Politieke markt 22 januari over woningbouw Van 't Hoff locatie en herziening bestemmingsplan Landgoed het Buitenland

De raad o.a. over woningbouw op de Van ''t Hoff locatie en bestemmingsplan locatie Landgoed het Buitenland om een restaurant te realiseren op deze plek.


Dinsdag 22 januari 2019 om 20.00 uur praten de raadsleden op de politieke markt  onder andere verder over woningbouwontwikkeling op de Van ''t Hoff locatie en spreken zij over  de herziening van het bestemmingsplan buitengebied, locatie Landgoed het Buitenland om een restaurant te realiseren op deze plek.  

 

 

Woningbouw op Van ''t Hoff locatie

Vorige maand sprak de raad over een voorlopig plan woningen te bouwen op de Van 't Hoff locatie. In de plannen zoals ze nu voorliggen zijn circa 46 woningen opgenomen en wordt de boerderij Van 't Hoff gesloopt. Raadsleden uitten toen hun twijfels bij de sloop van de oude boerderij Van 't Hoff. Ook de Historische Vereniging Zwijndrecht en omwonenden deden een dringend beroep op de raadsleden om de boerderij in de wijk Kort Ambacht niet te slopen. Vanwege tijdgebrek kreeg de portefeuillehouder op 11 december geen ruimte de vragen die bij de gemeenteraad leven te beantwoorden. De discussie van vorige maand krijgt daarom een vervolg tijdens de carrousel.

 

 

Vestiging restaurant op Landgoed het Buitenland

De eigenaren van Bergarde Galleries, gelegen op het landgoed Het Buitenland in Heerjansdam, willen ten zuiden van de galerie een restaurant vestigen.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Op verzoek  van de initiatiefnemers heeft de gemeente het bestemmingsplan voor de locatie Landgoed het buitenland aangepast en ter inzage gelegd. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. De raadsleden praten over het voorstel om het herziene bestemmingsplan vast te stellen.

 

Agenda politieke markt 22 januari

 

Carrouselvergaderingen

Raadzaal

20.00 – 20.30 uur:  Woningbouwontwikkeling Van 't Hoff locatie (inspreken niet meer mogelijk)

20.35 – 21.00 uur: Vaststellen 5e herziening Bestemmingsplan Buitengebied, locatie     Landgoed het Buitenland

21.05 – 21.15 uur: Ontwikkeling Euryza

21.20 - 21.30 uur: Stand van zaken handhaving Ruimtelijke ordening Buitengebied (geagendeerd door D66)

21.35 - 21.45 uur: Economic Board over iconen Drechtsteden: brug en fontein (geagendeerd door D66)

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 20.30 uur: Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

20.35 – 20.50 uur: Statutenwijziging OZHW

20.50 -  21.05 uur: Wijzigingsvoorstel GRD

 

AGENDA RAADSVERGADERING
 

Raadzaal                                                       Aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Terugkoppeling van het college
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 4. Vaststellen besluitenlijst van: 11 december 2018
 5. Besluitvorming:
  a. Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling'
 6. Debat:
  a. Wijzigingsvoorstel GRD (13e wijziging)
 7. Ter kennisname/bekrachtiging
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
  21 december, 28 december, 4 januari 2019

c. Bekrachtiging geheimhouding ten behoeve van Eneco

   (direct op raad)

 1. Sluiting

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.Kijk voor de actuele agenda op onze website bij vergaderingen