Grond- en hemelwater afvoeren

Gaat u een nieuwe woning of pand bouwen of gaat uw verbouwen? En bent u van plan om vanaf dit pand grond- en/of hemelwater af te voeren via de gemeentelijke riolering? Dan vindt u op deze pagina meer informatie.

Hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Hierdoor kan water op straat blijven liggen of kunnen gebouwen onderlopen wat voor overlast kan zorgen. De gemeente probeert zo veel mogelijk deze hevige regenbuien op te vangen door de openbare ruimte regenbestendig in te richten, maar deze maatregelen alleen zijn niet voldoende om de overlast en schade te voorkomen. Een groot gedeelte van de gemeente bestaat uit privaat terrein en ook hier zijn maatregelen noodzakelijk om de overlast van hevige regenbuien te beperken. Wij hebben uw hulp dus nodig. Samen moeten we als gemeente, burgers en bedrijven maatregelen treffen om de overlast te beperken en de leefbaarheid van onze gemeente op peil houden. Om deze reden is er de "Verordening afvoer grond -en hemelwater gemeente Zwijndrecht 2023" geschreven. In deze verordening is onder andere geregeld dat: 

  • Nieuwe lozingen van hemelwater en grondwater op het openbare vuilwaterriool niet zijn toegestaan.
  • Alle nieuwe gebouwen en gebouwen/oppervlakken die worden uitgebreid een waterberging op eigen terrein moeten hebben. Hemelwater afkomstig van deze nieuwe gebouwen/oppervlakken mag alleen afgevoerd worden op een openbaar riool als het eerst door de waterberging loopt.
Hoe werkt het riool?

Onder de grond ligt de gemeentelijke riolering. Dit wordt ook wel het openbare rioolstelsel genoemd. Dit openbare rioolstelsel bestaat uit verschillende riolen. Allen zijn eigendom van de gemeente. We hebben in Zwijndrecht 2 soorten rioolstelsels, namelijk een gemengd stelsel en een gescheiden stelsel. Bij een gemengd stelsel gaat al het vuilwater (toilet, douche, wasmachine), hemelwater en grondwater via één riool naar de rioolzuivering van het waterschap.
Bij een gescheiden stelsel worden het vuilwater, zonder het hemelwater en grondwater, in een apart riool afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Een gescheiden rioolstelsel bestaat uit verschillende riolen:
•    Een vuilwaterriool waardoor afvalwater wordt geleid naar de rioolwaterzuivering.
•    Een hemelwaterstelsel voor de inzameling van hemelwater. Het ingezamelde hemelwater wordt meestal afgevoerd in een watergang/sloot in de buurt.
•    Een ontwateringstelsel voor de inzameling van grondwater. Deze wordt ook wel drainage genoemd. Het ingezamelde grondwater wordt meestal afgevoerd in een watergang/sloot in de buurt.

Wanneer riolering nieuw wordt aangelegd of wordt vervangen dan wordt in de meeste gevallen een gescheiden stelsel aangelegd. Een gemengd stelsel ligt vaak nog in oudere buurten. 

Bij de gemeente kunt u navragen welke type riolering in uw staat ligt. Bel hiervoor naar 14 078.

soorten riolering - gescheiden

soorten riolering - gemengd

Een voorbeeld van een gescheiden riool.

Een voorbeeld van een gemengd riool.

Bron: www.riool.info - Stichting RIONED

Hemelwater

Hemelwater is water dat uit de hemel valt. Denk aan regen, sneeuw, hagel en dauw. Vanaf januari 2024 mag dit water – als het van nieuwe of verbouwde gebouwen komt – niet worden afgevoerd via het vuilwaterriool van de gemeente. 

Waarom mag ik geen hemelwater afvoeren via het openbare vuilwaterriool?

Het vuilwaterriool kan slechts een beperkte hoeveelheid water afvoeren. Wanneer ook hemelwater via dit riool wordt afgevoerd, kan het riool dit niet aan. Bij hevige neerslag komt dan water op straat te staan. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Ook is hemelwater best schoon. Daarom is het eigenlijk ook niet nodig dat dit water naar de rioolzuivering gaat.

Hoe moet ik het hemelwater dan afvoeren?

Het hemelwater moet eerst worden opgevangen in een waterberging. Dat kan op verschillende manieren. Daarna moet het via een aparte leiding naar de erfgrens van uw grond toe. Als deze leiding aan deze eisen voldoet dan sluit de gemeente deze aan op het openbare riool. De kosten voor de aansluiting op eigenterrein en openbaar terrein zijn voor uw rekening. 

Let op! 

  • U moet hiervoor minimaal 6 weken van tevoren een verzoek indienen bij de gemeente. Dat kan via dit aanvraagformulier
  • De kosten voor de aansluiting op eigenterrein en openbaar terrein zijn voor uw rekening.

Waterberging

Een waterberging houdt tijdelijk water vast.

Waarom moet ik een waterberging aanleggen?

Een waterberging helpt om wateroverlast bij hevige regenbuien te beperken. De waterberging zorgt ervoor dat het regenwater niet direct op de riolering wordt afgevoerd. Hierdoor komt er tijdens de regenbui minder regenwater in de gemeentelijke riolering en wordt de kans op wateroverlast verkleint.

Wanneer moet ik een waterberging aanleggen?

Een waterberging moet worden aangelegd bij alle nieuwbouw en uitbreidingen van bestaande bouw/verhard oppervlak waarvoor na 1 januari 2024 een Omgevingsvergunning wordt aangevraagd of die vanaf dat moment zonder vergunning worden gebouwd/aangelegd.

Een waterberging moet worden aangelegd:

  • bij alle nieuwbouwprojecten voor woningbouw, kantoren en bedrijven. 
  • Wanneer het verharde oppervlak van een perceel, dat niet voor wonen wordt gebruikt met meer dan 30% wordt uitgebreid en de toename meer dan 250m2 bedraagt. Bij de uitbreiding van een bestaande woning hoeft geen waterberging te worden aangebracht.
Wat is een verhard oppervlak? 

Onder verhard oppervlak wordt verstaan het oppervlak van het pand/panden op het perceel en de overige verharde oppervlakken, zoals parkeerterreinen en op- en overslagterreinen. Een terrein dat voorzien is van waterdoorlatende grasbetonstenen, wordt voor de berekening van de grootte van de waterberging niet meegerekend, tenzij het terrein voorzien is van straatkolken voor de afvoer van overtollig hemelwater. In dit geval telt het oppervlak mee voor 50% in de berekening.

Hoe groot moet de waterberging zijn?

Hoe groot de waterberging moet zijn ligt aan hoe groot het terrein is waar de waterberging wordt geplaatst.

De minimale capaciteit van de waterberging op een particulier perceel dat voor wonen wordt gebruikt, is 50l per m2 bebouwd oppervlak en voor overige percelen is de minimale capaciteit 50l per m2 verhard oppervlak.

Voorbeeld: Is de oppervlakte van uw woning 60 m2 dan moet een waterberging van 3000 liter worden toegepast.

Wat is een particulier perceel?

Onder een particulier perceel wordt verstaan; een stuk grond waarvan de grenzen zijn vastgelegd en bij het kadaster, een eigen nummer heeft en in eigendom is van een individuele particulier/burger. Hieronder vallen dus geen appartementen complexen, kantoren/bedrijven en parkeerterreinen etc. 

Moet ik een ledigingstijd toepassen?

Een ledigingstijd is de tijd dat een waterberging weer leeg moet zijn en weer beschikbaar is voor het opvangen van hemelwater van een nieuwe bui.

Particuliere percelen

Dan geld dat de waterberging in stand moet worden gehouden, wat betekent dat na een regenbui de waterberging geleegd moet worden, zodat deze weer gebruikt kan worden voor de opvang van een nieuwe regenbui. Indien u niet kiest voor een ledigingspomp of debietvertrager dient u handmatig, na afloop van een regenbui de tank te ledigen en beschikbaar te maken voor een volgende bui.

Een ledigingspomp of debietvertrager zorgen ervoor dat het water uit de hemelwatertank automatisch langzaam leeg loopt.

Overige percelen

Voor overige terreinen geldt dat de waterberging na 1 tot 2 dagen voor 90% beschikbaar moet zijn als het water niet wordt hergebruikt. Is dit wel het geval? Dan is het 3 tot 4 dagen.

Wat voor soorten waterberging zijn er?

U kunt het hemelwater op verschillende manieren vasthouden. Zowel onder als boven de grond.

Boven de grond

  • Regenschutting
  • Groen dak

Onder de grond

  • Gesloten ondergrondse hemelwaterberging
  • Infiltratiekratten

Advies

Het is belangrijk dat u een type waterberging vindt dat bij uw woning of pand, behoeften én de omgeving van Zwijndrecht past. De grondwaterstand in Zwijndrecht is hoog. Daarom adviseren wij u om u altijd te laten informeren door een expert.

Grondwater

Grondwater is al het water dat zich in de bodem bevindt. Zie wat is grondwater. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwaterproblemen op uw eigen terrein.

Wanneer mag ik grondwater afvoeren op de gemeentelijke riolering?

U mag grondwater afvoeren op het ontwaterings- of hemelwaterstelsel van de gemeente, wanneer de bestemming van een perceel wordt belemmerd door een hoge grondwaterstand en het grondwater niet in oppervlaktewater kan worden afgevoerd. Hiervoor heeft u toestemming van de gemeente nodig. Nadat u toestemming heeft, moet het via een aparte leiding naar de erfgrens van uw grond toe. Als deze leiding aan deze eisen voldoet dan sluit de gemeente deze aan op het openbare riool. De kosten voor de aansluiting op eigenterrein en openbaar terrein zijn voor uw rekening.

Let op! Toestemming om te mogen afvoeren op de gemeentelijke drainage of hemelwaterstelsel moet u minimaal 6 weken van tevoren aanvragen bij de gemeente. Dat kan via dit aanvraagformulier.

U mag grondwater afvoeren op het vuilwaterriool van de gemeente, wanneer in uw straat geen hemelwaterstelsel of drainage ligt en het grondwater de bestemming van uw perceel belemmert. U kunt dan een vergunning aanvragen bij de gemeente om het grondwater af te voeren via het openbare vuilwaterriool. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kunt u het grondwater via een aparte leiding naar uw erfgrens toe. Als deze leiding aan deze eisen voldoet dan sluit de gemeente deze aan op het openbare riool. De kosten voor de aansluiting zijn voor uw rekening.

Wanneer wordt de bestemming van een perceel belemmerd door een hoge grondwaterstand? 

Wanneer op een perceel een woning staat en in de woning problemen ontstaan door de hoge grondwaterstand. De problemen die in de woning ontstaan als gevolg van een hoge grondwaterstand moeten hierbij niet via bouwtechnische oplossingen zijn te verhelpen. Zie hiervoor ook waar bent u verantwoordelijk voor. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat water in de kruipruimte geen belemmering is voor de woonfunctie.


Bronnen:

Soorten riolering - RIOOLINFO. (z.d.). https://www.riool.info/soorten-riolering