Politieke markt op 16 juni over bedrijven investeringszone en de lokale noodmaatregelen Corona

Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl

 

Dinsdag 16 juni om 19.30 uur praat de gemeenteraad onder meer over voortzetting van het Bedrijven Investeringszone Groote Lindt 2021-2026 en de eerste financiële consequenties  van de coronacrisis en de lokale noodmaatregelen. Dit gebeurt in een openbare digitale vergadering van de politieke markt.


Voortzetting Bedrijven Investeringszone Groote Lindt 2021-2026

Al weer bijna 10 jaar is er op bedrijventerrein Groote Lindt een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) van kracht. De stichting BI-zone is sterk georganiseerd en heeft met succes geïnvesteerd in de veiligheid van het bedrijventerrein en een goede samenwerking en communicatie tussen bedrijven, surveillancedienst, politiek, brandweer en gemeente Zwijndrecht. De stichting BI-zone Groote Lindt heeft daarom een verzoek ingediend deze stichting de komende 5 jaar voort te zetten. Met het voortzetten wordt het versterken van vestigingsklimaat voorgezet en wordt optimale dienstverlening aan het bedrijfsleven verleend. Om de BI-zone opnieuw te verlengen wordt voorgesteld een verordening vast te stellen, en er is inmiddels een draagvlakmeting door de gemeente uitgevoerd. Na een positieve afronding zal de BI- zone ook na 2021 van kracht zijn. 

 

Eerste financiële consequenties Corona: Lokale noodmaatregelen Covid-19

De gemeente wil duidelijkheid verschaffen over het kwijtschelden van huur voor gemeentelijke accommodaties, het niet heffen marktgeld en precario voor terrassen en het verleggen van de maatregel van huuruitstel als gevolg van de coronacrisis. Dit om de financiële zorgen van de huurders van het gemeentelijke vastgoed en van ondernemers over het niet kunnen gebruiken van standplaats dan wel terras voor het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten te verlichten.

Verwacht wordt dat de totale kosten hiervan € 327.000,- deels gedekt kunnen worden door het Rijk en deels uit het begrotingsresultaat. De raadsleden praten over de eerste financiële consequenties van de coronacrisis en de lokale noodmaatregelen die de gemeente wil treffen.

 

Carrousel 1

19.30 - 20.20 uur: Gesprek sociaal domein met Regionaal wethouder P. (Peter) Heijkoop op verzoek van de raad Zwijndrecht

20.25 - 21.30 uur: Omgevingsvisie Zwijndrecht (geagendeerd op verzoek van ABZ)

Carrousel 2

19.30 - 20.00 uur: Voortzetting Bedrijven Investeringszone (BI-zone) Groote Lindt 2021-2026

20.05 - 20.20 uur: Verordening Auditcommissie gemeente Zwijndrecht 2020

20.25 - 21.45 uur: Eerste financiële consequenties Corona: lokale noodmaatregelen Covid-19

 

AGENDA RAADSVERGADERING
Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl  aanvang 22.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Terugkoppeling van het college
 4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 5. Vaststellen besluitenlijst van: 26 mei 2020
 6.  Ter besluitvorming:

Hamerstukken

            a. Verwerving perceel aan de Heer Janstraat in Heerjansdam

            Debat

           a. Gymzaal Heer Oudelands Ambacht, definitief ontwerp en krediet               
 

 1. Ter kennisname 
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
  29 mei 2020 en 05 juni 2020
 2. Sluiting

 

De gemeenteraad vergadert via een openbare videovergadering. Dit betekent dat u de vergadering via de laptop of computer rechtstreeks vanuit huis kunt volgen. U kunt ook inspreken, meld dit vier uur voor de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl.

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:

 • De vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live
 • De actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderingen.
 • Zich aanmelden voor onze (gratis) nieuwsbrief de RaadsFlits en voortaan wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.