Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die alles regelt voor de leefomgeving. De ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze wet voegt wetten samen. Dit maakt de regels simpeler voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt.

De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet geldt voor grote ontwikkelingen in de gemeente. En voor kleine ontwikkelingen, zoals het plaatsen van een dakkapel op uw huis. 

De Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024. Bekijk hier een video met uitleg over de Omgevingswet. 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld, als u:  

 • plannen heeft om uw huis te verbouwen 
 • een evenement wilt organiseren  
 • ondernemer bent en een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand 

In andere situaties kunt u ook met de Omgevingswet te maken krijgen. Bijvoorbeeld als uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. De Omgevingswet verwacht dat iemand die iets wil veranderen contact opneemt met buurtbewoners. 

Vergunningcheck, aanvragen en overzicht van alle plannen
 • Alles staat op 1 plek, namelijk in het landelijk Omgevingsloket. In het Omgevingsloket staan alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen bij elkaar. U ziet welke plannen er al zijn. En ook welke regels er gelden voor een bepaalde locatie of plek.
   
 • Via het Omgevingsloket checkt u online of u voor uw plan:  
  • een vergunning nodig heeft 
  • een melding moet doen  
  • informatie moet aanleveren  
    
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u dit aan via het Omgevingsloket 
   
 • In het omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. Ook staan er regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. Daarnaast kunnen er ook regels in staan over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. 
   
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeente en andere overheden sneller beslissen op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag ingewikkeld is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
                                                                                  
 • Bent u er niet zeker van of uw plan haalbaar is of klopt? Dan blijft het verstandig om een vooroverleg te doen. Een vooroverleg (concept verzoek omgevingsvergunning) is geen vergunningsaanvraag, maar een service. U bespreekt hiermee of uw plan kans van slagen heeft. Pas na het vooroverleg vraagt u de omgevingsvergunning aan. Bij het vooroverleg toetst de gemeente uw schetsplan of conceptaanvraag op een aantal factoren. Welke dat zijn hangt af van de grootte van uw plan(nen). En van de door u ingeleverde tekeningen en gegevens.  
Meedenken en meedoen (participatie)

Elke ruimtelijke verandering heeft invloed op de omgeving. Bijvoorbeeld de uitbouw die u wilt plaatsen of de bouw van een huis. Dit betekent misschien wel iets voor het uit- of aanzicht van de buren. Dat geldt ook voor de bouw van nieuwe woningen door een projectontwikkelaar. Of de aanleg van een nieuwe weg.

De Omgevingswet biedt ruimte om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. Het stimuleert initiatiefnemers om u deze ruimte te geven. 
Hoewel het niet in alle gevallen verplicht is, is het wel raadzaam om met uw buren in gesprek te gaan. Doe dit voordat u een vergunning aanvraagt.

Als initiatiefnemer moet u bij de vergunningsaanvraag namelijk aangeven of u aan participatie heeft gedaan. U geeft aan hoe u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken. En ook hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Bekijk hier een video over participatie in de omgevingswet.

Onderdelen van de Omgevingswet

De Omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn twee belangrijke onderdelen van de Omgevingswet. 

 • Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan onze ambities en lange termijn doelen voor de leefomgeving. De visie beschrijft hoe we in de toekomst wonen, werken en leven in onze gemeente. Lees de omgevingsvisie van Zwijndrecht.
 • Omgevingsplan. Per gemeente is er straks één omgevingsplan voor de hele gemeente. In het omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. Ook staan er regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. En over energiemaatregelen en duurzaamheid. We gaan de bestemmingsplannen omzetten naar het omgevingsplan. U kunt alle regels zien op het Omgevingsloket, onder 'regels op de kaart'.