u onnodige en hoge kosten.

Wat kunt u doen om verstoppingen te voorkomen?

Doorgespoelde (vochtige) doekjes zorgen voor grote problemen bij het afvalwatersysteem in Zwijndrecht. De doekjes veroorzaken verstoppingen in de rioolbuizen en klonteren samen in rioolpompen. Dat zorgt voor storingen, verstoppingen en rioolpompen gaan eerder kapot. Gebruik het toilet, gootsteen en afvoerputjes waar het voor bedoeld is. Schoonmaakdoekjes, billendoekjes, make-up doekjes, maandverband en tampons horen in de prullenbak. 

Ook vet zorgt voor problemen in het riool. Zorg dat vet en olie niet via het toilet, vaatwasser of gootsteen in het riool terecht komen. Vet in het riool veroorzaakt namelijk enorme problemen in het riool in of onder uw huis of in de straat. De gevolgen van zo'n verstopping zijn vaak direct merkbaar en het kost een hoop geld om de verstopping te verwijderen. Dit kunt u voorkomen door bijvoorbeeld een oud melkpak te gebruiken om het afgekoelde vet in op te vangen. Of veeg restjes olie of vet met keukenpapier uit de pan. Dit geldt ook voor de olie in potten waarin bijvoorbeeld feta of gedroogde tomaten worden bewaard. U kunt het oude vet of de olie ook laten afkoelen, teruggieten in de oude fles en inleveren bij een inzamelpunt (onder andere bij de MCD Winkelcentrum Noord, voetbalvereniging Groote Lindt of bij het afvalbrengstation in Hendrik-Ido-Ambacht). 

Wat moet ik doen bij stankoverlast uit het riool?

Elke straatkolk heeft een afsluitklepje bij de ingang, zodat er geen open verbinding is tussen het riool en de straat. Als dit zogenaamde ‘stankklepje’ niet functioneert, kan het gebeuren dat op straat een rioollucht wordt geroken. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het riool en de kolken. Via het meldingsformulier  kunt u een melding achterlaten als er sprake is van stankoverlast in de buitenruimte, waarvan u vermoedt dat het uit het riool komt. Vaak is het goed bevestigen van het klepje of een ander klepje terugplaatsen voldoende om het probleem op te lossen.

Wat moet ik doen als er water op straat blijft staan?

Na regenval kan er water op de openbare weg, het fietspad of het voetpad blijven staan. Dit wordt meestal veroorzaakt door slechte, verzakte bestrating of door slechte afwatering (bijvoorbeeld verstopte kolken). Als het water pas na een tijdje wegstroomt, is er waarschijnlijk sprake geweest van te veel regenwater. Dit is helaas niet altijd te voorkomen, want het rioolsysteem is niet berekend op heel hevige buien. 

Blijft het water langer staan, dan is er waarschijnlijk een straatkolk verstopt. Indien gevallen bladeren op de straatkolk liggen, kan de verstopping hierdoor veroorzaakt zijn. U kunt dit verhelpen door het bladafval van de straatkolk te verwijderen. Indien het bladafval niet de oorzaak van de verstopping is, kunt u hiervan een melding maken via dit meldingsformulier. De gemeente zal de verstopping dan zo snel mogelijk verhelpen.

Rioolinspectie en reiniging

Om riolen in optimale conditie te kunnen houden, worden deze van tijd tot tijd geïnspecteerd. Dat betekent dat de rioolputdeksels worden gelicht en dat er een camera naar beneden gaat. Die maakt beelden van de toestand van het riool aan de binnenkant. Denk hierbij aan vervuiling, verzakking, ingroeiende boomwortels en andere beschadigingen. Op basis van de beelden bepaalt de gemeente hoe lang een buis nog meekan of welk onderhoud nodig is. In deze video over rioolinspectie ziet u hoe dit in zijn werk gaat.

Reiniging

Als uit een rioolinspectie of uit binnengekomen klachten blijkt dat een riool verstopt zit, bijvoorbeeld met vet of andere obstakels, dan moet het worden schoongemaakt. Dat gebeurt in Zwijndrecht meestal door een gespecialiseerd reinigingsbedrijf. Ook daarvoor worden de rioolputten open getrokken en voor de veiligheid wordt de straat tijdelijk afgezet. Bekijk dit filmpje over rioolreiniging.

Toestemming rioolaansluiting op gemeentelijke riolering

Als u voor een nieuwe woning of renovatie van uw huidige woning een aansluiting wilt op de gemeentelijke riolering, vraagt u dit aan bij de gemeente. Dit geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen. Een aansluiting op de gemeentelijke riolering mag u namelijk niet zelf maken.

Toestemmingsformulier invullen

Inleveren

Het formulier kunt u inleveren t.a.v. de afdeling Realisatie door te mailen naar gemeente@zwijndrecht.nl of per post te sturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Nadat de riolering is aangesloten dient u de aansluiting te laten controleren door de buitenmedewerkers van de gemeente. Pas daarna mag de straat en/of tuin weer worden dichtgemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Gemeentewerf, via telefoonnummer 14078. Nadat de werkzaamheden stuurt u de aangepaste gegevens van de huisaansluiting in tweevoud naar bovenstaand adres. 

Voorwaarden

Uw riolering moet aan verschillende eisen voldoen, voordat de gemeente uw riolering aansluit de gemeentelijke riolering. Bekijk de aansluiteisen.​​

Toestemming grondwater/bemalingswater lozen op gemeentelijke riolering

Soms kan het voorkomen dat er grondwater ontrokken moet worden om werkzaamheden uit te voeren. Dit grondwater/bemalingswater mag niet zonder toestemming van de gemeente worden geloosd op de gemeentelijke riolering. Grondwateronttrekkingen kan voor plaatselijke overlast zorgen en dit willen we voorkomen. Het is van belang om te weten hoeveel de grondwaterstand tijdelijk gaat dalen (meter ten opzichte van NAP) of stijgen en ook waar het bemalingswater geloosd wordt. Lozen op het vuilwaterriool van de gemeente wordt alleen toegestaan als lozen op oppervlakte water niet mogelijk is. Voor lozen op oppervlakte water is toestemming nodig van het Waterschap Hollandse Delta. Als het bemalingswater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, moet bekend zijn hoeveel water geloosd wordt. 

Grondwater mag uitsluitend geloosd worden in tijdelijke situaties. Het definitief lozen van grondwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA) is niet toegestaan. Het drainagewater mag wel geloosd worden op de gemeentelijke schoonwaterriolering (HWA), ook hier is toestemming nodig van Waterschap Hollandse Delta.

Melden

Onttrekkingen van grondwater dient u te melden bij het Waterschap Hollandse Delta, 088 - 974 30 00. Grote onttrekkingen van grondwater (groter dan 150.000 m3) dient u te melden bij de Provincie Zuid-Holland, 070 - 441 66 11. Ook dient u een melding te doen bij de Omgevingsdient Zuid-Holland zuid, 078 - 770 85 85.

Saneringsonderzoek of bodemsanering

Voor het lozen van grondwater vanuit een proefbonnering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering gelden andere voorwaarden. Deze leest u in het Besluit lozen buiteninrichtingen of het Activiteitenbesluit milieubeheer

Aanvraag toestemming gemeente

Voor het aanvragen van toestemming om bemalingswater op de gemeentelijke riolering te mogen lozen dient u een verzoek in bij de gemeente Zwijndrecht via dit aanvraagformulier. Het ingeleverde formulier kunt u mailen naar gemeente@zwijndrecht.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Gereedmelding:
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, dient u een melding te doen bij de gemeente. Hiervoor kunt u gebruik maken van het gereedmeldingsformulier. De gemeente kan hierna mogelijk een eindinspectie uitvoeren.