Inspraak “Toekomstvisie Groote Lindt 2030” gestart

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat zij op 10 mei 2016 de “Toekomstvisie Groote Lindt” hebben vrijgegeven voor de inspraak.

Groote Lindt is een bedrijventerrein / havengebied van zo’n 140 hectare groot, dat ligt aan de zuidkant van Zwijndrecht. Het opstellen van een Toekomstvisie Bedrijventerrein Groote Lindt 2030 komt voort uit het Economisch Programma 2014-2016 van de gemeente Zwijndrecht. In het Economisch Uitvoeringsprogramma staat dat nadrukkelijker wordt ingezet op het verbeteren van het vestigingsklimaat, de bereikbaarheid en de voorzieningen. Het bedrijfsleven en de gemeente streven met elkaar naar verbetering van het ondernemers- en investeringsklimaat en de ruimtelijke kwaliteit op Groote Lindt. De toekomstvisie gaat in op de huidige positionering van het terrein, de economische ontwikkelingen en de actuele kwesties die spelen op het terrein. In cocreatie met de ondernemers op Groote Lindt is gezamenlijk een toekomstbeeld opgesteld met een uitvoeringsagenda.

Inspraak

De “Toekomstvisie Groote Lindt” ligt met ingang van 19 mei 2016 zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de toekomstvisie ook digitaal bekijken via onderstaande links:

Toekomstvisie Groote Lindt 2030 (pdf, 9,87 mb)

Bijlage bij Toekomstvisie Groote Lindt 2030 (pdf, 94,4 kb)

Belanghebbenden kunnen vóór donderdag 30 juni 2016 hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan schriftelijk aan:

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht, t.a.v. de heer M. Compeer
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

U kunt ook mondeling of per e-mail reageren. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Compeer, via telefoon: (06) 53 83 4475 of e-mail: mr.compeer@zwijndrecht.nl.

Na de inspraakperiode en de bespreking in het college van burgemeester en wethouders zal de toekomstvisie eventueel aangepast worden. Vervolgens legt ze de toekomstvisie ter definitieve besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Van de inspraakreacties maken we een samenvatting en deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

Toekomstvisie Groote Lindt 2030