Politieke markt dinsdag 28 mei 2019

De raad praat onder meer over de Voorrangsregeling sociale huurwoningen/huisvestingsverordening.

 

Politieke markt 28 mei 2019

Dinsdag  28 mei 2019 om 20.00 uur is de Politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht., raadhuisplein 1. U bent van harte welkom !

 

Voorrangsregeling sociale huurwoningen/huisvestingsverordening

De raad spreekt over de voorrangsregeling voor sociale huurwoningen en de husivestingsverordening. De huisvestingsverordening omvat voorrangsregels voor woningzoekenden die door omstandigheden die hen niet kunne worden aangerekend met spoed een sociale huurwoningnodig hebben. Vanaf 1 juli a.s is er een uniforme voorrangsregeling voor de Drechtsteden/ De raadsleden praten hierover in de carrousel

 

 

Carrouselvergaderingen

 

Raadzaal

20.00 - 22.00 uur: Zienswijzen verbonden partijen

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 -20.30 uur: Beëindiging samenwerking Noordoevers

20.35 – 20.55 uur: Definitief ontwerp fase 3 Heer Oudelands Ambacht

21.00 – 21.35 uur: Eerste Bestuursrapportage 2019 en Jaarstukken 2018

21.40 - 22.00 uur: Voorrangsregeling sociale huurwoningen huisvestingsverordening

 

AGENDA RAADSVERGADERING
Raadzaal                    Let op gewijzigd aanvangstijdstip 22.15 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda
  a. Beëdiging Anneloes van Hunnik als tijdelijk raadslid GroenLinks

 

 1. Terugkoppeling van het college
 2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 3. Vaststellen besluitenlijst van: 14 mei 2019
 4. Besluitvorming:
  a. Raadsvoorstel Wijzigingsverordening APV artikel 4.9a verbod oplaten ballonnen 

      b. Aanvraag vangnetregeling participatiewet

6. Debat:
a. Raadsvoorstel Transitie Warmte  (2019-15435) (Aangepaste versie volgt)
b. Zienswijzen verbonden partijen
    Zienswijze concept begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 GRD

    Zienswijze ontwerp-begroting 2019 Drechtwerk
    Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR OZHZ
    Zienswijze concept-programma begroting 2020 NRIJ
    Zienswijze concept-begroting 2020 Dienst Gezondheid en Jeugd

    Zienswijze begroting 2020 en bestemming jaarresultaat 2018 Veiligheidsregio ZHZ
c. Beëindigen samenwerking Noordoevers  
d. Afhandeling klacht bestemmingsplan Groote Lindt (rechtstreeks op  raad)

 

 1. Ter kennisname 
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
  10 mei, 17 mei, 24 mei  

 

 1. Afscheid Burgemeester Robert Strijk

 

 1. Sluiting

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar dus iedereen is van harte welkom. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14. Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl