Terugblik politieke markt 16 juni: Gemeente komt huurders accommodaties, sportverenigingen, horeca en weekmarkt tegemoet én complimenten van raadsleden voor BIZ Groote Lindt

Gemeente komt huurders accommodaties, sportverenigingen, horeca en weekmarkt tegemoet

Met ruim € 300.000,- aan noodmaatregelen wil de gemeente de financiële nood lenigen van een aantal gedupeerden door het coronavirus. Het gaat om kwijtschelding en uitstel van huur voor gemeentelijke accommodaties. Ook krijgen sportverenigingen een eenmalige vergoeding voor de aanschaf van desinfectiemiddelen. Voor de weekmarkt op Walburg en een aantal marktkooplieden op Oudeland heft de gemeente geen marktgeld over het tweede kwartaal. Ook heft de gemeente geen precario op terrassen voor 2020.

Met deze maatregelen willen gemeenteraad en college tijdig duidelijkheid scheppen en zorgen voor financiële verlichting in deze moeilijke periode. De gemeente verwacht een deel van de kosten te kunnen dekken via compensatieregelingen van de rijksoverheid.

Tijdens de Politieke Markt op 16 juni was de gemeenteraad unaniem voor de lokale noodmaatregelen Covid-19 die het college van burgemeester en wethouders voorlegde.

Verantwoordelijkheid pakken

Raadsfracties zeiden heel blij te zijn met het voorstel van het college. Sabine Schipper (D66): "Het voorstel geeft duidelijkheid en als gemeente pakken we onze verantwoordelijkheid." Zij sprak de hoop uit dat vastgoedeigenaren dit voorbeeld van de gemeente zullen volgen voor hun huurders.

Geen partijen gemist

Een aantal raadsleden was benieuwd of er geen partijen worden gemist. In dat verband noemde Martijn Bosman (ABZ) de kinderboerderij. Het college van burgemeester en wethouders komt voor de kinderboerderij nog met een apart voorstel naar de raad.

Kritische vraag

Naast complimenten kwam Evert-Jan van de Mheen (CDA) met een kritische vraag of tegemoetkoming in huur voor instellingen als Diverz en de bibliotheek wel nodig is.

Wethouder Jansen: "Voor de welzijns- en culturele instellingen is het een pittige tijd. De wijkgebouwen en de bibliotheek waren dicht, terwijl de kosten gewoon doorliepen. Dit is een extra bijdrage die we kunnen leveren."

 

Mandaat

Robert Kreukniet (VVD) zette vraagtekens bij het mandaat. Het college vroeg aan de gemeenteraad om de wethouder accommodatiebeleid mandaat te verlenen voor maatwerkoplossingen in juni tot en met september. De wethouder lichtte toe dat dit bedoeld is om ook in de zomerperiode te kunnen acteren, als de gemeenteraad geen vergadering heeft. Het gaat om beperkte maatregelen en bedragen voor huurders met acute liquiditeitsproblemen.

 

Instemming

Het voorstel, dat dezelfde avond ook aan de gemeenteraad werd voorgelegd werd unaniem aangenomen.  

 

Foto: Terrassen Veerplein 

Complimenten van raadsleden voor BIZ Groote Lindt

De gemeenteraadsfracties zijn positief over het voortzetten van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) op Groote Lindt. De bedrijven investeren daarmee in het verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein. BIZ op Groote Lindt bestaat alweer 10 jaar. "Wat goed is moet blijven", zo werd gezegd in de carrousel tijdens de Politieke Markt op dinsdag 16 juni.

Het bedrijventerrein is voorzien van een professioneel camerasysteem. Ook rijdt er een surveillance om toe te zien op de veiligheid. Daarnaast is de communicatie bij incidenten sterk verbeterd.

De oprichting van een BIZ is geregeld via de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Het college van burgemeester en wethouders stelde aan de raad voor om de 'Verordening BI-zone Groote Lindt 2021' vast te stellen. Daarmee kan de stichting BI-zone Groote Lindt haar activiteiten voorzetten.

Complimenten

Zowel de bedrijven op Groote Lindt als de gemeente zijn positief over de stichting en de samenwerking. Het voorstel leidde daarom slechts tot enkele vragen aan wethouder Tycho Jansen (Economie) die de complimenten zal overbrengen aan BIZ Groote Lindt.

Openbaar vervoer bedrijventerreinen

Een van de raadsleden vroeg waarom de openbaar vervoer verbinding naar het bedrijventerrein is gestopt. Wethouder Jansen lichtte toe dat er een proef is geweest met een busje dat tussen het station en de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer reed. Er was onvoldoende belangstelling om dit vervoer kostendekkend te maken, waardoor er teveel subsidie voor nodig was. Er wordt nu bekeken of vervoer via de waterbus een mogelijkheid is.

Duurzaamheid

Een andere vraag betrof duurzaamheid. "Zijn er bedrijven die hun dak willen vrijstellen voor het plaatsen van zonnepanelen?" volgens wethouder Jansen ziet het BIZ toe op schoon, heel en veilig. Bij duurzaamheidsinitiatieven is de BIZ altijd bereid om ondernemers te mobiliseren.

Het voorstel voor vaststelling van de verordening gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad op 23 juni 2020.