Politieke markt 30 juni: Veerplein, Noordoevers en coffeeshop

Politieke markt op 30 juni over Veerplein, Noordoevers en coffeeshop

 

Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl.

 

Dinsdag 30 juni om 19.30 uur praat de gemeenteraad onder meer over de buitenruimte en het herstel van de kade Veerplein, Noordoevers en de verlenging van de vergunningstop van de coffeeshop. Dit gebeurt in een openbare digitale vergadering van de politieke markt.


Definitief plan Veerplein

In 2017 werd duidelijk dat de kade bij Zomerlust en Maasplein vervangen moet worden. Samen met bewoners, ondernemers en geïnteresseerden stelde de raad een visie vast.

Ontwerp
Daarna is gewerkt aan een ontwerp voor de kade en buitenruimte. Een enquête en bijeenkomsten zorgde voor input voor het ontwerp wat nu voorgelegd wordt aan de raad. Bij de Regiodeal is subsidie aangevraagd voor de 30km zone op de Ringdijk om te zorgen voor een veilige situatie en de aanleg van de afmeersteiger voor de binnenvaart bij het Veerplein. De gemeente wil meewerken aan een paviljoen en een vlaggenmast op het Veerplein wanneer er geen particuliere investeerders zijn. Hiermee wordt het Veerplein een aantrekkelijk verblijfgebied voor iedereen.

Duidelijkheid
In de carrousel wordt dit plan besproken. Vaststelling geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen: "Dit is definitief wat we willen op deze locatie". Voor het herstel van de kade is € 4.827.067,- nodig en voor het definitieve ontwerp € 4.819.461,-.

 

Nota van uitgangspunten Noordoevers

In het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht heeft de raad zich uitgesproken zich sterk te maken voor het ontwikkelen van Noordoevers binnen de huidige raadsperiode.

Uitgangspunten
De raad bespreek de uitgangspunten: "Het realiseren van duurdere woningen in een parkachtige omgeving draagt bij in het herstellen van het evenwicht in de bevolkingssamenstelling. De belangrijkste doelgroepen zijn gezinnen met een hoog inkomen en empty nesters. De natuur en het landschap staan centraal staan. Wonen in de Noordoevers betekent het wonen in een (getijden)park. De Noordoevers behouden de functie van recreatie en daarom blijven de waterkanten publiek toegankelijk."

Groen licht
De raadsleden wordt gevraagd groen licht te geven voor het uitwerken van deze nota naar een masterplan voor het project Noordoevers en hiervoor € 260.000,- beschikbaar te stellen.
Noordoevers kan door (dure) woningen te realiseren een bijdrage leveren aan de uitvoering van het raadsprogramma en de regionale groeiagenda.

 

Verlenging vergunningenstop Coffeeshop

In de carrousel wordt gesproken over het verlengen van de tijdelijke vergunningstop van de coffeeshop met een periode van 6 maanden zodat kan worden afgewogen of het coffeeshopbeleid moet worden aangevuld of gewijzigd.

 

Agenda carrousels
Carrousel 1

19.30 - 20.55 uur: Krediet Buitenruimte Veerplein en Kadeherstel

21.00 - 21.45 uur: Nota van uitgangspunten Noordoevers (inclusief krediet)

 

Carrousel 2

19.30 - 20.10 uur: Verzamelbesluit Rechtspositieverordening

20.15 - 20.45 uur: Jaarstukken 2019

20.50 - 21.45 uur: Verlenging vergunningstop Coffeeshop

 

Agenda raadsvergadering
Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar/live stream
Aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Terugkoppeling van het college
 4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 5. Vaststellen besluitenlijst van: 23 juni 2020
 6. Ter besluitvorming:

Hamerstukken: -

 

 1. Ter besluitvorming:

            Debat

 1. Jaarstukken 2019 
 2. Verlenging vergunningstop Coffeeshop 
 3. Verzamelbesluit Rechtspositieverordening

 

 1. Ter kennisname 
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten 19 juni en 26 juni 2020
 2. Sluiting

 

Vergadering volgen

De gemeenteraad vergadert via een openbare videovergadering. Dit betekent dat u de vergadering via de laptop of computer rechtstreeks vanuit huis kunt volgen. U kunt ook inspreken, meld dit vier uur voor de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl.

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:

 • De vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live.
 • De actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderingen.
 • Zich aanmelden voor onze (gratis) nieuwsbrief de RaadsFlits en voortaan wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.