Onderzoek rekenkamer Zwijndrecht: Inzicht in impact Onderzoek naar de effectiviteit van Klimaatadaptatie en Energietransitie in Zwijndrecht

Persbericht bij publicatie rekenkameronderzoek “Inzicht in impact, onderzoek naar de effectiviteit van Klimaatadaptatie en Energietransitie in Zwijndrecht”

REKENKAMER || ZWIJNDRECHT

 

Rapport: Inzicht in impact: Onderzoek naar de effectiviteit van Klimaatadaptatie en Energietransitie in Zwijndrecht

 

De gemeente Zwijndrecht ligt goed op koers met maatregelen voor de klimaatadaptatie van de gemeente, maar of ze haar  doelstellingen voor de energietransitie kan gaan halen, is maar de vraag.

De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft een onderzoek uitgevoerd of de gemeente Zwijndrecht op koers ligt om de doelstellingen op het gebied van Energietransitie (zoals het aanleggen van zonnepanelen en warmtenetten en dergelijke) en Klimaatadaptatie (bijvoorbeeld het voorkomen van de ongewenste gevolgen van grotere hoeveelheden regenval) te kunnen halen.

 

De Rekenkamer vindt dat de gemeente Zwijndrecht goed op weg is om Zwijndrecht klimaatadaptief in te richten. 

Als het gaat om de energietransitie heeft de gemeente belangrijke stappen gezet en wordt er gewerkt aan de uitvoering van het programma en de te bereiken doelen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Wel is Zwijndrecht hierin ook afhankelijk van andere partijen, van de realisatie van het project Kijfhoek, en van een voorspoedige voortgang van de warmte-uitvoeringsplannen, dat het de vraag is of de gestelde doelen voor 2030 worden gehaald.

De Rekenkamer beveelt de gemeente drie dingen aan: allereerst om beter in beeld te brengen, en aan de gemeenteraad te laten zien, hoe acties bijdragen aan het halen van de gestelde doelen op langere termijn.

Ten tweede beveelt de rekenkamer de gemeente aan om de wijze waarop de gemeente met de inwoners samenwerkt, de participatiestrategie, te vernieuwen en te blijven verbeteren aan de hand van opgedane ervaringen in de wijken.

Tot slot zal de gemeenteraad een nieuwe omgevingsvisie gaan vaststellen in de komende tijd. De Rekenkamer beveelt aan ervoor te zorgen dat de raad een goede afweging kan maken tussen de elementen van de energietransitie en klimaatadaptatie die een ruimtelijke weerslag hebben, en andere zaken, die ook om ruimte vragen.

Het rapport is op 5 maart gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwijndrecht. U vindt het rapport Inzicht in impact op onze website.