Starterslening

De starterslening overbrugt voor een starter het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat de koper – met zijn inkomen – bij een hypotheekverstrekker kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Let op: Het budget voor startersleningen is op. We nemen daarom geen aanvragen meer in behandeling.

Steuntje in de rug

Voor veel starters is het moeilijk een koopwoning te betalen. Zeker mensen met een lager inkomen kunnen vaak lastig een hypotheek krijgen om een passende woning te kopen.
De gemeente heeft een regeling om startende kopers een steuntje in de rug te geven; de Starterslening van de gemeente. 

Wie zijn starters?

Starters kunnen kopers zijn die van een huurwoning naar een koopwoning doorstromen. Ook personen die voor het eerst zelfstandig gaan wonen – bijvoorbeeld vanuit het ouderlijk huis of een studentenkamer – vallen in deze categorie. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening van de gemeente Zwijndrecht moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De aanvrager koopt een woning in Zwijndrecht;
 • De aanvrager van de starterslening*:
  • is inwoner van Zwijndrecht en woont al minimaal een jaar in deze gemeente of
  • heeft minimaal 10 jaar van zijn/haar leven in Zwijndrecht gewoond of
  • heeft een vaste aanstelling bij een in Zwijndrecht gevestigd bedrijf of instelling
 • De aanvrager is ouder dan 17 jaar en niet ouder dan 35 jaar op het moment van de aanvraag;
 • De aanvrager van de Starterslening is geen woningeigenaar en is dat ook niet eerder geweest.

*NB. Als het aanvragend huishouden uit twee personen bestaat, hoeft slechts één persoon aan deze voorwaarde te voldoen.

Welke woning kan gefinancierd worden?

De te kopen woning moet een bestaande of nieuwe woning zijn in de gemeente Zwijndrecht. Er zijn verder twee belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

 • De koper gaat de woning zelf bewonen;
 • De verwervingskosten zijn niet hoger dan 75% van de NHG-grens. IN 2024 ligt deze NHG-grens op € 435.000. Het maximale aankoopbedrag komt daarmee op € 326.250,-

Let op:

 • Voor verbouwingskosten wordt via de Startersregeling geen financiering verstrekt;
 • Woningen die door de corporatie met korting aan zittende huurders worden verkocht komen niet in aanmerking voor de regeling;
 • De gemeente kan alleen startersleningen verstrekken zolang hiervoor nog budget beschikbaar is.

Wat is de maximale hoogte van een starterslening?

De starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneemsom)som inclusief eventuele verbouwings- of meerwerkkosten, óf de marktwaarde uit het taxatierapport. Voor de starterslening rekenen we met het laagste bedrag van deze twee. Als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de starterslening, geldt de door de banken gepubliceerde rente van 10 jaar vaste leningen. De rentevaste periode voor de starterslening blijft 15 jaar.

Hoe werkt de starterslening?

Iedere starterslening heeft een looptijd van 30 jaar. Alleen de aanstaande eigenaar van de woning is aanvrager en bij aanvang schuldenaar. In het begin betaalt de starter geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na drie jaar wordt getoetst of de starter/koper meer is gaan verdienen en ‘betaalcapaciteit’ heeft om rente en/of aflossing te betalen. Is dat niet het geval, dan blijft de Starterslening rente- en aflossingsloos. Eenzelfde toets volgt na 6, 10 en 15 jaar na start van de lening. Zodra bij een toets blijkt dat het inkomen van de starter het toelaat, gaat hij/zij rente en aflossing betalen voor de Starterslening. Na 30 jaar is een behoorlijk deel van de eerste hypotheek afgelost en kan door het verhogen/oversluiten van de eerste hypotheek geld worden vrijgemaakt om het restant van de Starterslening in één keer af te lossen.

De totale financiering van het huis van een starter met Starterslening bestaat uit twee delen: een normale hypotheek en de Starterslening. Naast de Starterslening heeft de starter dus een hypotheek nodig. Die hypotheek kan hij/zij afsluiten bij de hypotheekverstrekker van zijn/haar keuze.

Voorbeeld

In dit voorbeeld heeft de starter voor de koop van een huis een hypotheek van € 165.000,- nodig. De starter en zijn/haar partner hebben een jaarinkomen van € 25.000 en € 10.000. Met dit gezamenlijke inkomen kunnen zij bij de bank een hypotheek van € 134.000 krijgen. De Starterslening bedraagt dan € 31.000.

Hierover betalen zij de eerste drie jaar geen rente en aflossing.

Je kunt hier een indicatie krijgen hoeveel jouw starterslening kan bedragen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente bepaalt wie er voor de starterslening in aanmerking komt. Ook stelt de gemeente het leningsbedrag en de voorwaarden van de lening vast.

Wat doet het SVn?

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de starterslening namens de gemeente. Ook verzorgt SVn de afhandeling en de administratie van de lening. De starter leent dus geld van de gemeente via het SVn.

Hoe vraagt iemand de starterslening aan?

 • Belangstellenden kunnen bij de gemeente informeren of ze voor de Starterslening in aanmerking komen.
 • Zo ja, dan krijgen zij, op vertoon van een brief van hun makelaar en/of een kopie van hun concept koopakte, een starterspakket met daarbij een op naam gesteld ondertekende toewijzingsbrief met een maximum bedrag
 • Dit starterspakket kunnen ze samen met hun financieel adviseur invullen en voorzien van alle gevraagde gegevens opsturen naar het SVn.
 • SVn beoordeelt de aangeleverde documenten en doet een financiële krediettoets.
 • SVn brengt bij een positieve krediettoets een offerte uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente.
 • De kopers sturen een kopie van deze SVn offerte naar de hypotheekverstrekker.
 • Als de starters akkoord gaan met deze offerte kunnen de stukken naar de notaris van hun keuze voor de officiële overdracht van de nieuwe woning.

Heb je nog vragen?

Belangstellenden kunnen gerust contact opnemen met de gemeente Zwijndrecht op telefoonnummer 14 078. Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van SVn.