Politieke markt 24 april

Dinsdag 24 april 19.40 uur presentatie rapport communicatie rekenkamercommissie en vanaf 20.00 uur politieke markt over onder meer evenemententerrein en mantelzorgcompliment, vaststellen raadsprogramma en proces collegevorming .

Onderzoek rekenkamercommissie  communicatie en informatie aan bewoners 

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar communicatie en informatie van de gemeente Zwijndrecht aan bewoners. Het is het laatste onderzoek dat de rekenkamercommissie in de raadsperiode 2014-2018 heeft laten uitvoeren.

Op 24 april van 19.40 tot 19.55 uur is er een openbare informatieve bijeenkomst van de rekenkamercommissie waarin de rekenkamercommissie het onderzoek presenteert in een openbare vergadering aan de gemeenteraad en technische vragen beantwoordt.  Diezelfde avond wordt het rapport aan de raad aangeboden.

U bent van harte welkom om bij deze openbare bijeenkomst in de raadzaal bij te wonen. 

 

Politieke markt 24 april  2018

Op de agenda staan onder meer het evenemententerrein Develpark en waardering mantelzorgers.

Evenemententerrein Develpark
De raad praat over het inrichten van een deel van het Develpark als evenemententerrein. Het gaat om een stuk van het aanwezige parkeerterrein en om het JOP-terrein. Hiervoor is een investeringsbudget van € 115.000 nodig.
Het evenemententerrein krijgt een semipermanent karakter. Dat wil zeggen dat er op het terrein meerdere evenementen per jaar kunnen plaatsvinden. En voor het overgrote deel van het jaar blijft het beschikbaar als parkeerterrein en als Jongeren Ontmoetingsplek (JOP).

Bijschrift: Onder anderen het terrein waar de JOP staat  wordt aangewezen als evenemententerrein

Waardering mantelzorgers

De raad wordt op de hoogte gebracht over de evaluatie van de wijze waarop de gemeente de mantelzorgers waardeert. Mantelzorgers kunnen als blijk van waardering een zogenaamde mantelzorgcheque aanvragen. Deze kon bij 3 aanbieders besteed worden. Per 1 januari 2017 is de mantelzorgcheque verbreed waarmee de mantelzorger bij 15 zorg- en welzijnsaanbieders diensten af kan nemen. Het gaat om diensten waardoor de mantelzorger het beter en langer vol kan houden zoals  huishoudelijke ondersteuning,  hulp bij praktische zaken in en om het huis, coaching (persoonlijke gesprekken over de eigen situatie)  en ontspanningsmogelijkheden (activiteiten om 'even bij te komen, op te laden of iets leuks te doen').  Uit de evaluatie blijkt  dat er behoefte is aan een vrijere besteding.  Het college wil daarom het aanbod van de mantelpas verbreden en  in gesprek gaan met winkeliers en lokale ondernemers. De PvdA heeft gevraagd dit onderwerp te agenderen.

In kader bericht over de rekenkamer

 

Carrouselvergaderingen politieke markt 24 april 2018

Raadzaal

19.40 – 19.55 uur:  Presentatie rekenkamercommissie onderzoek communicatie

20.00 – 20.25 uur:  Gewijzigd Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht

20.30 – 21.00 uur: Generatiepact

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 20.25 uur: Evenemententerrein Develpark

20.30 – 21.00 uur: Herziening waardering mantelzorgers

       Geagendeerd op initiatief van de PvdA

Agenda gemeenteraad

Aanvang 21.15 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Aanbieding rapport communicatie en informatie door de rekenkamercommissie
 3. Terugkoppeling van het college
 4. Vragen halfuurtje voor raadsleden
 5. Vaststellen besluitenlijsten van:
  - 13 maart 2018, 27 maart 2018, 29 maart 2018 en 11 april 2018
   
 6. Debat:
         a. Raadsvoorstel benoemen 2e burgerraadsleden

b Beëdiging alle burgerraadsleden .

c. Regeling Woon Advies Commissie Zwijndrecht

d. Advisering inzake het verzoek van de ATOS om verlenging van de
    zendtijdvergunning d. Ontbinding Stichting Kleintheater Zwijndrecht

e. Ontbinding Stichting klientheater Zwijndrecht

f. Vaststelling raadsprogramma en proces collegevorming

 1. Ter kennisname
  a. Lijst Toezeggingen, Moties en Schriftelijke Vragen
  b. Stukkenlijst 
      16 maart + 23 maart 2018
       30 maart 2018
       6 april 2018  
       13 april 2018
 1. Sluiting

 

Uitgelicht

livecom.net chat