Terugblik oriëntatieavond 28 januari

Aandacht voor rioolpersleiding én BOA's voor een leefbaar en veilig gevoel op straat

Aandacht voor riool(pers)leiding

Het afgelopen jaar werd Zwijndrecht drie keer geconfronteerd met een gescheurde rioolpersleiding. Wat is de oorzaak en is er een duidelijk aanwijsbaar verband? Wethouder Jacqueline van Dongen (Openbare Ruimte) liet de gemeenteraad op dinsdag 28 januari bijpraten over de problematiek door Hans Keller, coördinator investeringsprojecten.

In het riool komen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en ander afvalwater. De gemeente zorgt voor het vervoer van dit water naar de rioolwaterzuivering. Het water stroomt eerst van de huizen en gebouwen via een vrijvervalriolering naar de gemalen. Vrij verval wil zeggen dat het afvalwater door de zwaartekracht zijn weg vindt, omdat de buizen in een kleine helling liggen. Vervolgens wordt het afvalwater verzamelt in gemalen en via persleidingen verpompt naar de rioolwaterzuivering.

Sterke buizen
De hoofdpersleiding in Zwijndrecht is ongeveer 30 jaar oud. De buizen zijn gemaakt van glasvezelversterkt kunststof (GVK). Dat materiaal is licht en sterk en heeft tot vorig jaar weinig tot geen problemen gekend. In de Dr. Boutenstraat ontstond een scheur net voor een afsluiter, in de Pieter Zeemanstraat net naast een bochtstuk en in de Beethovenlaan net naast een gemaal. Die verbindingen zijn ontzettend sterk, maar niet allemaal flexibel, waardoor kwetsbaarheid net naast de verbinding ontstaat. 

Klimaatverandering
Zwijndrecht is niet uniek, ook elders in het land komen problemen met persleidingen voor. Het hele stelsel van buizen en kabels onder de grond is een wereld op zich. De vraag is of bodemdaling en droogte door klimaatverandering een rol speelt. Technieken om daar beter zicht op te krijgen, komen langzaam op gang, maar zijn nog niet voldoende voorhanden. Zo kunnen we niet simpel met een robot in een persleiding kijken wat er aan de hand is. Ook is het GVK-materiaal niet te testen.

Toekomst
De gemeente onderzoekt wat de kwetsbaarheden zijn en wat zij kan doen om de risico's in te perken. Daarbij richt zij zich ook op de toekomst. De straat ligt vol met buizen en er is soms weinig plek voor meer. Toch we willen ook mogelijkheden scheppen voor een warmtenet.


BOA's voor een leefbaar en veilig gevoel op straat

Elke gemeente zet ze in, de buitengewone opsporingsambtenaren, afgekort BOA. Ook in Zwijndrecht lopen drie BOA's op straat. Zij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de buurten. Tijdens een oriëntatieavond op dinsdag 28 januari bespraken raadsleden het jaarplan handhaving en het inzetten van de BOA'S.

Elk jaar stelt de gemeente een jaarplan handhaving op. Bij handhaving gaat het om controle of mensen zich aan wetten en regels houden. De gemeente zet daarbij niet alleen in op controle, maar ook op het voorkomen van overtredingen.

Keuzes maken
De gemeenteraad wil dat het college van burgemeester en wethouders samen met de raad de doelen en keuzes van handhaving bepaalt. Daarvoor nam de raad vorig jaar bij de begrotingsbehandeling een motie aan.

Tijdens de interactieve avond op 28 januari keken raadsleden naar prioriteiten en plekken in de gemeente die aandacht nodig hebben. Zo zijn verkeersoverlast, fout geparkeerde vrachtwagens en zwerfafval belangrijke onderwerpen bij handhaving. Maar ook het houden aan de drank- en horecawet en ondermijning staan op de agenda.
De aanwezige BOA's die in heel Zwijndrecht en dus ook Heerjansdam komen, vertelden dat zij erg blij zijn met Fixi, de app waarmee inwoners meldingen kunnen doen. Op die manier kunnen zij bij zaken in de openbare ruimte snel tot actie overgaan.

Dynamisch jaarplan
De raadsleden willen een dynamisch jaarplan, zodat de inzet op handhaving in de loop van het jaar gemakkelijk bijgestuurd kan worden. Het college van B&W gaat het concept jaarplan handhaving uitwerken en komt over een ongeveer een maand terug bij de raad om er verder over te praten.