Drank- en horecavergunning

Samenvatting

Voor het bedrijfsmatig (anders dan om niet) verstrekken van alcoholhoudende dranken heeft u een op grond van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Een vergunning is vereist bij inrichtingen waar bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Er zijn twee typen horecabedrijven, Commerciële horecabedrijven en Paracommerciële horecabedrijven.

Commerciële horecabedrijven zijn bijvoorbeeld:

 • cafés,
 • restaurants en
 • slijterijen

Voor de exploitatie van een horecabedrijf heeft u ook altijd een exploitatievergunning nodig.

Tijdens de openingstijden moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die vermeld staat op het aanhangsel van de Drank- en horecawetvergunning. Bestuurders/ondernemers die enige zeggenschap hebben binnen het horecabedrijf worden gezien als een leidinggevende in het kader van de Drank- en Horecawet.

Bij het aanvragen van een Drank- en Horecawetvergunning is het Bibob beleid van toepassing. De Wet Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. De Wet geeft de gemeente meer mogelijkheden om bij het verlenen van horecavergunningen na te gaan of er bijvoorbeeld geld wordt witgewassen dan wel het horecabedrijf wordt gefinancierd met gelden verkregen uit het criminele circuit.

Paracommerciële horecabedrijven (bedrijven met een ander hoofddoel dan horeca bedrijven) zijn bijvoorbeeld:

 • sportkantines
 • kantines in buurthuizen
 • kantines bij verenigingen

Tijdens de openingstijden moet altijd een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning of een barvrijwilliger die de instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd aanwezig zijn. Het aantal leidinggevenden dat op het aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning moet worden vermeld is gesteld op minimaal twee.

Voorwaarden voor een Drank- en Horecawetvergunning zijn onder andere:

 • De inrichting voldoet aan het besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.
 • De leidinggevende(n) voldoen aan de volgende vereiste:

-  zij zijn 21 jaar of ouder;
-  zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
-  zij staan niet onder curatele en/of uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet;
-  zij zijn in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aanvullend voor paracommerciële horecabedrijven

Vastgesteld bestuursreglement waarin wordt gewaarborgd da de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt. Daarnaast dient tevens het volgende in het reglement te worden vastgelegd:

 • welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen;
 • de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement;

de wijze waarop de registratie van de barvrijwilligers wordt bijgehouden. Deze registratie of een afschrift daarvan dient in de inrichting aanwezig te zijn.

Voorwaarden

 • De eigenaren of bestuurders van de onderneming dienen persoonlijk de vergunning aan te vragen bij de gemeente. Wanneer dit niet mogelijk is kan iemand anders gemachtigd worden om de aanvraag in te dienen.
 • Voor het indienen van de aanvraag kunt u een afspraak maken met de medewerker horecavergunningen van de afdeling Gemeentewinkel.
 • In de regel krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Dit kan alleen als u uw aanvraag compleet heeft ingediend. Indien wij nadere gegevens bij u moeten opvragen dan wordt de beslistermijn verlengd. Wordt er een nader onderzoek verricht in het kader van de Wet Bibob dan zal de beslistermijn eveneens worden verlengd. Op aanvragen van een paracommercieel horecabedrijf is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing en is de maximale beslissingstermijn gesteld op 26 weken.
 • De Drank- en Horecawetvergunning is voor onbepaalde tijd geldig
 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht, zie hiervoor de legesverordening, onder Hoofdstuk 3.1 'Horeca'.

Bijzonderheden

Bij het wijzigen van leidinggevenden kunt u volstaan met het indienen van het volgende meldingsformulier:

Melding artikel 30a Drank- en Horecawet (PDF, 103kB)

Wilt u een ontheffing van de sluitingstijd, dan kan dit voor maximaal 1 uur per keer en 12 keer, gelijkmatig verdeeld over het jaar:

Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing (PDF, 531kB)
Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing meerdere dagen (PDF, 205kB)

Meenemen

Commerciële horeca- en slijtersbedrijven

 • Ingevuld aanvraagformulier Drank- en Horecawetvergunning Model A. U dient bij het aanvraagformulier de bijlagen te voegen waarnaar verwezen wordt.
 • Per leidinggevende een verklaring leidinggevende Model A. U dient bij de verklaring de bijlagen te voegen waarnaar verwezen wordt.
 • Ingevuld aanvraagformulier Horeca Exploitatievergunning. Bij het aanvraagformulier voegt u de bijlagen waar om gevraagd wordt.
 • Ingevuld Bibob vragenformulier. U dient bij het vragenformulier de bijlagen te voegen waarnaar verwezen wordt.

Paracommerciële horecabedrijven

 • Ingevuld aanvraagformulier Drank- en Horecawetvergunning Model B. U dient bij het aanvraagformulier de bijlagen te voegen waarnaar verwezen wordt.
 • Per leidinggevende een verklaring leidinggevende Model B. U dient bij de verklaring de bijlagen te voegen waarnaar verwezen wordt.

Link naar Wetgeving

Drank- en Horecawet
Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
Drank-en Horecaverordening Zwijndrecht
Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht

Links naar de formulieren

Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning Model A (commercieel) (PDF, 112kB)
Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning Model B (paracommercieel) (PDF, 107kB)
Vragen formulier ten behoeve van de Wet Bibob (exploitatie- e/o Drank- en Horecavergunning) (PDF, 83kB)
Vragenformulier exploitatievergunning horecabedrijven (PDF, 117kB)

Tips

 • Overleg eerst met een deskundige van de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan voldoende informatie over de inrichtingseisen en de overige eisen voortkomend uit de Drank- en Horecawet.
 • In de informatiefolder horeca is voor u uiteengezet met welke regelgeving u nog meer te maken kan hebben.