Hoogwater

Hoogwater in de rivieren Oude Maas en Noord kunnen in Zwijndrecht voor overlast zorgen. Daarom is het goed om voorbereid te zijn op hoogwater.

Waterstanden

De waterstand van de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht vind je op de website Actuele Waterdata van Rijkswaterstaat. Algemene informatie over de waterstanden lees je op teletekst pagina 720.

Overstroming buitendijks gebied

Door heftige neerslag in de Maas en de Rijn kan de waterstand van de rivieren rondom Zwijndrecht verhoogd zijn. Bij een hoogte van +1.85 m NAP zorgt dit al voor water in de laag gelegen gebieden. Denk dan aan Zomerlust, Veerplein, Maasplein, maar ook het gebied rondom het Balkengat. Hoe hoger het water komt, hoe meer gebieden hier last van hebben. Ook een (noordwester) storm op zee kan een grote invloed hebben op de waterstand, net als springtij.

Overstroming binnendijks gebied

De kans dat een waterkering, zoals een dijk, overstroomt, noemen we signaleringswaarde. Voor de dijk rond Zwijndrecht is de signaleringswaarde 1:3000. Dit betekent dat een overstroming van onze dijk eens in de 3.000 jaar zou kunnen voorkomen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit ook echt gebeurt.

Wat als er een overstroming dreigt?

Voorwaarschuwing

Rijkswaterstaat geeft aan het Waterschap een voorwaarschuwing voor de buitendijkse gebieden af bij een verwachte waterstand vanaf NAP +1,80 meter in de Oude Maas. Het Waterschap informeert de gemeente hierover. De gemeente waarschuwt en informeert bewoners en bedrijven in buitendijkse gebieden die te maken kunnen krijgen met het hoge water en neemt maatregelen om het hoge water tegen te houden.

Waarschuwing

De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) van Rijkswaterstaat geeft aan het Waterschap en de Veiligheidsregio een waarschuwing voor hoog water als de verwachte waterstand vanaf NAP + 2,50 meter of hoger is in de Oude Maas. Het Waterschap stelt beperkte dijkbewaking in en informeert de gemeente hierover.

Alarmering

De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) van Rijkswaterstaat geeft aan het Waterschap en de Veiligheidsregio een alarm voor hoog water als de verwachte waterstand vanaf NAP + 2,80 meter of hoger is in de Oude Maas. De dijkbewaking wordt uitgebreid met vrijwilligers en het Waterschap informeert de gemeente hierover. De dijkbewakers controleren of de dijken het hoge water kunnen houden en of ze niet gaan scheuren of vervormen. De gemeente waarschuwt en informeert de bevolking van Zwijndrecht.

Wat kan ik doen om me voor te bereiden?

Ook al is de kans op een overstroming heel klein, toch is het goed om jte weten wat je kunt doen. Ook als voorbereiding. Zie hiervoor de website onswater.nl

Bij wonen en ondernemen in buitendijksgebied is hoog water een risico. Voor het nemen van maatregelen bij woningen of ondernemingen is de gemeente niet verantwoordelijk. Natuurlijk doen wij wel ons best om schade te voorkomen. Denk aan tijdelijke vloedschotten bij hoog water en projecten zoals het ophogen van de kades rondom het Veerplein. Wij adviseren bewoners en ondernemers in deze gebieden om zelf ook maatregelen te nemen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van Waterschap Hollandse Delta  vind je meer informatie over het werk van het Waterschap en het zoveel mogelijk tegengaan van hoog water. De risicokaart geeft naast informatie over overstromingsrisico's ook een overzicht van andere risico's in jouw woon- en leefomgeving. Het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid houdt ook rekening met overstromingen in de gemeente Zwijndrecht. Zij leggen in het risicoprofiel uit hoe groot de kans is op een overstroming en welke gevolgen dit heeft.