Politieke markt 29 mei

Gemeentelijke monumenten en herinrichting Koninginneweg op agenda

Gemeentelijke monumenten en herinrichting Koninginneweg op agenda

Dinsdag 29 mei 2018 om 20.00 uur is de politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht. De raadsleden spreken onder meer over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en de herinrichting van de Koninginneweg

Aanwijzen van gemeentelijke monumenten

Het college brengt de raad op de hoogte van het besluit tot aanwijzen van gebouwen en gebieden als gemeentelijk monument. Het CDA heeft verzocht dit te agenderen voor de politieke markt. Verschillende eigenaren hebben gevraagd of de gemeente financiële ondersteuning kan bieden. Bij nader inzien vindt het college  het wenselijk om eigenaren een lening met een lage rente aan te bieden. Hiervoor wordt nog een raadsvoorstel voorbereid.

 

Reconstructie en kredietaanvraag herinrichting Koninginneweg

De raadsleden praten over het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.617.000 voor de herinrichting van de Koninginneweg. Uitgangspunten  zijn de verbetering van de doorstroming van het Openbaar Vervoer en het herinrichten de Koninginneweg tot een kwalitatieve goed ingerichte ruimte. De Koninginneweg krijgt geluidsabsorberend asfalt, nieuwe beplantingen en openbare ledverlichting.  De Jan Steenstraat  wordt afgesloten.  De parkeerplaatsen aan de Koninginneweg blijven behouden.

Agenda politieke markt 29 mei

Carrouselvergaderingen

Aanvang 20.00 uur  

Raadzaal

20.00 – 20.40 uur: Aanwijzen gemeentelijke monumenten

20.45 - 21.25 uur: Jaarstukken gemeente Zwijndrecht: Eerste Bestuursrapportage

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 21.10 Zienswijzen verbonden partijen begrotingen 2019 en jaarresultaten 2017 van de: Dienst Gezondheid en Jeugd, Omgevingsdienst ZHZ, natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Drechtwerk

21.15 -21.45 uur: Reconstructiebesluit en kredietaanvraag herinrichting Koninginneweg

 

Raadsvergadering:

Raadzaal                                                 

Aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inspreker inzake warmteafname P.J. Oudplein
 3. Terugkoppeling van het college
 4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 5. Vaststellen besluitenlijst van 15 mei 2018
 6. Besluitvorming:
  a. Zienswijze primaire begroting 2019, perspectiefnota 2019 en jaarrekening 2017
      GRD
  b. Grondexploitatie 2018 project De Volgerlanden (2018-14957)
  c. Gewijzigd vaststellen 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie
      Lindtsebenedendijk 183
  d. Participatiewet/aanvraag vangnetregeling
  e. Rapport Rekenkamercommissie Zwijndrecht "kan ik nog iets voor u doen?,
      onderzoek communicatie en informatie inwoners"

 

 1. Debat:
  a. Benoemen leden Agendacommissie, Auditcommissie en voorzitters carrousels
      Drechtsteden, NRIJ (voluit?) en schadefonds

b. Zienswijze concept-begroting 2019 Dienst Gezondheid en Jeugd
c. Zienswijze begroting 2019 en bestemming jaarresultaat 2017 Veiligheidsregio ZHZ 
d. Zienswijze begroting 2019 en bestemming resultaat 2017 Omgevingsdienst ZHZ
e. Zienswijze concept-programma begroting 2019 NRIJ

           f. Zienswijze ontwerp-begroting 2019 Drechtwerk
 

 1. Ter kennisname
  a. Lijst Toezeggingen, Moties en Schriftelijke Vragen
  b. Stukkenlijsten
  -  4 mei 2018
  -  9 mei 2018
  - 18 mei 2018
   
 2. Sluiting

 

Vooruitblik

(onder voorbehoud)

Donderdag 31 mei 20.00 uur Benoeming nieuwe wethouders

Dinsdag 19 juni 2018 politieke markt
Onderwerpen carrousel

Grote aanpak Sportlaan Heerjansdam

Sportbehoefte-onderzoek tbv beheerplan

Opiniërend gymzaal Heer Oudelands Ambacht

Jaarverslag gemeente-archivaris 2017

 

Onderwerpen raad

Jaarstukken 2017 gemeente Zwijndrecht

Eerste Bestuursrapportage 2018

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden Koninginnneweg

 

Uitgelicht

livecom.net chat