Terugblik politieke markt 20 november

De raad over winkeltijden, groenbeleid en Veerplein

Terugblik Politieke markt 20 november 2018

 

Carrousel 20 november

  • Groenbeleid: Wethouder Jacqueline van Dongen belooft met een uitvoeringsplan met financiële onderbouwing te komen in het voorjaar van 2019     
  • Visie Veerplein: Voorstel kan als hamerstuk naar de raad
  • Verordening Jeugdhulp: Voorstel kan als hamerstuk naar de raad. Raadsleden vragen  aandacht voor de communicatie naar de cliënten over de aanpassingen in de verordening en  wethouder Jolanda de Witte zoekt uit hoe en waarom de inkomenstoetsing wordt toegepast?
  • Onderwijshuisvestingsplan IHP: Gaat als hamerstuk naar de raad
  • Verordening op de winkeltijden: Het agendapunt wordt voortgezet in de volgende vergadering waarbij het woord aan de fracties is
  • Tweede Bestuursrapportage 2018: kan naar de raad als hamerstuk
  • Verordening afvalstoffenheffing 2019 en Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2019: De afvalstoffenheffing kan naar de raad als hamerstuk.  De legesverordening kan naar de raad als debatstuk (op verzoek van ABZ debat over het tarief voor evenementen)

 

Discussie over zondagsopenstelling krijgt vervolg op 11 december

Het laatste woord over de zondagsopenstelling in Zwijndrecht is nog niet gesproken. Tijdens de Politieke Markt op dinsdag 20 november 2018 spraken gemeenteraad en vijf insprekers opnieuw over het onderwerp, nadat een week eerder het vraagstuk tijdens de begrotingsraad tot verhitte discussies had geleid. Diverse fracties voelden zich toen overvallen door het amendement van de VVD, die wil dat winkeliers zelf mogen bepalen of zij wel of niet op zondag open gaan.

Voor de gemeenteraad pleitte Pieter van Loon, mede-eigenaar van Tres Invest en bestuurslid van VvE Walburg opnieuw voor een zondagsopenstelling. Voorzitter Robert Stoopman van de winkeliersvereniging Walburg gaf aan dat in een enquête 53% van de winkeliers graag op zondag wil opengaan, 15% is tegen. Hij brak ook een lans voor gelijke openingstijden voor horeca en winkels. Horeca mag nu op een winkelzondag om 12 uur open, terwijl winkels pas een uur later open mogen.

Rick van der Weijden, eigenaar van de HEMA in Zwijndrecht, schetste de verandering van het consumentengedrag, waar een zondagsopenstelling beter op aansluit. "We zien dat de zaterdag door steeds meer gezinnen wordt ingevuld voor sport, hobby of een dagje uit. De zondag wordt steeds meer een winkeldag. Laat de klant in Zwijndrecht zelf beslissen wanneer hij wil winkelen."

Volgens de ondernemers wordt personeel niet gedwongen om te werken op zondag, maar is dat een keuze voor iedere werknemer. Wie kiest voor werken op zondag krijgt volgens de cao ook meer betaald.

Volgens dominee Jan Breman gaat het argument van vrije wil niet helemaal op, zeker niet voor kleine ondernemers of winkels met weinig personeel, die vanwege concurrentie zich in zekere zin gedwongen voelen om open te gaan. Hij riep de politiek op 'er nog eens goed over na te denken'.

Volgens raadslid Robert Kreukniet (VVD) moet de keuzevrijheid bij de winkeliers worden gelaten. Volgens hem voorkomt een zondagsopenstelling dat veel Zwijndrechtenaren nu op de zondag in buurgemeenten gaan winkelen. Wel pleit hij voor een zondagsopenstelling van 13.00 uur tot 17.00 uur, "zodat de meeste kerkgangers niet worden geconfronteerd met winkelend publiek."

Het debat over de zondagsopenstelling krijgt een vervolg op 11 december in de carrousel .

 

Wethouder Huizinga: 'Resultaat herinrichting Veerplein staat voorop'

De herinrichting van het Veerplein zal gepaard gaan met stevige discussies, gaf wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) aan bij de raad, die dinsdag 20 november 2018 de visie voor het Veerplein besprak. "De kaders en de visie zijn geschetst, maar de uitwerking van het plan zal nog een behoorlijke klus worden. Misschien moet je zoals in Engeland alle mensen en actoren die van belang zijn in dit gebied een week opsluiten en zeggen 'u komt er pas uit als u het eens bent', maar zover wil ik niet gaan. Maar het zal wel een heftig proces worden."

Op het gezichtsbepalende, historische punt van Zwijndrecht moet vanwege de veiligheid de kademuur vervangen worden. Tegelijk zal ook de buitenruimte worden aangepakt. Het is de bedoeling dat het Veerplein een opgehoogde kademuur krijgt en een aantrekkelijk, groen en autoluw verblijfsgebied wordt. Ook worden de verbindingen met het omliggende gebied (zoals bijvoorbeeld de groene oever Maaspad richting Watertoren, het Euryza-terrein en Dordrecht) versterkt. De raad is akkoord met deze uitgangspunten.

De gemeenteraad was blij met de inbreng van bewoners en ondernemers op de visie en hoopt dat zij ook bij de uitwerking positief willen meedenken. De gemeente gaat samen met bewoners, horeca en ondernemers om de tafel  voor een inrichtingsplan. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan en het is ook niet erg, zolang het resultaat maar voorop staat, stelde wethouder Huizinga. "Het kan gaan knetteren en er zullen helaas mensen teleurgesteld worden, omdat we met elkaar zoeken naar een compromis. We willen van het Veerplein, waar iedereen trots op is en wat zo bepalend is voor de identiteit van Zwijndrecht, een autoluw gebied maken, waar je kunt flaneren en waar we rekening houden met ouderen en duurzaamheid. Ik hoop op een goede uitkomst."

Bij de raad sprak Koninklijke BLN-Schuttevaer de wens uit dat er meer ligplaatsen voor de binnenvaart komen.

 

Inwoners betrekken bij groenbeleid

De gemeenteraad heeft dinsdag 20 november gesproken over het concept groenbeleid van de gemeente Zwijndrecht. Groen is van grote meerwaarde voor Zwijndrecht en Heerjansdam en maakt onderdeel uit van de identiteit van de gemeente. Met het groenbeleid biedt de raad kaders voor de uitvoering en wil de raad tegemoet komen aan de wensen van de inwoners.

De raad is het over het algemeen eens met de uitgangspunten dat groen niet alleen een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, maar dat inwoners ook worden uitgedaagd om meer groen toe te voegen aan hun eigen grond. Een ander uitgangspunt is dat de gemeente voor het groenonderhoud ook medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft inschakelen. Wethouder Jacqueline van Dongen: "Dat vraagt om iets meer begeleiding, soms ligt het tempo iets lager, maar dat accepteren we, omdat het een mooie bijdrage is aan de samenleving."

De raad worstelt nog  met het feit dat het concept groenbeleid nog geen financieel kader heeft en er ook nog geen kant-en-klaar uitvoeringsprogramma ligt. Ook waren er vragen over hoe de gemeente gaat onderzoeken of de kap van particuliere en publieke bomen vergunningvrij kan zijn. Sabine Schipper (D66): "Hoe gaan we daarmee om wanneer het gaat om identiteitsbepalende bomen voor Zwijndrecht?"

Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid) gaf aan dat de waarde van bomen voorop blijft staan en dat een verandering in de bomenverordening altijd in samenspraak met de gemeenteraad plaatsvindt. Inwoners worden ook bij het concept groenbeleid betrokken, waarna er een uitvoeringsprogramma zal worden opgesteld.  Van Dongen: "Dan wordt het financiële plaatje ook duidelijk: wat willen we, wat kost het en wat brengt het ons? Groen doen we samen."