Spoorzone Masterplan Stationskwartier, armoede, herdenking Wim van der Does én informatiebijeenkomst over de begroting op politieke markt 15 oktober

Let op de in de pers gepubliceerde agenda is aangepast!

Dinsdag 15 oktober om 20.00 uur is de politieke markt. De spoorzone Masterplan Stationskwartier, armoede en een informatiebijeenkomst over de begroting staan onder meer op de agenda. U bent van harte welkom!

 

Spoorzone Masterplan Stationskwartier

In de groeiagenda van de Drechtsteden is de ontwikkeling van de spoorzone, gelegen tussen Zwijndrecht en Dordrecht Amstelwijck één van de icoonprojecten.

De gemeente Zwijndrecht heeft in de directe omgeving van het station in Zwijndrecht een plan ontwikkeld om te vernieuwen en een levendig woon-werkmilieu te creëren. De bedoeling is dat het Stationskwartier het levendige nieuwe hart van Zwijndrecht wordt. Een gebied waar met plezier wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd, waar voldoende voorzieningen zijn op één van de best bereikbare plekken van de Randstad. De gemeente zet in op een stedelijk gebied met groene ruimten en een kwalitatief goede openbare ruimte. De bewoners hebben de planvorming voor de zomer in een tweetal bijeenkomsten gezien. De gemeenteraad wordt gevraagd dit plan vast te stelen als basis voor de structuurvisie en de omgevingsvisie.

 

Deltaplan armoede

De gemeenteraad praat nogmaals in de carrousel over het Deltaplan armoede. De discussie is de vorige keer nog niet afgerond en wordt voorgezet in de carrousel.

Informatie bijeenkomst over de begroting

100 dingen die u nog niet wist over de begroting met speciale aandacht  van 20.00 tot 20.45 uur voor de motie overhead. Let op dit agendapunt is aangepast t.o.v. de perspublicatie!

 

Herdenking Wim van der Does

In de raadsvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 om 22.00 uur zal worden stilgestaan bij het overlijden van raadslid Wim van der Does.

 

 

Agenda 15 oktober

Carrouselvergaderingen

 Raadzaal

20.00 - 21.05 uur: Spoorzone Masterplan Stationskwartier

21.10 - 21.30 uur: Deltaplan aanpak armoede

21.35 - 21.45 uur: Benoeming Extern lid en vaststellen verordening rekenkamer

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 21:45 uur: Informatie bijeenkomst Begroting (van 20.00 - 20.45 uur is er aandacht voor motie overhead)

 

 

Raadsvergadering

Raadzaal                                                                     Aanvang 22:00 uur                                                                                  

  1. Opening
    a. Herdenking Wim van der Does
    b. Besluit: Benoeming Extern lid Rekenkamercommissie Lydia Zwier

      c. Benoeming extern lid Lydia Zwier  

 

2. Vaststelling agenda

3. Terugkoppeling van het College

4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden

5. Vaststellen besluitenlijst van: 24 september

6 Besluitvorming:
a.  Vaststelling Integrale Groenvisie

b.  Ontheffing Woonplaatsbeginsel burgemeester     

7.  Debat:
a. Deltaplan aanpak armoede (Armoedebestrijding)                  

8. Ter kennisname 
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten 27 september, 04 oktober en 11 oktober 

9. Sluiting