Herdenken Bert Exoo, ontwikkelen van visie omgeving Veerplein en restauratie Rank op agenda politieke markt 29 augustus

Dinsdag 29 augustus 2017 politieke markt onder meer herdenking Bert Exoo, proces om te komen tot een visie op omgeving Veerplein en restauratie van de Rank aan de Lindelaan.

Om 20.00 uur herdenkt de gemeenteraad raadslid Bert Exoo tijdens de politieke markt.

Vanaf 20.30 uur zijn de carrouselvergaderingen. Raadsleden spreken onder meer over het proces om te komen tot een visie op de omgeving Veerplein en over de restauratie van de Rank aan de Lindelaan. De raadsvergadering begint om 22.30 uur. De politieke markt vindt plaats in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht.

Herdenking Bert Exoo

Aan het begin van de politieke markt van 29 augustus herdenkt de gemeenteraad Bert Exoo, gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de PvdA. Bert Exoo is op 4 juli overleden en was al geruime tijd ernstig ziek. U bent welkom om samen met ons Bert te herdenken.

Omgeving Veerplein

Al lange tijd spelen er vraagstukken in het gebied rond het Veerplein. Denk hierbij aan wensen van ondernemers over terrassen, afvalproblematiek en handhavingszaken. Ook werd begin 2017 duidelijk dat het noodzakelijk is de kade bij Zomerlust te vervangen. Door de kadevervanging is het mogelijk om verder na te denken over de inrichting van dit gebied. De gemeente wil hier een interactief proces van maken waarbij betrokkenen de mogelijkheid krijgen om mee te denken.

Aan de raad wordt gevraagd of ze zich vinden in het proces en of ze op voorhand inhoudelijk al iets mee willen geven voor het opstellen van een visie voor de omgeving Veerplein.

Krediet restauratie De Rank

De gemeente is al geruime tijd in overleg met Woonkracht10 over de verkoop van de voormalige school de Rank aan de Lindelaan. Woonkracht10 heeft een huurcontract voor langere tijd gesloten met de Stichting "Zo mooi wonen" die in dit gebouw een aantal jongeren met een verstandelijke beperking wil huisvesten. Met de verkoop van de Rank zal het voormalige schoolgebouw niet alleen (deels) behouden worden, maar ook gerestaureerd worden. Dit is een belangrijke voorwaarde geweest vanuit de gemeente. De gemeente is dan ook verheugd dat het zover is. Het verval nam zodanig toe dat sloop een reële dreiging was. De restauratie van De Rank is duur. Om Woonkracht10 enigszins tegemoet te komen wordt aan de raad gevraagd in te stemmen met een bijdragen van € 200.0000 aan Woonkracht10 voor de restauratie van de Rank (en de noodzakelijke asbestverwijdering). Dit wordt besproken in de carrouselvergadering.

Agenda Politieke Markt 29 augustus 2017

Raadsvergadering

Aanvang 20.00 uur

Herdenking Bert Exoo

Carrouselvergaderingen                        

Raadzaal  Let op aanvang 20.30 uur

20.30 - 21.00 uur: Bestuursopdracht omgeving Veerplein

21.05 - 21.25 uur: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Noord

21.30 - 21.50 uur: Verkoop locatie Toorts

21.55 - 22.15 uur: Bijdrage restauratie De Rank

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3  Let op aanvang 21.05 uur

21.05 - 21.25 uur: Wensen en bedenkingen ROM-D

21.30 - 21.50 uur: Onderhoud Molenvliet

21.55 - 22.15 uur: Evaluatie verkiezingen

De raadsvergadering begint om 22.30 uur. Op de agenda van de raad staat de installatie van André Veth als raadslid voor de PvdA. Ook neemt de raad een besluit over de ontwikkeling woningbouwlocatie voorzieningencluster Heerjansdam en de economische agenda en de Waalvisie.

 

Planning Politieke markt 12 september (onder voorbehoud)

Op de carrousel staan:

  • Zienswijze regionale woonvisie
  • Zienswijze aangepaste begroting GR Dienst Gezondheid en Jeugd
  • Vaststelling verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

livecom.net chat