Terugblik Politieke markt 26 mei 2020 gymzaal Heer Oudelands Ambacht en starterswoningen Heer Janstraat

 

Discussie over financiën voor nieuwe gymzaal

Verlenen we nu krediet voor de bouw van de gymzaal naast De Notenbalk aan de Bazuinstraat in Heer Oudelands Ambacht of stellen we die beslissing uit tot een later moment? Daarover ging de discussie in de carrousel tijdens de Politieke Markt op dinsdag 15 mei 2020. Het ontwerp voor de nieuwe gymzaal leverde overigens wel veel complimenten op.

De raadsleden zijn zeer te spreken over de hoogte van het gebouw dat half verzonken komt te liggen. Ook de betekenis die is gegeven aan groen en waar de kinderen mogen spelen, spreekt aan. Bovendien is er aandacht voor duurzaamheid en circulaire bouw.

 

Goed plan, maar financiële positie onduidelijk

Het gesprek spitste zich vooral toe op de financiën. De raadsfracties ABZ, PvdA, ZPP en VVD vinden dat er een goed plan ligt. Met de wensen uit de omgeving is zoveel mogelijk rekening gehouden en de investering past binnen het vastgestelde raadsprogramma.

De raadsfracties ChristenUnie/SGP, CDA, D66 en SP vinden ook dat er een mooi ontwerp ligt, maar zij willen nu geen besluit nemen over het krediet. Door de coronacrisis is de financiële positie onduidelijk, dus dit voorstel komt op een ongelukkig moment. 

 

Gemeente niet op slot zetten

Daarnaast noemden de laatstgenoemde fracties argumenten over grote weerstand van bewoners, de woonwijk is vol en de kinderen kunnen best een stukje lopen naar een andere gymzaal. Dit leidde tot reactie van de andere fracties of er nu argumenten worden aangegrepen om alsnog tegen te stemmen. 'Gaat u bij elke investering tegen stemmen?', zo werd gevraagd. 'Soms moet je besluiten nemen en deze niet voor je uit blijven schuiven. We gaan de gemeente niet op slot zetten.'

 

Grond voor ophogen tuinen

Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) vindt dat er een mooi gebouw komt. Er is rekening wordt gehouden met duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het overleg met de klankbordgroep en het onderwijs over het gebruik van de buitenruimte door de buurt krijgt nog een vervolg. ABZ deed de suggestie om de grond die overblijft na uitgraven te geven aan bewoners voor het ophogen van hun tuinen of te gebruiken bij vervanging van de riolering. 'Een waardevolle gedachte', volgens de wethouder, 'ik ga uitzoeken wat er mogelijk is'.

 

Woord is aan gemeenteraad

Gezien het blijvend verschil van mening over de financiën tijdens carrouselvergadering gaat het voorstel over kredietverlening als debatstuk naar de raadsvergadering van 16 juni 2020.

 

 

Raad positief over grondaankoop starterswoningen Heer Janstraat

 

De gemeente gaat een pilot voor starterswoningen opzetten in de Heer Janstraat. Hiervoor wordt grond aangekocht om er tien nieuwbouwwoningen te laten bouwen met een verkoopprijs tot 225.000 euro. De raad geeft hiermee vervolg aan een aangenomen motie van ABZ  om ten minste tien woningen tegen die prijs te verkopen, waarbij de eerste koper verplicht wordt daar te gaan wonen.

De raad constateerde vorig jaar dat nieuwe woningen soms worden aangekocht door kopers met uitsluitend winstoogmerk. De woning wordt dan door de eerste koper meteen tegen een hogere prijs doorverkocht. Met deze prijsopdrijving maken vooral starters, jonge gezinnen en eerste-woning-kopers weinig kans om een woning aan te kopen.

 

Plannen uitwerken

In opdracht van de raad werkt het college van B&W de plannen verder uit. De gemeenteraad heeft over de invulling nog verschillende vragen. Wat wordt de termijn voor het anti-speculatiebeding (de termijn waarin de woning niet doorverkocht mag worden)? Kunnen we naar voorbeeld van Schiedam de woningen in de eerste vier weken alleen aan inwoners van Zwijndrecht aanbieden? Is er een leeftijdgrens mogelijk?  Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) zei toe regelmatig met de raad te gaan praten hoe het college invulling denkt te geven aan de pilot.

Alle raadsfracties waren tijdens de carrousel op dinsdag 26 mei eensgezind positief over de pilot. Daarom gaat het voorstel om geld beschikbaar te stellen voor aankoop van de grond aan de Heer Janstraat als hamerstuk naar de gemeenteraad van 16 juni 2020.