Politieke markt 21 januari 2020 over verkoop aandelen Eneco en over inzet subsidie voor voorzieningen mindervaliden

Carrousels beginnen om 20.00 uur. Let op de raadsvergadering begint om 21.15 uur!

Dinsdag 21 januari vanaf 20.00 uur is de politieke markt onder meer over de verkoop aandelen Eneco en inzet subsidie voor voorzieningen mindervaliden. In de raadsvergadering wordt Frank Trijsburg geinstalleerd als raadslid voor D66. 

Verkoop aandelen Eneco

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de verkoop van alle aandelen van de gemeente Zwijndrecht in Eneco aan een consortium geleid door Mitsubishi Corporation. De raad heeft reeds eerder ingestemd met de afbouw van de aandelen Eneco. Rekening gehouden wordt met een verkoopopbrengst van rond de €46 miljoen. Door de verkoop valt de jaarlijkse dividend opbrengsten weg voor de gemeente. In 2018 bedroeg dit € 769.000

Inzet subsidie voor voorzieningen minder validen

De gemeente heeft subsidie aangevraagd bij de Landschapstafel voorzieningen van mindervaliden. Hiervoor wordt een bedrag van € 34.500 beschikbaar gesteld. In het natuur- en recreatiegebied de Hooge Nesse wordt een zogenaamd belevingspad

aangelegd, speciaal voor blinden en slechtzienden. Speelpolder Heerjanneke in Polder Buitenland wordt toegankelijker gemaakt voor alle kinderen, met en zonder beperking.

Door ook minder validen op fysieke wijze toegang te verschaffen tot de groengebieden, kunnen ook zij genieten van het groen en meedoen

met de educatieve sport en spel evenementen.

 

Agenda 21 januari

Carrouselvergaderingen

Raadzaal

20.00 – 20.20 uur: Telecommunicatieverordening en leidingverordening (Stukken volgen)

20.25 – 21.00 uur: Inzet subsidie Landschapstafel t.b.v. voorzieningen voor mindervaliden


Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 20.20 uur: Verkoop aandelen Eneco

20.25 – 21.00 uur: Gewijzigde Rechtspositie van de Raad

 

Raadzaal                                     Aanvang 21:15 uur                                                                             

  1. Opening

a. Installatie Raadslid Frank Trijsburg

  1. Vaststelling agenda
  2. Terugkoppeling van het college
  3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
  1. Vaststellen besluitenlijst van: 10 december 2019
  2.  Debat:

a.  Gewijzigde Rechtspositie van de Raad

b. Verkoop Aandelen Eneco

           c. Vaststellen opgavebladen groeiagenda

           d. Benoemen lid klankbordgroep rekenkamer Sabine Schipper

           e. Verordening werkgeverscommissie Zwijndrecht (aangepast aan Wnra)
           f. Benoeming griffiemedewerker

        

7. Ter kennisname 
         a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
         b. Stukkenlijsten
20 december 2019, 10 januari 2020, 17 januari 2020

 

  1. Sluiting

Vergadering bijwonen
De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar. U bent van harte welkom. U kunt ook inspreken over een onderwerp op de carrousel. Bij raadsvergaderingen kunt u inspreken over een niet geagendeerd onderwerp  Indien u wilt inspreken, meldt u vóór de vergadering bij de griffie aan via e-mail griffie@zwijndrecht.nl of telefoonnummer  (078) 770 35 14. Voor de meest actuele agenda kijk op onze website www.raadzwijndrecht.nl