Politieke markt 11 december

Verordening winkeltijden en ondernemersfonds op agenda.
Carrousels beginnen vanaf 19.30 uur!

De politieke markt dinsdag 11 december 2018 begint om 19.30 uur (een half uurtje eerder dan normaal). De Politieke markt is in het gemeentehuis van Zwijndrecht. De raadsleden spreken onder meer over de Verordening winkeltijden en het ondernemersfonds.

 

 

Zondag openstelling De raad vervolgt de discussie uit de Politieke Markt van 20 november  over de zondag opensteling Tijdens deze Politieke Markt  waren er vijf insprekers die het woord voerden over dit onderwerp. Een week eerder heeft het vraagstuk tijdens de begrotingsraad tot verhitte discussies  geleid. De raadsleden praten onder anderen over het voorstel van raadslid Robert Kreukniet (VVD) die vindt dat de keuzevrijheid bij de winkeliers moet worden gelaten. Volgens hem voorkomt een zondag openstelling dat veel Zwijndrechtenaren nu op de zondag in buurgemeenten gaan winkelen. Wel pleitte hij voor een zondag openstelling van 13.00 uur tot 17.00 uur, "zodat de meeste kerkgangers niet worden geconfronteerd met winkelend publiek." Op 11 december krijgen ook de andere fracties de gelegenheid om hierover het woord te voeren.

 

Evaluatie ondernemersfonds

De raad praat over de evaluatie en het continueren van het ondernemersfonds. Dit fonds heeft als doel de ondernemers een structurele financiële positie te bieden, om activiteiten en maatregelen in het algemeen belang van het bedrijfsleven in gang te zetten die anders niet georganiseerd zouden kunnen worden. Het ondernemersfonds is ingesteld als een pilot voor een periode van 3 jaar. Projecten die onder meer zijn gefinancierd uit het ondernemersfonds zijn parkmanagement, camera toezicht, consumentenacties , dorpsfeest en zomerfeest.   Uit de enquête blijkt dat De meerderheid van de ondernemers het een goede zaak vindt om collectief te investeren in de bedrijfsomgeving. Voorgesteld wordt het ondernemersfonds voort te zetten en om de 5 jaar te evalueren.

 

 

 

Agenda politieke markt 11 december

Carrouselvergaderingen aanvang 19.30 uur

Raadzaal

19.30 – 20.15 uur: Vaststelling Bestemmingsplan "1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling"

20.20 – 20.45 uur: Omgevingsvergunning en vaststelling bestemmingsplan '1e herziening Noord, locatie Koningshof

20.50 - 21.15 uur: Woningbouwontwikkeling Van 't Hoff locatie

21.20 - 21.30 uur:  Gewijzigd vaststellen 6e herziening bestemmingsplan buitengebied, Polder Het Buitenland

21.35-21.45 uur: Mogelijkheden monumentenregeling

Vergaderzalen 1,2 en 3

19.30 – 20.20 uur: Verordening Winkeltijden Inspreken is niet meer mogelijk

20.25 – 21.15 uur: Evaluatie Ondernemersfonds

21.20 -  21.45 uur: Zienswijze geactualiseerde begroting 2019 GRD

 

 

AGENDA RAADSVERGADERING
Raadzaal                                                                Aanvang 22.00 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Terugkoppeling van het college
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 4. Vaststellen besluitenlijsten van: 20 november
 5. Besluitvorming:
  a. Visie Veerplein  b. Verordening afvalstoffenheffing
  c. Tweede Bestuursrapportage
  d. Vaststellen Onderwijshuisvestigingsplan IHP 2019

   
 6. Debat:
  a. Controleprotocol 2018  (direct op raad)

b. Wijziging GR schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4  (direct op raad)
c.  Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2019

 (op verzoek van ABZ debat over het tarief voor evenementen)

d. Verordening Winkeltijden
e. Evaluatie Ondernemersfonds
f.  Gewijzigd vaststellen 6e herziening bestemmingsplan buitengebied, Polder Het Buitenland  
g. Gewijzigd vaststellen 6e herziening bestemmingsplan buitengebied, Polder Het            Buitenland
h. Zienswijze Geactualiseerde begroting 2019 GRD

i. Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen (direct op raad)


 

 1. Ter kennisname
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
  16 november, 23 november, en 30 november

   
 2. Sluiting

 

 

Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

 

RaadsFlits

Regelmatig op de hoogte blijven nieuws van de gemeenteraad. Abonneer u kosteloos op onze digitale nieuwsbrief de RaadsFlits. Stuur een mail aan griffie@zwijndrecht.nl