Burgemeester stelt geactualiseerd coffeeshopbeleid vast

De burgemeester van Zwijndrecht heeft op 1 april 2021 het geactualiseerde coffeeshopbeleid vastgesteld. Dit beleid is met ingang van 15 april 2021 van kracht en is onder de naam "Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021". Dit beleid vervangt het oude beleid "beleidsregels niet-commerciële coffeeshop" uit 2000.

Het geactualiseerde beleid voorziet in de mogelijkheid van één niet-commerciële coffeeshop in de gemeente Zwijndrecht. Onderdeel van het beleid is een verdelingssystematiek, waarlangs een zorgvuldige selectie van de toekomstige exploitant zal plaatsvinden. Het geactualiseerde coffeeshopbeleid kent strikte gedoogcriteria. De toekomstige exploitant moet een stichting zijn, zonder winstoogmerk. Met een professionele interne controle en eigen toezicht. De stichtingsvorm is tevens bedoeld om voorlichting en informatie te verstrekken over (soft)drugsgebruik. De toekomstige coffeeshop van Zwijndrecht krijgt een tijdelijke vergunning voor maximaal zes jaar.

De inschrijfprocedure voor belangstellenden wordt afzonderlijk en op dezelfde wijze als deze publicatie binnen enkele weken bekend gemaakt. In die bekendmaking zal een datum vermeld staan vanaf wanneer belangstellenden, gedurende een termijn van 6 weken een vergunningaanvraag en een aanvraag gedoogverklaring kunnen indienen. Eerder of later ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Het coffeeshopbeleid kunt u vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-113915.html