Voorgenomen verkoop recht van opstal en overdracht erfpacht enkele percelen in recreatiegebied Hooge Nesse/Veerplaat

Gemeente Zwijndrecht is van plan het recht van opstal voor het Natuureducatiecentrum (hierna: NEC) in recreatiegebied Hooge Nesse/Veerplaat te verkopen aan een marktpartij (hierna: beoogd koper) en ook het ter plaatse gevestigde recht van erfpacht over te dragen aan de beoogd koper. Het perceel is bekend als gemeente Zwijndrecht, sectie D 6587. De verkoop en overdracht is ten behoeve van het gebruik van het NEC voor maatschappelijk-educatieve activiteiten van de huidige gebruikers, horeca en evenementen. De beoogd koper spant zich daarbij in om het duurzame en circulaire karakter van het gebouw te behouden.

 Uitleg situatie

Het NEC Hooge Nesse is op initiatief van de voormalige Stichting Hooge Nesse/Veerplaat gebouwd. De Stichting heeft de bouw van het NEC wegens omstandigheden niet kunnen voltooien. Tijdens de bouw heeft de gemeente Zwijndrecht het gebouw en de onderliggende erfpachtovereenkomst vanuit het oogpunt van maatschappelijk belang overgenomen van de Stichting. De gemeente exploiteert dit soort gebouwen niet zelf. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar/exploitant voor het NEC. De beoogd koper is erfpachter van een perceel grond op ca. 200 meter afstand van het NEC. De beoogd koper exploiteert ter plaatse een hotel. In de erfpachtakte voor de hotellocatie is een alleenrecht opgenomen voor horeca-activiteiten in het gebied Veerplaat/Buitenland ten gunste van de beoogd koper. Dit betekent dat beoogd koper de enige partij is die in het gebied horeca-activiteiten mag ontplooien. Voor een rendabele exploitatie van het NEC met ruimte voor het behoud van de maatschappelijk-educatieve activiteiten van de huidige gebruikers, zijn horeca-activiteiten noodzakelijk. De gemeente meent dat de garantie voor een rendabele exploitatie noodzakelijk is om het behoud van het NEC te garanderen en daarmee het gebruiksrecht voor de huidige gebruikers veilig te stellen. Gelet op het alleenrecht van de beoogd koper, het bestaande erfpachtrecht en de activiteiten van de beoogde koper op korte afstand van het NEC, is de gemeente van mening dat de beoogd koper redelijkerwijs de enige serieuze gegadigde is voor de koop van het recht van opstal en de overdracht van de recht van erfpacht.

Manieren van reageren

Bekendmaking van dit voornemen tot verkoop en overdracht is gepubliceerd op de website van de gemeente Zwijndrecht. Als u vindt dat u ook een serieuze gegadigde bent en u zich niet kan verenigen met de voorgenomen verkoop en overdracht:

  1. Kunt u zich binnen 20 dagen na publicatie van dit voornemen schriftelijk melden bij de gemeente Zwijndrecht, onder opgave van de reden(en) waarom u van mening bent ook in aanmerking te komen voor aankoop van het gebouw en de overdracht van het erfpachtrecht. Zet in die reactie tenminste:
    1. De datum van publicatie van het voornemen;
    2. Uw naam, adres en woonplaats;
    3. Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u de rendabele exploitatie van het NEC beoogd vorm te geven (waarbij horeca dus niet tot de mogelijkheden behoort);
    4. Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).
  2. Kunt u binnen 20 dagen na publicatie van dit voornemen een kort geding tegen dit voornemen starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam.

 

De termijn van 20 dagen na publicatie geldt als vervaltermijn. Als binnen de opgegeven termijn geen gebruik wordt gemaakt van één van de genoemde mogelijkheden, geeft de gemeente Zwijndrecht uitvoering aan haar voornemen. Er liggen verder geen stukken ter inzage.

 

Er moet op tijd een gemotiveerde reactie worden ingediend of op tijd een kort geding worden gestart tegen dit voornemen. Is dit niet het geval, dan vervalt het recht om tegen dit voornemen tot verkoop op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aansprak dan ook te baseren. De gemeente Zwijndrecht en de beoogd koper worden onredelijk benadeeld als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen wordt ingegaan.