Riolering

De gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor het inzamelen en zuiveren van het rioolwater.

Daarom betaal je rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap. De waterschappen zuiveren het rioolwater. Dit voorkomt dat vervuilende stoffen in het water terecht komen. Via het gemeentelijk rioolstelsel wordt het afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Zwijndrecht van het Waterschap Hollandse Delta. Daar wordt het water schoongemaakt. Het gezuiverde afvalwater wordt vervolgens geloosd in de Oude Maas.

Gemeentelijk Rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan staat wat de gemeente komende jaren van plan is met het riool. En dus bijvoorbeeld wanneer het riool wordt vervangen en hoe de bestaande riolering wordt onderhouden. Maar ook hoe we omgaan met de uitdagende gevolgen van klimaatverandering. En wat dit betekent voor de hoogte van de rioolheffing. 

Wateroverlast willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom nemen we bijvoorbeeld maatregelen om regenwater in de openbare ruimte (tijdelijk) vast te houden of in de bodem te laten zakken. Onder het parkeerterrein van winkelcentrum Walburg wordt bijvoorbeeld regenwater opgevangen. 
 

Wat verwachten we van inwoners en ondernemers?

De gemeente werkt er hard aan om te zorgen dat het riool nu en in de toekomst blijft werken. Maar ook inwoners en ondernemers spelen een rol. Daarom moeten de gemeente, inwoners en bedrijven samenwerken om het riool nu en in de toekomst goed te laten werken. Daarom vertrouwen erop dat:

  • Iedereen het riool verstandig gebruikt en bijvoorbeeld geen doekjes, verfresten of vet door het riool spoelt. En dat ondernemers zich aan de vergunningsvoorschriften houden.
  • Rioolaansluitingen vanuit het eigen terrein op het gemeentelijk riool zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden
  • Inwoners en bedrijven hemelwater van het dak of in eigen tuin zelf opvangen, opslaan en als dat mogelijk is verwerken.
  • Inwoners en ondernemers bij grondwateroverlast controleren of hun woning of bedrijfspand voldoende waterdicht is. 
Procedure: wat moet ik doen als het riool verstopt zit?

Komt het water omhoog in het toilet, de douche, de gootsteen en/of het schrobputje? Dan is hoogstwaarschijnlijk het riool verstopt. Dit wordt vaak veroorzaakt door een verstopping in de leiding van jouw riool naar het openbare hoofdriool. Dat moet natuurlijk snel verholpen worden. Maar wat moet je dan doen en waar moet je op letten? Wij helpen je graag op weg.

Wat moet je doen?

Heb je een koophuis? Bel direct met een ontstoppingsbedrijf of loodgieter uit de regio. Zij komen om de verstopping onder hoge druk weg te spuiten. Helpt dit niet of alleen van korte duur? Dan is een camera-inspectie noodzakelijk om te kijken wat er aan de hand is voordat er verder actie ondernomen kan worden. Huur je een huis? Dan kunt je contact opnemen met jouw woningbouwvereniging of woningeigenaar om het verder af te handelen.

Wie doet wat en betaalt wat?

Blijkt uit de camera-inspectie van de loodgieter dat het probleem zit in de particuliere afvoerleiding? Dan zorg je zelf dat het probleem wordt opgelost. Alle kosten hiervoor betaal je zelf. Dit geldt voor het stuk riool binnen jouw woning en vanaf jouw woning tot aan de erfgrens. Ervaring leert dat het probleem dan vaak wordt veroorzaakt door een breuk in of verzakking van het riool of een ingegroeide wortel. Er hoeft geen verstopping te zijn. Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan. Er kan dan water omhoog komen bij jouw aansluitpunt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. Een loodgieter kan je huisaansluitingen controleren en advies geven. Als het probleem in het riool vanaf jouw erfgrens is veroorzaakt door jou en het probleem alleen verholpen kan worden door graafwerkzaamheden, dan moet je hiervoor altijd toestemming vragen bij de gemeente. Alle kosten voor het oplossen van dit probleem betaal je zelf. 

Probleem hoofdriool

Als blijkt dat het probleem in het riool vanaf jouw erfgrens tot aan het hoofdriool niet door jou is veroorzaakt, dan betaalt de gemeente éénmalig de kosten voor het ontstoppen van de leidingen en de camera-inspectie. Je moet er wel voor zorgen dat er een ontstoppingspunt is op jouw perceel om de camera-inspectie uit te voeren. Blijkt uit de camera-inspectie dat het probleem in riools zit vanaf jouw erfgrens tot aan het hoofdriool en wordt dit probleem veroorzaakt door een breuk, verzakking of een ingegroeide wortel? Neem dan contact op met de gemeente, de gemeente moet dit probleem dan oplossen. Een probleem in jouw huisaansluiting kun je melden via het meldingsformulier, via de Fixi-app (te downloaden in de App Store of Google Play Store) of bel naar telefoonnummer 14 078. 

Na de camera-inspectie kan de aannemer contact opnemen met de gemeente, zodat een rioolmedewerker de camerabeelden ook kan bekijken. Dit doet de aannemer alleen als hij zit dat het probleem op gemeentegrond zit. De gemeente is hiervoor tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 14 078. Na deze tijden kan de aannemer bellen met het noodnummer 078 - 7708 189.

Belangrijk om te weten

De gemeente Zwijndrecht heeft geen afspraken met ontstoppings- en loodgietersbedrijven. Je bent dus vrij om zelf een keuze te maken. Ben je op zoek naar een loodgieter? Kijk dan goed of dit een erkend bedrijf is. Lees hieronder onze tips om hoge kosten te voorkomen. 

Tips om hoge kosten te voorkomen

Vraag vooraf een prijs op bij het bedrijf/de loodgieter dat je wilt inschakelen. Schakel een loodgieter in die:

  • onder hoge druk een leiding kan reinigen
  • zelf een camera-inspectie kan uitvoeren en dit digitaal kan aanleveren (bijvoorbeeld op usb-stick of via YouTube)
  • uit de buurt komt (lokaal of regionaal)
  • de kosten vooraf aangeeft.

De richtprijs voor het onder hoge druk reinigen, een camera-inspectie, het uurtarief en de voorrijkosten ligt tussen de 100 en maximaal 300 euro. Dit is afhankelijk hoe makkelijk de rioolaansluiting bij jouw woning te bereiken is. Mocht de loodgieter alleen maar een ontstoppingsveer tot zijn beschikking hebben, zoek dan een ander bedrijf. Als je hier van te voren goed naar vraagt, voorkom je onnodige en hoge kosten.

Wat kunt je doen om verstoppingen te voorkomen?

Doorgespoelde (vochtige) doekjes zorgen voor grote problemen bij het afvalwatersysteem in Zwijndrecht. De doekjes veroorzaken verstoppingen in de rioolbuizen en klonteren samen in rioolpompen. Dat zorgt voor storingen, verstoppingen en rioolpompen gaan eerder kapot. Gebruik het toilet, gootsteen en afvoerputjes waar het voor bedoeld is. Schoonmaakdoekjes, billendoekjes, make-up doekjes, maandverband en tampons horen in de prullenbak. 

Ook vet zorgt voor problemen in het riool. Zorg dat vet en olie niet via het toilet, vaatwasser of gootsteen in het riool terecht komen. Vet in het riool veroorzaakt namelijk enorme problemen in het riool in of onder jouw huis of in de straat. De gevolgen van zo'n verstopping zijn vaak meteen merkbaar en het kost een hoop geld om de verstopping te verwijderen. Dit kun je voorkomen door bijvoorbeeld een oud melkpak te gebruiken om het afgekoelde vet in op te vangen. Of veeg restjes olie of vet met keukenpapier uit de pan. Dit geldt ook voor de olie in potten waarin bijvoorbeeld feta of gedroogde tomaten worden bewaard. Je kunt het oude vet of de olie ook laten afkoelen, teruggieten in de oude fles en inleveren bij een inzamelpunt (onder andere bij de MCD Winkelcentrum Noord, voetbalvereniging Groote Lindt of bij het afvalbrengstation in Hendrik-Ido-Ambacht). 

Wat moet ik doen bij stankoverlast uit het riool?

Elke straatkolk heeft een afsluitklepje bij de ingang, zodat er geen open verbinding is tussen het riool en de straat. Als dit zogenaamde ‘stankklepje’ niet functioneert, kan het gebeuren dat je op straat een rioollucht ruikt. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het riool en de kolken. Via het meldingsformulier  kun je een melding achterlaten bij stankoverlast in de buitenruimte, waarvan je vermoedt dat het uit het riool komt. Vaak is het goed bevestigen van het klepje of een ander klepje terugplaatsen voldoende om het probleem op te lossen.

Wat moet ik doen als er water op straat blijft staan?

Na regenval kan er water op de openbare weg, het fietspad of het voetpad blijven staan. Dit wordt meestal veroorzaakt door slechte, verzakte bestrating of door slechte afwatering (bijvoorbeeld verstopte kolken). Als het water pas na een tijdje wegstroomt,was er waarschijnlijk sprake van te veel regenwater. Dit is helaas niet altijd te voorkomen, want het rioolsysteem is niet berekend op heel hevige buien. 

Blijft het water langer staan, dan is er waarschijnlijk een straatkolk verstopt. Liggen gevallen bladeren op de straatkolk? Dan kan dit de oorzaak van de verstopping zijn. Je kunt dit verhelpen door het bladafval van de straatkolk te verwijderen. Is het bladafval niet de oorzaak? Maak dan een melding via dit meldingsformulier. De gemeente zal de verstopping dan zo snel mogelijk verhelpen.

Rioolinspectie en reiniging

Om de conditie van riolen zo goed mogelijk te houden, worden deze van tijd tot tijd gecontroleerd. Dat betekent dat de rioolputdeksels worden gelicht en dat er een camera naar beneden gaat. Die maakt beelden van de situatie van het riool aan de binnenkant. Denk hierbij aan vervuiling, verzakking, ingroeiende boomwortels en andere beschadigingen. Op basis van de beelden bepaalt de gemeente hoe lang een buis nog meekan of welk onderhoud nodig is. In deze video over rioolinspectie  ziet je hoe dit werkt.

Reiniging

Als uit een rioolinspectie of uit binnengekomen klachten blijkt dat een riool verstopt zit, bijvoorbeeld met vet of andere obstakels, dan wordt het riool schoongemaakt. Dat gebeurt in Zwijndrecht meestal door een speciaal reinigingsbedrijf. Ook daarvoor worden rioolputten open getrokken en wordt de straat voor de veiligheid tijdelijk afgezet. Bekijk dit filmpje over rioolreiniging.

Toestemming rioolaansluiting op gemeentelijke riolering

Heb je voor een nieuwe woning of verbouweing van je woning een aansluiting nodig op de gemeentelijke riolering? Dan vraag je dit aan bij de gemeente. Dit geldt ook wanneer je het riool wil vervangen. Een aansluiting op de gemeentelijke riolering mag je namelijk niet zelf maken.

Toestemmingsformulier invullen

Inleveren

Het formulier kun je per post of per mail sturen naar de afdeling Realisatie.  

Postadres
Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Mailadres
gemeente@zwijndrecht.nl

Als de riolering is aangesloten laat je de aansluiting controleren door de buitenmedewerkers van de gemeente. Pas daarna kan de straat en/of tuin weer dicht. Je kunt hiervoor contact opnemen met het team Gemeentewerf, via telefoonnummer 14078. Als de werkzaamheden klaar zijn stuur je de aangepaste gegevens van de huisaansluiting in tweevoud naar bovenstaand adres. 

Voorwaarden

Jouw riolering moet aan verschillende eisen voldoen, voordat de gemeente jouw riolering aansluit de gemeentelijke riolering. Bekijk de aansluiteisen.​​

Toestemming grondwater/bemalingswater lozen op gemeentelijke riolering

Soms kan het voorkomen dat er grondwater ontrokken voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit grondwater mag niet zonder toestemming van de gemeente worden geloosd op de gemeentelijke riolering. Grondwateronttrekkingen kunnen plaatselijk voor overlast zorgen en dit willen we voorkomen. Het is van belang om te weten hoeveel de grondwaterstand tijdelijk daalt (meter ten opzichte van NAP) of stijgt en ook waar het water geloosd wordt. Lozen op het vuilwaterriool van de gemeente mag alleen als lozen op oppervlakte water niet mogelijk is. Voor lozen op oppervlakte water is toestemming nodig van het Waterschap Hollandse Delta. Als grondwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, moet bekend zijn hoeveel water geloosd wordt. 

Grondwater mag uitsluitend geloosd worden in tijdelijke situaties. Het definitief lozen van grondwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA) is niet toegestaan. Het drainagewater mag wel geloosd worden op de gemeentelijke schoonwaterriolering (HWA), ook hier is toestemming nodig van Waterschap Hollandse Delta.

Melden

Onttrekkingen van grondwater moet u melden bij het Waterschap Hollandse Delta. Grote onttrekkingen van grondwater (groter dan 150.000 m3) meld je bij Provincie Zuid-Holland.  Ook dien je een melding in bij de Omgevingsdient Zuid-Holland zuid.

Saneringsonderzoek of bodemsanering

Voor het lozen van grondwater vanuit een proefbonnering voor een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering gelden andere voorwaarden. Deze lees je in het Besluit lozen buiteninrichtingen of het Activiteitenbesluit milieubeheer

Aanvraag toestemming gemeente

Voor het aanvragen van toestemming om grondwater op de gemeentelijke riolering te lozen dien je een verzoek in bij de gemeente Zwijndrecht via dit aanvraagformulier. Het ingeleverde formulier kun je mailen naar gemeente@zwijndrecht.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Gereedmelding:
Als de werkzaamheden klaar zijn meld je dit ook bij de gemeente. Hiervoor maak je gebruik van het gereedmeldingsformulier. De gemeente kan hierna een eindinspectie uitvoeren.