Terugblik politieke markt 11 december: Geluid Groote Lindt, bouw van 't Hoff locatie en winkels voortaan op zondag open

De raad over geluid Groote Lindt en bouw Van 't Hoff locatie. Ook stemde de raad in met een wekelijkse zondag openstelling van de winkels van 13.00 tot 17.00 uur.

 

Winkels voortaan op zondag open

 

De gemeente raad heeft tijdens de raadsvergadering op 11 december besloten dat de winkels in Zwijndrecht voortaan op elke zondag van 13.00 - 17.00 uur open mogen zijn. Houdt u de openingstijden van de winkels zelf in de gaten.

 

 

Raad nog niet akkoord met sloop oude boerderij Van 't Hoff voor nieuwe woningen

 

De gemeenteraad heeft twijfels bij de sloop van de oude boerderij Van 't Hoff. De raadsleden reageerden dinsdag 11 december in de carrousel op de bouwplannen van projectontwikkelaar ABB om op de plek van de boerderij, het recreatiegebouw en de voormalige sportvelden aan de Lindste-benedendijk 46 woningen in het midden- en hogere segment te bouwen.

 

Hoewel de woningbouwplannen nog verder moeten worden uitgewerkt, deden de Historische Vereniging Zwijndrecht en omwonenden een dringend beroep op de raadsleden om de boerderij in de wijk Kort Ambacht niet te slopen. "Het groen wordt volledig weggehaald en het wordt een compleet versteend gebied. Dit terrein is een uitgelezen kans om er echt iets nieuws neer te zetten, waar Zwijndrecht trots op kan zijn. Een soort eco-hof."

 

Maurice de Jongh, bestuurslid van de Historische Vereniging Zwijndrecht (HVZ), haalde aan dat de gemeente Zwijndrecht altijd heeft aangegeven dat de boerderij van bijzondere, karakteristieke waarde is. "Wanneer de gemeente hier nu van afwijkt, wijkt het af van zijn eigen monumentenbeleid. Deze boerderij is de link tussen heden en verleden."

 

De boerderij is eigendom van de projectontwikkelaar, de grond en het verenigingsgebouw is van de gemeente. ABZ, PvdA, D66 en SP wilden niet instemmen met het plan. "Het is een prachtig plan met ruimte voor historische elementen, maar het historisch element, de boerderij, staat er al", gaf Sabine Schipper aan. Hans van Genderen (ABZ): "Met die boerderij moet iets gedaan worden."

 

Niels Florusse (CDA) vroeg of het casco van de boerderij niet behouden kan worden en een plek  aan starters kan bieden. De partijen gaven wethouder Jos Huizinga de opdracht in gesprek te gaan met omwonenden, projectontwikkelaar en de HVZ. De VVD ging niet akkoord, omdat er nog geen definitief plan ligt. De discussie wordt in het nieuwe jaar vervolgd. Vanwege tijdgebrek kreeg de portefeuillehouder geen ruimte de vragen van de gemeenteraad te beantwoorden. 22 januari komt dit onderwerp terug op de carrousel. 

 

 

Omwonenden boos over aanpassing verdeling geluid op bedrijventerrein Groote Lindt

 

Het voorstel om de geluidruimte voor bedrijventerrein Groote Lindt in het bestemmingsplan te wijzigen, leverde dinsdag 11 december de nodige discussie op in de carrousel. Het bedrijventerrein in Zwijndrecht vormt samen met het terrein Dordt-West in Dordrecht een zogenoemd gezoneerd industrieterrein met een geluidzone. Omdat er in Dordrecht een specifieke regeling voor de geluidruimteverdeling in het bestemmingsplan geldt, wil de gemeente Zwijndrecht dit gelijk trekken in het bestemmingsplan voor Groote Lindt.

 

"Het gaat slechts om een technische wijziging van het bestemmingsplan. De normen zijn niet veranderd", hield wethouder Jos Huizinga de raadsleden voor. Zij hadden even tevoren naar het verhaal van twee boze insprekers – de voorzitter van Bewonerscomité LindtWind en een bewoner – geluisterd. Zij suggereerden dat door de wijziging de bedrijven straks meer lawaai kunnen maken ten koste van de omwonenden. "Die beschuldigingen komen hard bij me aan en werp ik verre van me. Wij handelen naar het democratisch recht", reageerde een felle wethouder Huizinga, die wel toegaf dat het proces veel te lang had geduurd en dat inwoners eerder hadden kunnen worden geïnformeerd.

 

De meeste partijen konden in stemmen met het voorstel, maar kaarten wel aan dat de communicatie met de omwonenden beter had gekund. Rob Oosterbaan (ZPP): "Als ik kijk naar de vijftien ingediende zienswijzen, dan maken inwoners zich heel erg veel zorgen om het maximale geluid. Hebben wij voldoende gedaan om deze onrust bij deze burgers weg te nemen? Ik denk dat daar nog wel wat moet gebeuren."

 

Wethouder Huizinga wees erop dat hij zich goed kan voorstellen dat de mensen het idee hebben dat het geluid is toegenomen. "Als de economie aantrekt, neemt het geluid ook toe. Tot nu toe blijven de bedrijven op Groote Lindt binnen de normen van het bestemmingsplan dat door de raad is vastgesteld."

 

 

Terugblik carrousel

 

 • Vaststelling Bestemmingsplan "1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling": voorstel kan als hamerstuk naar de raad
 • Omgevingsvergunning en vaststelling bestemmingsplan '1e herziening Noord, locatie Koningshof: voorstel kan als hamerstuk naar de raad
 • Woningbouwontwikkeling Van 't Hoff locatie: voorstel komt terug op de carrousel
 • Gewijzigd vaststellen 6e herziening bestemmingsplan buitengebied, Polder Het Buitenland: voorstel kan dezelfde avond als hamerstuk naar de raad
 • Mogelijkheden monumentenregeling: Er komt in 2019 een oriëntatieavond om verder te spreken over dit onderwerp
 • Verordening Winkeltijden: Voorstel komt dezelfde avond als debatstuk in de raad
 • Evaluatie Ondernemersfonds: Voorstel komt dezelfde avond als debatstuk in de raad
 • Zienswijze geactualiseerde begroting 2019 GRD: De aangepaste brief kan als hamerstuk naar de raad

 

Terugblik gemeenteraad

 

De raad heeft ingestemd met:  

a. Visie Veerplein 

b. Verordening afvalstoffenheffing
c. Tweede Bestuursrapportage

d. Onderwijshuisvestigingsplan IHP 2019

e. Controleprotocol 2018

f. Wijziging GR schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 
g. Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2019

h. Verordening Winkeltijden
e. Evaluatie Ondernemersfonds
f.
  Omgevingsvergunning en vaststelling bestemmingsplan '1e herziening Noord, locatie Koningshof

g. Gewijzigd vaststellen 6e herziening bestemmingsplan buitengebied, Polder Het  Buitenland
h. Zienswijze Geactualiseerde begroting 2019 GRD

i. Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen

j. Motie afvalscheiding ingediend door D66

 

Vooruitblik

 

Dinsdag 8 januari 2019 oriëntatieavond Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden

 

Donderdag 17 januari 2019 Mini Burgertop Toekomstvisie - Hoe zie jij Zwijndrecht in 2040?  

 

Dinsdag 22 januari 2019 Politieke markt (onder voorbehoud)

Onderwerpen carrousel

 • 5e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
 • Kredietaanvraag Euryza (laatste deel)
 • Statutenwijziging OZHW
 • Brief stand van zaken handhaving RO buitengebied
 • Brief aan de Raad Economic Board over iconen Drechtsteden: brug en fontein
 • Woningbouw van 't Hoff

 

Donderdag 24 januari 2019: Afscheidsvergadering burgemeester Dominic Schrijer

 

Vrijdag 25 januari 2019: Afscheid burgemeester en bewoners