Ondernemersfonds

Sinds 1 januari 2016 is er in de gemeente Zwijndrecht een ondernemersfonds van kracht. Het ondernemersfonds biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. iet alleen commerciële bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook non-profitondernemingen als onderwijs en zorg. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Hoe werkt het?

De gemeente stort de OZB-belasting (€60 per €100.000) direct in een fonds voor ondernemers. De Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht, die namens de ondernemers de opbrengst zal beheren, alloceert deze opbrengsten aan de gebieden of sectoren evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. Hiertoe dient een collectief van ondernemers in een gebied, verenigd in een vereniging of stichting, een bestedingsvoorstel in bij het stichtingsbestuur. Deze toetst de aanvraag aan algemene criteria en bij akkoord kan het voorstel worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst geoormerkt voor gemeentebrede bestedingen. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt. In de afgelopen maanden heeft de regiegroep, bestaande uit ondernemers uit verschillende geledingen en gebieden, nagedacht over inrichting van het fonds. In het eerste kwartaal van 2016 wordt nu concreet toegewerkt naar de oprichting van een Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht, die namens de ondernemers de opbrengst zal beheren. Het fonds draait als een pilot van 3 jaar.

Wat kunt u als ondernemer doen?

Er zijn al verschillende ondernemers die initiatieven ontplooien in aanloop naar het fonds. Bent u als ondernemer al georganiseerd in een vereniging of stichting? Dan kunt u al direct na oprichting van de stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht financiering aanvragen uit het fonds. Tot de formele oprichting van de stichting kunt u zich met initiatieven en projectideeën wenden tot Floor Dil (078-7703673, f.dil@zwijndrecht.nl) of Gerard Keuzenkamp (078-7703578, g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl). Ook als u het initiatief zou willen nemen tot vorming van een vereniging of stichting in uw gebied kunt u hier terecht. Voor vragen over uw specifieke bedrijfsomgeving kunt u zich wenden tot uw ondernemers- of winkeliersvereniging.

Binnenkort zal de website over het Zwijndrechtse Ondernemersfonds online gaan, waarop alle informatie te raadplegen is. Tot die tijd kunt u voor meer informatie kijken op de websites van andere, al langer bestaande fondsen:

Ondernemersfonds Leiden: www.ondernemersfonds.nl
Ondernemersfonds Utrecht: www.ondernemersfondsutrecht.nl
Ondernemersfonds Delft: www.ondernemersfondsdelft.nl
Ondernemersfonds Gouda: www.ondernemersfondsgouda.nl