Vergunning of instemmingsbesluit voor het aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond (inclusief de bijbehorende apparatuur) heeft u een toestemming van de gemeente nodig. De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag.

Procedure

  1. De vergunning of het instemmingsbesluit moet worden aangevraagd via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR)

  2. De ingevulde gegevens moeten voldoen aan de volgende voorwaarden. 

  3. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling. Binnen 8 weken krijgt u  bericht over uw aanvraag 

  4. Als de vergunning of het instemmingsbesluit is verleend en u wilt starten met het werk dan moet u dat  minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden melden bij de gemeente Zwijndrecht via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR).

Let op:

  • Zowel het Nutsbedrijf als het Telecombedrijf heeft toestemming nodig van de gemeente. Wanneer de openbare grond in eigendom of beheer is van bijvoorbeeld de NS, RWS, particulieren of het Waterschap dan heeft het Nuts- of Telecombedrijf tevens toestemming van deze instanties nodig. De gemeente Zwijndrecht verleent altijd de eindvergunning.

  • Ingravingen uit calamiteiten (Rampen of onverwachte gebeurtenissen die ernstige schade kunnen veroorzaken) kunnen, mits de veiligheid niet in het geding is, zonder vergunning worden uitgevoerd. Wel is minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR) noodzakelijk.

  • U kunt vergunningsvrij ingravingen uitvoeren indien de afstand maximaal 10 meter bedraagt, het geen werk van bijzondere aard is en geen wegafsluiting moet worden geplaatst. Ook hierbij is minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR) noodzakelijk.

 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving.

Soorten kosten:

  • Legeskosten: deze kosten kunt u vinden in de legesverordening, onder 'Telecommunicatiekabels' (Hoofdstuk 1.17) en 'Overige kabels en leidingen' (Hoofdstuk 1.17A).

  • Degeneratiekosten: Worden opgelegd en berekend conform de tarieven die zijn afgesproken volgens het convenant herstraattarieven van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarbij worden degeneratiekosten voor elementenverhardingen en openbaar groen opgelegd en berekend conform de tarieven die zijn afgesproken volgens het convenant herstraattarieven van de (VNG) Vereniging Nederlandse Gemeenten. Degeneratiekosten worden voor asfaltverhardingen niet opgelegd en berekend conform de tarieven die zijn afgesproken volgens het convenant herstraattarieven van de VNG maar worden door de gemeente Zwijndrecht zelf vastgesteld.

  • Precariobelasting: deze kosten kunt u vinden in de Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht.

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Roelof Joling, Regisseur Ondergrondse Infra van de Gemeente Zwijndrecht  (Afdeling Ruimtelijke Ordening).

Contact

r.joling@zwijndrecht.nl
+31787703647