Terugblik politieke markt 18 april 2017

De raad o.m. over extra geld voor onkruidbestrijding en meewerken aan de woonvisie Drechtsteden

Terugblik politieke markt 18 april 2017

 

Extra geld voor onkruidbestrijding

De gemeente trekt dit jaar twee ton extra uit voor de bestrijding van onkruid op verharding en op de begraafplaatsen. Door het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is meer geld nodig om de omgeving er goed uit te laten zien.

Vorig jaar waren er veel klachten over de onkruidbestrijding. Direct na het stoppen met chemische middelen groeide het onkruid nog niet zo hard tussen de bestrating, maar vorig jaar was het effect voor het eerst duidelijk merkbaar. Veel inwoners reageerden naar de gemeente over het hoge onkruid.

Extra inzet van personeel en machines

De gemeenteraad stemde op dinsdag 18 april unaniem in met het voorstel van het college van B&W voor meer geld. Via Drecht Groen en Baanbrekend werken medewerkers aan de bestrijding van het onkruid. De gemeente gaat daarnaast eigen personeel inzetten en een extra machine inclusief personeel inhuren.

Mensen met uitkering

Raadslid Wim van der Does (D66) stelde voor om mensen die nu een uitkering krijgen om te scholen en via een bureau in dienst te nemen als seizoenarbeider. “Er zijn diverse mensen die graag op deze manier weer aan het werk willen gaan.” De andere fracties schaarden zich achter dit idee en vroegen het college naar de mogelijkheden.

Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid): Als wij mensen die van een uitkering leven een baan en opleiding kunnen bieden, doe ik dat graag, maar voor dit jaar is dat niet meer te regelen. Zij deed de toezegging de mogelijkheid voor de komende jaren te onderzoeken.

Garanties

“Kan de wethouder garanties bieden om de kwaliteit van de omgeving op het gewenste peil te houden”, was een andere vraag. Jacqueline van Dongen: “We hebben goed gekeken wat er vorig jaar mis is gegaan en hoe andere gemeenten de bestrijding doen zonder chemische middelen. Volledige garanties kan ik niet geven, maar we kunnen nu wel meer doen dan vorig jaar.”

 

Meewerken aan woonvisie Drechtsteden

De Drechtsteden werken aan een regionale woonvisie. De ambitie is een maritieme topregio die sterker wordt en groeit. Een aantrekkelijk woonklimaat is van belang om die groei mogelijk te maken. Aan de gemeenteraden van de Drechtsteden is voorgelegd hoe zij tegenover deze ambitie staan.

Raadsleden in Zwijndrecht lieten tijdens een oriënterende bespreking op dinsdag 18 april weten positief te staan tegenover het samen optrekken. Zij zien het belang om te kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Wel willen de raadsleden aansturen op evenwicht: “Zwijndrecht mag niet het afvalputje van de Drechtsteden worden.”

Midden en hoge segment

Zwijndrecht heeft veel huurwoningen. We moeten meer gaan inzetten op het midden en hoge segment. Omdat de gemeente niet bar veel ruimte heeft, moet we wel goed kijken waar we woningen kunnen bouwen. Een tunnel voor de spoorzone zou veel ruimte opleveren. Nu mag er vanwege de veiligheidszone in de buurt van het spoor niet gebouwd worden. Ook bij de oever langs de rivier zijn nog onbenutte plekken. Mogelijk kunnen we weer kijken naar Noordoevers.

Groen niet aantasten

Een verdichting van locaties is ook een optie. Dit mag volgens een aantal raadsleden niet ten koste gaan van groen. Dat is onbespreekbaar. Groen geeft waarde aan de gemeente.

Tiny Houses

We moeten dus op zoek naar creatieve oplossingen. Bouwen voor starters is belangrijk, want we willen dat de jeugd in onze gemeente blijft wonen. In dat kader werd de mogelijkheid voor Tiny Houses genoemd, een huis met een oppervlakte tussen ongeveer 25 en 50 vierkante meter.

Wethouder Aaike Kamsteeg (Wonen) lichtte toe dat de provincie vraagt om een regionale visie. De Drechtraad stelt de kaders voor de woonvisie op. De gemeenten zorgen zelf voor de invulling.

 

Carrouselvergaderingen                           

Omzetten parkeerregulering: Het voorstel kan naar de raad voor besluitvorming. Bij het omzetten van het de parkeerregulering bij het station belooft de wethouder te monitoren gedurende 6 maanden. Zie ook artikel boven

Definitief Ontwerp fase 2 Heer Oudelands Ambacht: het voorstel kan naar de raad voor besluitvorming

Onkruidbestrijding 2017: Het voorstel kan naar onderwerp doorgeleiden naar de raad voor besluitvorming. Zie ook artikel boven

Speelruimteplan 2017-2026:  De raad heeft voldoende informatie gekregen, er wordt wel gevraagd met apart voorstel te komen over het speelruimteplan tijdens de kadernota 

Actualiseren bestuurlijke regelingen integriteit: Kan voor debat naar de gemeenteraad

Actieprogramma Veilig inclusief voortgangsrapportage: De gemeenteraad wil op 14 juni graag uitgebreid over het onderwerp spreken. De gestelde vragen worden schriftelijk beantwoord

Zienswijze begrotingswijziging 2017 en informatiebrief Serviceorganisatie Veilig thuis en Crisis Interventie Team: De zienswijze wordt nog aangepast / wat scherper geformuleerd. De zienswijze gaat als debatstuk naar de raad

Zienswijze begroting Gevudo: de zienswijze gaat als debatstuk naar de raad

Consultatie stuurgroep Woonvisie bij gemeenteraden in de Drechtsteden: Het punt is voor nu voldoende behandeld. Wethouder Aaike Kamsteegkomt met een procesplanning voor de behandeling/voorbereiding voor de behandeling en vaststelling van de regionale woonvisie en de lokale uitvoeringsvisie. Zie ook artikel boven

 

Raadsvergadering

  1. Installatie André Veth als vervanging van Siham Berrag-Nahari

Besloten is André Veth tijdelijk te benoemen als vervanger voor Siham Berrag- Nahari. Nelleke den Boer wordt tijdelijk benoemd tot burgerraadslid van de PvdA.

2.Terugkoppeling van het college

Wethouder Jacqueline van Dongen over drinkwater en over de status van de consultatie van het speelruimteplan.

3.Vragen halfuurtje voor raadsleden

De raadsleden stelden vragen over het ophalen van grofvuil tegen betaling (ZPP), de rol van de gemeente ten aanzien van de kindertelefoon (CU-SGP), het project bij Strausplaats/Sweelinckplantsoen (CDA), het afwijzen van een vergunning bij Panoord (CDA), invoering van diftar (VVD aan D66), de bedrijfsbus die regelmatig op de kiss en ride strook bij de Develhoek saat (ABZ) en geblindeerde fietsenhekken bij de kermis.

4. Besluit: de gemeenteraad stemde in met  Omzetten parkeerregulering, Definitief Ontwerp fase 2 Heer Oudelands Ambacht, Zienswijze begrotingswijziging 2017 en informatiebrief SO Veilig thuis en CIT,  Zienswijze begroting Gevudo en onkruidbestrijding

 

Uitgelicht