Terugblik politieke markt 8 september over Noordoevers en Veerplein

Terugblik hamerraad 8 september 

Volgende stap op weg naar ontwikkeling Noordoevers

Op 8 september heeft de gemeenteraad unaniem de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Noordoevers tot een nieuwe woonlocatie vastgesteld. De nota beschrijft wat de gemeente met Noordoevers voor ogen heeft en geeft kaders aan voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Er staat bijvoorbeeld in voor welke doelgroepen er gebouwd wordt, dat water, ecologie en biodiversiteit in het kader van duurzaamheid prioriteit krijgen en dat de kwaliteit van het (getijden)park voorop staat. Uitgangspunt is ook dat de oevers voor het publiek toegankelijk blijven en dat Noordoevers ruimte biedt voor 300 tot 400 woningen.

Masterplan

De uitgangspunten worden nu verder uitgewerkt tot een masterplan: een grove schets waarmee de gemeente de toekomstige ontwikkelaar van het gebied een impressie geeft van hoe het nieuwe woongebied eruit moet gaan zien.

Prachtig woongebied

Noordoevers ligt midden in het groen aan de oever van een uniek getijdenlandschap. Dat maakt dat het bij uitstek geschikt is om er een prachtig woongebied voor Zwijndrecht van te maken. De rijksoverheid ondersteunt de plannen om het getijdengebied te ontwikkelen en draagt daar financieel ook aan bij. 
 

Fijne plek in de natuur
In het raadsprogramma 2018-2022 staat dat we vóór 2022 beginnen met de ontwikkeling van het project Noordoevers. We willen daar niet alleen woningen bouwen. Ook het beeldenpark en het groen er omheen worden opgeknapt, zodat het Noordpark een plezierige, fijne plek in de natuur wordt voor alle Zwijndrechtenaren.

 

Terugblik Carrousel 8 september 

Participatie blijft belangrijk bij inrichtingsplannen Veerplein

Voor de plannen van het Veerplein en omgeving tekent zich een meerderheid af in de gemeenteraad. Dat bleek tijdens de carrouselvergadering op dinsdag 8 september. Kritische kanttekeningen kwamen van de fractie van ABZ.

 

Het Veerplein, Maasplein en omgeving moet een aantrekkelijk gebied worden met een wandelpromenade, bomen en uitzicht over de rivier. Belangrijk onderdeel van de plannen is ook de ophoging van de kade om de veiligheid tegen hoog water te vergroten.

 

Meer afstemming

Waar de meeste fracties positief waren over het participatieproces met omwonenden, gaf ABZ bij monde van Chris Moorman aan dat het er nog meer afstemming moet zijn met de bewoners over het parkeren, de bomen en de 30 km zone op de Ringdijk.

 

Zorgvuldig omgegaan

Sabine Schipper (D66) benadrukte juist dat er heel veel met omwonenden en andere betrokkenen is gesproken over de plannen. "Dit is een proces van jaren, we willen nu doorpakken en Veerplein als ziel van ons krachtig Zwijndrecht maken." Ook Gerjan Bossenbroek (ChristenUnie/SGP) vond dat zorgvuldig is omgegaan met het hele proces. "Er zijn goede afwegingen gemaakt. We ontwikkelen het Veerplein niet voor de komende twee jaar, maar moeten vooruitkijken naar een periode van 20 tot 30 jaar."

Tijdens het debat vroegen alle raadsfracties aandacht voor het 'finetunen' (goed afstemmen) van de plannen met de directe omgeving.

 

Spanning

Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) gaf in zijn reactie aan dat de gemeente alle methodieken en middelen heeft ingezet om belanghebbenden te betrekken. "Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. Op dit soort projecten zit altijd spanning. Er zijn verschillende belangen en daarbij moet je afwegingen maken tussen individueel en algemeen belang." De wethouder zei toe bij de uitwerking van de plannen in gesprek te blijven met betrokkenen.

 

Besluitvorming over het Veerplein en omgeving is geagendeerd voor de gemeenteraad van dinsdag 29 september.

 

De vergaderingen terugkijken kan op onze website https://zwijndrecht.raadsinformatie.nl/