Terugblik politieke markt 26 september over armoede en groenvisie

Terugblik politieke markt  26 september over armoede en groenvisie

 

Extra lokale maatregelen voor terugdringen armoede in Zwijndrecht

Met het Deltaplan Armoede wil de gemeente Zwijndrecht de armoede in Zwijndrecht verder terugdringen en het aantal kinderen dat in Zwijndrecht in armoede opgroeit, halveren. Het plan omhelst een aantal extra, lokale maatregelen die genomen worden bovenop het huidige, bestaande beleid en maatregelen die voor een groot deel worden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

Hoewel de oorzaken van armoede vaak buiten de directe invloed van gemeenten liggen, wil de gemeente Zwijndrecht kijken wat zij kan doen om de armoede te verkleinen. Landelijk haakt de gemeente aan in de lobby naar het Rijk om het toeslagen- en belastingsysteem op orde te brengen. Lokaal wil de gemeente inzetten op ondersteuning van inwoners bij hun gang naar de arbeidsmarkt en het meedoen in de samenleving, onzichtbare armoede nog beter in beeld brengen, negatieve effecten van armoede verzachten en inwoners in staat stellen mee te doen in de samenleving en nog nauwer samenwerken met partners en binnen (informele) netwerken.

Het terugdringen van de armoede is één van de speerpunten uit het raadsprogramma 2018-2022.  Enkele, lokale maatregelen zijn al genomen. Zo is er een app ontwikkeld, waarmee op een eenvoudige manier kan worden gekeken welke mogelijkheden er in Zwijndrecht zijn voor het aanvragen van hulp en bijstand. Ook werkt de gemeente aan een virtueel dashboard, waarmee op wijk- en buurtniveau armoede zichtbaar gemaakt wordt. Verder wil de gemeente veel meer mensen (uitkeringsgerechtigden en jongeren) helpen bij het vinden van werk.

De politieke partijen in Zwijndrecht gaven in de carrouselvergadering van dinsdag 24 september groen licht aan het Deltaplan Armoede. Wel maakte Elbert Vissers (VVD) een koppeling met de actuele ontwikkelingen op het sociaal domein in de regio: "Als we bij de Drechtraad gaan bezuinigen op ons regionale minimabeleid, heeft dat ook gevolgen voor dit plan."

D66 juichte vooral het versterken van samenwerking tussen partners en in informele netwerken van harte toe. Sabine Schipper: "Sportclubs en verenigingen zijn goede samenwerkingspartners. Doen en gaan!" De discussie is nog niet afgerond en wordt op 15 oktober voortgezet.

 

Zwijndrechtse raad positief over groenvisie

Vragen over 'afschaffen kapvergunning'

De Zwijndrechtse gemeenteraad is positief over de integrale groenvisie 'Groen Leeft' en de daarbij behorende uitvoeringsagenda. In de visie staat beschreven wat het belang van groen in Zwijndrecht is op thema's als identiteit, leefbaarheid, gezondheid, klimaat en biodiversiteit.

Zwijndrecht heeft voor 2020-2023 diverse ambities op het gebied van groen. Het belang van groen wordt door iedereen erkend: het draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zwijndrecht, het karakter van Zwijndrecht en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Een aantal groenactiviteiten wordt gedaan vanuit 'bestaande budgetten', zoals bijvoorbeeld de bouw van natuur educatief centrum Hooge Nesse, het aanpakken van de buitenruimte bij winkelcentrum Walburg of de PAK AAN-initiatieven in Zwijndrecht. Voor andere activiteiten, zoals het vergroenen van schoolpleinen, stimuleren van de aanleg van groene daken en het verbeteren van de kwaliteit van het groen, is extra budget nodig. Deels zal dat ook worden aangevraagd in de vorm van subsidies.

Reinier van Hartingsveldt (ChristenUnie/SGP) vroeg aandacht voor het veranderende klimaat in relatie tot het groen: "Wij roepen u op om met het maken van de plannen daarbij rekening te houden met klimaatveranderingen. Zoek naar mogelijkheden om bijvoorbeeld regenwater op te vangen."

Enige vragen waren er over de kapvergunning. Nu is het zo dat in de bomenverordening is geregeld dat inwoners voor een boom op private grond een kapvergunning moeten aanvragen. Om onnodige regeldruk voor inwoners en gemeente te verminderen, wordt eraan gedacht om de kap van private bomen vergunningvrij te maken. Cynthia van der Graaf (D66): "Kunnen beeldbepalende bomen straks ook worden gekapt zonder kapvergunning?"

Wethouder Jacqueline van Dongen liet weten dat de visie geen besluit is waarmee de kapvergunning wordt afgeschaft. Wat haar betreft, zet de gemeente stevig in op het vergroenen van de gemeente, zoals bijvoorbeeld gebeurt met schoolpleinen. Het schoolplein van basisschool De Steenen Kamer is daar een recent, goed voorbeeld van.