Bijdrage voor bezoekerscentrum Waalbos

Kennisgeving
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft begin 2015 besloten uitvoering te geven aan de projecten van de Landinrichtingscommissie IJsselmonde. In de overeenkomst "afronding projecten herinrichting IJsselmonde" met de provincie Zuid-Holland is opgenomen dat resterende financiële middelen kunnen worden ingezet voor een kwaliteitsimpuls op IJsselmonde. De landinrichtingscommissie heeft besloten deze middelen toe te kennen aan de Stichting Bezoekerscentrum Waalbos voor de realisatie van het bezoekerscentrum Waalbos te Ridderkerk. De provincie Zuid-Holland heeft hiermee ingestemd. De Landinrichtingscommissie IJsselmonde, waarin de provincie en de betrokken gemeenten samenwerkten, is met ingang van 1 januari 2018 ontbonden.

Besluit
Het college van B&W van de gemeente Zwijndrecht heeft op 19 juni 2018 besloten om namens de Landinrichtingscommissie IJsselmonde een eenmalige bijdrage van € 350.000 te verlenen aan de Stichting Bezoekerscentrum Waalbos voor de bouw van het Bezoekerscentrum Waalbos. De Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft ermee ingestemd om dit bedrag uit de landinrichtingsmiddelen beschikbaar te stellen.

Overeenkomst en beschikking
De gemeente Zwijndrecht heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Bezoekerscentrum Waalbos voor de besteding van de middelen. Op 27 juni 2018 is op basis hiervan een beschikking verleend. Over zowel het eigendom als het beheer en onderhoud van het gebouw zijn nadere afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer.

Doelstelling bijdrage
Het bezoekerscentrum is bedoeld voor de Stichting Natuurbeheer Waalbos, Vereniging IJsclub Rijsoord en Omstreken en de Stichting de Rijsoordse Molen. Het centrum zal functioneren als ontvangst- en opslagruimte voor deze drie organisaties. Het wordt voor minimaal 30 jaar in stand gehouden, en het beheer wordt duurzaam geregeld. In de uitvoeringsovereenkomst zijn onder andere de eisen opgenomen waaraan het gebouw moet voldoen.

Europees steunkader
Het bezoekerscentrum is een zogenaamd multifunctionele infrastructuur, oftewel een voorziening waartoe meerdere gebruikers toegang hebben en die niet winstgevend wordt geëxploiteerd. Op grond van artikel 55 van de Algemene Groeps Vrijstellings Verordening (AGVV) is deze steunmaatregel rechtmatige en verenigbare staatssteun. In de uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat als er in de toekomst toch winst wordt gemaakt, de winst aan de gemeente wordt betaald.

De volledige tekst van de beschikking bijdrage bezoekerscentrum Waalbos vindt u hier.