Terugblik Politieke markt 26 september

Tijdens de politieke markt sprak de raad oriënterend over de toekomst van zwembad de Hoge Devel en over het voorstel van een gymzaal bij de Notenbalk. Lees verder in deze terugblik

Terugblik carrousel 26 september

  • Locatiekeuze gymzaal Heer Oudelands Ambacht: Het voorstel kan niet rekenen op draagvlak uit de raad daarom wordt het ingetrokken. Het college gaat geen andere alternatieven uitzoeken zonder dat de raad hiervoor een opdracht heeft geformuleerd. Zie artikel hieronder  
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingplan Walburg inclusief winkelcentrum: Kan naar de raad als een hamerstuk
  • Zienswijze verkoop aandelen Eneco: Kan als hamerstuk naar de raad van 24 oktober
  • Blijverslening: Er is geen breed draag vlak voor de blijverlening. Het onderwerp wordt als voldoende besproken beschouwd. Wethouder Aaike Kamsteeg zegt toe terug te komen bij de lokale invulling van de woonvisie op de rol die de gemeente kan pakken bij het langer thuis wonen.
  • Stand van zaken Zwembad de Hoge Devel: Zie artikel hier onder.   
  • Programma van eisen crematorium begraafplaats Munnikensteeg: Het voorstel kan als hamerstuk naar de raad

Terugblik raadsvergadering 26 september:

Terugkoppeling van het college: Het college koppelde aan de raad terug over de rechtszaak in Arnhem over afvalpassen, het hergebruik van plastic afval, de website www.BeleefZwijndrecht.nl die nu in de lucht is, het geslaagde Wattanfestival en bomen die in het kader van de bluswatervoorziening mogelijk gekapt moeten worden.

Vragenhalfuurtje: Raadsleden stelden vragen over de avond ivm Koningsdag, de lijst van een schilderij dat voor de afvalcontainer staat op het Veerplein en het gronddepot Koninginneweg en aandacht voor lichtpunten.

Besluit: De raad heeft ingestemd met de Zienswijze begrotingswijziging 2017 Serviceorganisatie Jeugd en de Zienswijze concept versie 0.2 Woonvisie Drechtsteden

 

Toekomst zwembad De Hoge Devel

Het zwembad De Hoge Devel is waardevol voor Zwijndrecht. Het is vooral in trek bij zwemverenigingen en doelgroepen, zoals aquajogging, trimzwemmen en bewegen voor ouderen. Maar het exploitatietekort loopt op. Een belangrijke oorzaak is het verouderde bad.  Kan een nieuw zwembad een optie zijn? 

In 2013 besloot de gemeenteraad om het bestaande zwembad nog 10 jaar te exploiteren. Het bestuur van het zwembad nam diverse maatregelen om het zwembad aantrekkelijk te houden en tegelijkertijd financieel gezond te maken. Toch is het financieel beeld niet rooskleurig.

De energiekosten van de verouderde accommodatie en apparatuur zijn hoog. Door de omvang en indeling van het zwembad is veel personeel nodig voor de veiligheid. Groot onderhoud aan het bad is duur en door veroudering nemen risico’s op defecten toe. Ook verliest het bad de concurrentiestrijd op de recreatieve markt.

Keuzes maken

Het college van B&W ziet dat de situatie niet langer houdbaar is. “Er zit geen vet meer op de botten. We moeten keuzes maken”; zei wethouder Robert Kreukniet (Voorzieningen en Accommodaties) tijdens de Politieke Markt op dinsdag 26 september.

Het college presenteerde aan de gemeenteraad een paar scenario’s, opdat de raad zich vast kan oriënteren. Het eerste scenario is aanzuiveren van het negatief eigen vermogen en ophogen van de jaarlijkse exploitatiebijdrage. Bij het tweede scenario is sprake van overname van de exploitatie door een commerciële partij. En in het derde scenario wordt uitgegaan van een nieuw zwembad.

Van lux naar eenvoudig

Een aantal raadsleden zei meer scenario’s te willen zien.  Bij het scenario van het nieuwe zwembad is geen buitenbad meegenomen. “Laat ons scenario’s zien van heel lux naar heel eenvoudig”; vroeg een raadslid. “Het gevaar is dat we steeds meer informatie willen met al die scenario’s”; reageerde een ander raadslid hierop.

Betekenis

Het viel wethouder Jolanda de Witte (Gezondheid en Sport) op dat er bijna alleen over geld wordt gesproken. “Het is een sportvoorziening met zo’n 166.000 bezoekers. De voorziening is heel laagdrempelig en voorziet in een behoefte voor mensen om fit te blijven. Ook heeft het zwembad een maatschappelijke betekenis.”

Naar toekomst kijken

Bij de oriëntatie bleef ook het verleden een rol spelen. Waar de een het als een gemiste kans ziet dat Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht niet samen een zwembad hebben, vindt de ander dat er naar de toekomst gekeken moet worden. Ook het vooruitschuiven van besluitvorming tot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd niet door iedereen onderschreven. “We zijn voor vier jaar gekozen, dus waarom zouden wij daarover niet kunnen beslissen?”

Desgevraagd liet het bestuur van de zwemvereniging weten niet elders terecht te kunnen, omdat de zwembaden in de regio al redelijk vol zitten. “Op de uren die nog vrij zijn, betalen we dan de hoofdprijs. Voor ons houdt het dan na een kleine zestig jaar op.”

Te nemen besluiten

In oktober/november vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over een financiële oplossing voor het zwembad tot en met 2023. Ook zal het dan om besluitvorming vragen over kaders voor het ontwikkelen van een nieuw zwembad.

 

Voorstel gymzaal bij basisschool De Notenbalk van tafel

De gemeenteraad  is unaniem tegen het  voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een nieuwe gymzaal te bouwen op het grasveld naast basisschool De Notenbalk. Het voorstel werd vorige week dinsdag besproken op de politieke markt.  Er  zijn veel bezwaren van omwonenden. Vier insprekers voerden het woord tijdens de bespreking op de politieke markt

De insprekers  vrezen dat  een Gymzaal op de locatie Notenbalk tot gevaarlijke verkeerssituaties en nog grotere parkeerproblemen zal leiden. Hulpdiensten hebben nu al moeite om de wijk in te komen, dat wordt alleen nog maar erger. Er is gewoon geen ruimte om op deze locatie een gymzaal te bouwen. De suggestie werd gedaan om het geld dat bespaard wordt door geen gymzaal te bouwen te gebruiken om de kinderen met een bus naar de Develhal te brengen.  Dit idee werd omarmd door de ZPP|: Zo lever je ook nog  een bijdrage aan de exploitatie van de Develhal.  Anneke van de Pol, directeur van de Notenbalk deed de suggestie om  de huidige speelzaal om te bouwen tot een volwaardige gymzaal. Dan kan het grasveld groen blijven.  Een aantal raadsleden vond deze optie het onderzoeken waard.

Bezwaren raad
Raadsleden gaven aan op zich wel mee te willen werken aan een gymzaal Heer Oudelands, maar niet tegen elke prijs. Ze gingen niet akkoord met het voorstel omdat het te veel weerstand oplevert bij omwonenden , de plek niet geschikt is voor een gymzaal vanwege te hoge parkeerdruk en verkeersproblemen en je bovendien groen moet opofferen.  Marian Pater (D66) pleit om goed te luisteren naar bewoners: “Het gaat er niet om wat de raad wil, maar wat bewoners willen.”

Aanleiding
In 2014 vroegen basisschoolleerlingen van De Develhoek uit Heer Oudelands Ambacht om een eigen gymzaal in hun wijk. De gemeenteraad heeft hiermee in juni 2015 ingestemd.

Twee plekken
Het college heeft twee plekken onderzocht voor de bouw van een gymzaal: bij basisschool De Notenbalk en bij wijkgebouw ’t Klankbord. De bouw bij ’t Klankbord is mogelijk, maar technisch en stedenbouwkundig problematisch en bovendien veel duurder dan bij De Notenbalk. Op  beide plekken  stuitte de gemeente op weerstand van omwonenden. Na zorgvuldige belangenafweging kwam de locatie De Notenbalk als het meest geëigend uit de bus.

Nieuwe opdracht van de raad.

Wethouder Aaike Kamsteeg gaf aan dat de raad het college heeft opgedragen  om een gymzaal te bouwen in Heer Oudelands Ambacht. Nu de volgens het college meest geschikte locatie is afgewezen, verwacht hij een duidelijke nieuwe opdracht van de raad.

 

Geluidsverslagen

Wie wil weten wat er precies is gezegd kan de vergaderingen van de Politieke markt beluisteren via de website van de gemeente. www.raadzwijndrecht.nl geluidsverslagen  of klik hier

 

 

 

 

Uitgelicht

livecom.net chat