Rechten van betrokkenen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacywet)

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan iedere inwoner/organisatie (betrokkene) bepaalde rechten uitoefenen. Hiervoor kan een verzoek worden gedaan. Op deze pagina worden de rechten uitgelegd en staat er per recht een link aangegeven. Als u daarop klikt komt u direct op een pagina waarmee u de aanvraag kunt indienen.

U kunt kiezen voor een aanvraag via DigiD, dan gaat alles digitaal. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw aanvraag niet via DigiD in te dienen. In dat geval vult u een aanvraagformulier in en gaat u later (met uw aanvraagformulier) naar de balie van het gemeentehuis om u te legitimeren. Zo kan de gemeente met zekerheid controleren dat u degene bent over wie de aanvraag gaat. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uitleg begrippen

  1. Persoonsgegevens: gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens die bijzondere informatie bevatten van een natuurlijk persoon. Voorbeelden zijn: godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens, strafrechtelijk verleden, ras of etnische afkomst, inkomensgegevens, burgerservicenummer.
  3. Verwerken van persoonsgegevens: onder andere het verzamelen, vastleggen, raadplegen, gebruiken van persoonsgegevens.
  4. Betrokkene: degene van wie de gemeente persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens inzageverzoek

Wilt u graag weten of en welke persoonsgegevens de gemeente van u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek doen op grond van artikel 15 uit de AVG. 

Verzoek inzage persoonsgegevens
 

Persoonsgegevens verwijderingsverzoek

Wilt u graag dat de gemeente bepaalde persoonsgegevens die zijn verwerkt, verwijdert uit haar database? Dan kunt u een verwijderingsverzoek doen op grond van artikel 17 uit de AVG. Kunt u hierbij aangeven welke persoonsgegevens moeten worden gewist en waarom u dit wilt? Let op: sommige persoonsgegevens mag de gemeente volgens wetgeving niet verwijderen.

Verzoek verwijderen persoonsgegevens
 

Persoonsgegevens correctieverzoek

Wilt u graag dat de gemeente uw persoonsgegevens in haar databasis corrigeert? Dan kunt u een correctieverzoek doen op grond van artikel 16 uit de AVG. Kunt u aangeven welke persoonsgegevens onjuist zijn en wat de juiste persoonsgegevens zijn?

Verzoek correctie persoonsgegevens
 

Persoonsgegevens beperking verwerking verzoek

Wilt u graag dat de gemeente de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopt? Dan kunt u een verzoek tot beperking van de verwerking doen op grond van artikel 18 uit de AVG.

Verzoek persoonsgegevens beperking verwerking

Als dit verzoek is toegekend mogen uw persoonsgegevens alleen nog worden verwerkt indien:

  1. u hier toestemming voor heeft gegeven of;
  2. de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of;
  3. de gegevens nodig zijn voor de bescherming van de rechten van anderen of;
  4. om gewichtige redenen van algemeen belang.

Persoonsgegevens dataportabiliteit verzoek

Wilt u graag een deel van uw persoonsgegevens die de gemeente verwerkt, overdragen aan een andere organisatie? Dan kunt u een verzoek tot dataportabiliteit doen op grond van artikel 20 uit de AVG.

Verzoek dataportabiliteit persoonsgegevens

Als u wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens zelf overdraagt kunt u dan de volgende vragen beantwoorden?

Ik wil dat mijn persoonsgegevens worden overgedragen aan de volgende instantie:

O per post O per e-mail

Naam instantie: ……………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………..

Postcode en plaatsnaam: ……………………………………………………………..

Emailadres: ……………………………………………………………..
 

Persoonsgegevens verwerking bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de verwerking door de gemeente van bepaalde persoonsgegevens? Dan kunt u bezwaar maken op grond van artikel 21 uit de AVG. Kunt u aangeven tegen welke verwerking van welk(e) persoonsgegeven(s) u bezwaar maakt en waarom?

Bezwaar verwerking persoonsgegevens