Politieke markt 26 mei over gymzaal Heer Oudelands Ambacht en verwerving perceel aan de Heer Janstraat

Dinsdag 26  mei om 19.30 uur praat de gemeenteraad onder meer over het bouwen van gymzaal Heer Oudelands Ambacht en verwerving perceel aan de Heer Janstraat. Dit gebeurt in een openbare digitale vergadering van de politieke markt.

 

Gymzaal Heer Oudelands Ambacht

De raadsleden bespreken het voorstel in de carrousel om een krediet beschikbaar te stellen  van € 2.680.000 voor het bouwen van de gymzaal in Heer Oudelands Ambacht. Binnen dit bedrag wordt ook de buitenruimte ingericht. Gekozen is voor een duurzame bouw, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met een investering in 135 zonnepanelen. De aanleiding voor het project is een verzoek van leerlingen van De Develhoek in 2014 om een eigen gymzaal in de wijk op korte afstand van de scholen. Op 13 november 2018 heeft de raad een besluit genomen om een verdiepte gymzaal bij Kindcentrum de Notenbalk te realiseren. In overleg met de klankbordgroep gymzaal HOA is hiervoor eerst een voorlopig ontwerp gemaakt, dit is nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Als de raad hier mee instemt start de uitvoeringsfase en is sprake van het ''point of no return".

 

Verwerving perceel aan de Heer Janstraat in Heerjansdam

De gemeente is van plan het perceel van de Woningbouwvereniging Heerjansdam aan te kopen aan de Heer Janstraat in Heerjansdam. Dit omdat de herontwikkeling dreigt te stagneren op deze locatie omdat de wettelijke mogelijkheden voor woningbouwverengingen om koopwoningen te realiseren ingeperkt zijn in de nieuwe Woningwet 2015. Door de aankoop kan de gemeente dit zelf oppakken. De woningbouwontwikkeling wordt hiermee vlot getrokken en zo kan de gemeente de motie 'Eerste bewoner, eerste verkoopprijs uitvoeren. Hier kunnen dan 10 nieuwbouwwoningen met een verkoopprijs VON tot  € 225.000 verkocht worden aan de eerste koper met de plicht er zelf te gaan wonen als antispeculatie-beding. In de raadscarrousel wordt dit besproken.

 

Carrousel 1

19.30 – 20.55 uur: Zienswijze verbonden partijen

21.00 - 21.45 uur: Eerste bestuursrapportage

Carrousel 2

19.30 - 20.45 uur: Gymzaal Heer Oudelands Ambacht definitief ontwerp[p en krediet

20.50 – 21.20 uur: Verwerving perceel aan de Heer Janstraat in Heerjansdam

21.25 - 21.45 uur: Uitvoeringskrediet herstel persleiding Pieter Zeemanstraat

 

 

AGENDA RAADSVERGADERING
Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl                        aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Terugkoppeling van het college
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 4. Vaststellen besluitenlijst van: 12 mei 2020
 5.  Ter besluitvorming:

Hamerstukken

a. Lokaal transformatieplan sociaal domein

      b. Nota waardering en afschrijving

      c. Benoeming (plv.) leden D66 Drechtraad

            Debat

a. Zienswijzen verbonden partijen

              -Zienswijze concept begroting 2021 GR Drechtwerk
              -Zienswijze ontwerpbegroting 2020 OZHZ
              - Zienswijze concept-programma begroting 2020 NRIJ

              -Zienswijze concept-begroting 2021 Dienst Gezondheid en Jeugd

         -Zienswijze begroting 2020 en bestemming jaarresultaat 2018 Veiligheidsregio ZHZ


      b. Uitvoeringskrediet herstel persleiding P. Zeemanstraat
 

 1. Ter kennisname  
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
 2. Sluiting

 

De gemeenteraad vergadert via een openbare videovergadering. Dit betekent dat u de vergadering via de laptop of computer rechtstreeks vanuit huis kunt volgen. U kunt ook inspreken, meld dit vier uur voor de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl.

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:;

 • De vergadering live volgen of terugkijken: zie  Video live
 • De actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderingen.
 • Zich aanmelden voor onze (gratis) nieuwsbrief de RaadsFlits en voortaan wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.