Terugblik politieke markt 22 januari

De raad over de woningbouwlocatie Van 't Hoff en locatie landgoed het buitenland i.v.m. restaurant

Eerst randvoorwaarden opstellen voor Van 't Hoff locatie 

Voordat er gesloopt wordt op de Van 't Hoff locatie moeten eerst de randvoorwaarden duidelijk zijn. Deze eis stelden de raadsleden aan het college van B&W tijdens de Politieke Markt op 22 januari. De gemeenteraad hecht veel waarde aan de boerderij op die plek.

 

Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling) zei goed geluisterd te hebben naar de gevoelens van de raad. "Er moet woningbouw plaatsvinden op deze locatie, maar we laten niet zonder slag of stoot de boerderij verdwijnen en we zullen niet op voorhand het verenigingsgebouw slopen."

Het college van B&W had aan de gemeenteraad om een krediet ter grootte van 275 duizend  euro gevraagd voor de sloop van het recreatiegebouw, dat naast de boerderij ligt, en het uitwerken van de woningbouwplannen. In de plannen zijn 46 eengezinswoningen opgenomen.

 

Positief over bouw woningen

Alle raadsfracties zijn wel positief over de bouw van woningen op de Van 't Hoff locatie. Sabine Schipper (D66): "Het plan ziet er heel mooi uit. Groen, sociale cohesie, fruit en duurzaamheid hebben hier een heel grote rol in. Het historisch monument staat er al. Daarom vragen wij de wethouder wat er mogelijk is voor het behouden van de boerderij." Niels Florisse (CDA) vroeg de wethouder om bij het uitwerken van het plan te kijken of de boerderij geheel of gedeeltelijk behouden kan blijven. Elbert Vissers (VVD) is het hier mee eens, maar dit mag niet leiden tot eindeloze vertraging.

 

Boerderij

Jacob van der Duin (ChristenUnie/SGP) attendeerde erop dat het kredietvoorstel over de sloop van het verenigingsgebouw gaat en niet over de boerderij. André Veth (PvdA): "De boerderij is verkocht, dus daar hebben we niet veel over te zeggen."

 

Randvoorwaarden

De boerderij is eigendom van projectontwikkelaar ABB. De gemeente is eigenaar van het verenigingsgebouw. Wethouder Jos Huizinga zei toe met de ontwikkelaar de randvoorwaarden te formuleren en deze eerst aan de raad voor te leggen. "We gaan pas slopen als u akkoord bent met de randvoorwaarden voor dit plan. Met deze stevige toezegging gaat het raadsvoorstel door naar de bespreking in de gemeenteraad op 12 februari 2019.

 

 

Schept restaurant op Landgoed Het Buitenland precedent?

 

"Scheppen we met het vestigen van een restaurant op landgoed Het Buitenland in Heerjansdam geen precedent?" Deze principiële kwam aan de orde tijdens de Politieke Markt op 22 januari.

De eigenaren van Bergarde Galleries willen het restaurant ten zuiden van de galerie vestigen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De gemeente heeft de wijziging met ontwerp ter inzage gelegd en hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Theehut of polderhut

Wim van der Does (D66) gooide maar meteen de knuppel in het hoenderhok. Hij verwacht dat anderen aanleiding zien om bijvoorbeeld een Stayokay hotel voor 50 personen te bouwen in het buitengebied. "Is dat wel ondersteunend aan het buitengebied? Heeft u eraan gedacht dat wij met het restaurant een precedent scheppen? Het is een mooi plan en het restaurant kan best veel klanten trekken, maar je kunt er niet even als fietser langs, want het gaat op afspraak. Bij vaststelling van het bestemmingsplan was de wens dat er kleinschalige horeca mocht zijn, een theehut of polderhut. Dit plan is niet dienend aan het buitengebied."

 

Procedure

De raadsleden Nico Kilsdonk (VVD), Johan Limberger (CDA) vinden het een mooi plan, het is kwalitatief goed voor het buitengebied. Gerjan Bossenbroek (ChristenUnie/SGP): "Het is een verrijking voor het gebied." Chris Moorman (ABZ) constateerde dat er met de terinzagelegging keurig aan de procedure is voldaan. "Het leeft in het dorp, hoewel de verkeersveiligheid nog wel een aandachtspunt is." John Struijs (ZPP) vroeg aan de wethouder of hij kan toezeggen dat er juridisch gezien geen precedentwerking kan zijn. In dat geval gaat ook zijn fractie akkoord.

 

Geen risico

Wethouder Jos Huizinga ziet geen risico voor precedentwerking. "Ieder verzoek voor een activiteit bekijken we afzonderlijk en houden we tegen het licht van het bestemmingsplan." Hij zei toe te kijken of er in het voorstel verwerkt kan worden dat dit geen precedentwerking heeft.

Dit afwachtende, zal het raadsvoorstel opnieuw in een volgende carrousel tijdens de Politieke Markt besproken worden.