Groenbeleid, Veerplein en winkeltijden op politieke markt 20 november

Dinsdag 20 november 2018 om 20.00 uur spreekt de raad onder meer over het groenbeleid, de visie Veerplein en de verordening op de winkeltijden. Om 19.00 bezoekt burgemeester Kolff de raad

De eerdere geagendeerde evaluatie ondernemingsfonds is uitgesteld tot 11 december.  

 

 

Bezoek burgemeester Kolff

Voorafgaande aan de vergadering om 19.00 uur brengt de burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff een bezoek aan de gemeenteraad van Zwijndrecht. U bent van harte welkom om19.00 uur in het gemeenhuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 1, Zwijndrecht.

 

Verordening op de winkeltijden

Tijdens de begrotingsraad afgelopen dinsdag heeft is een amendement over de zondag openstelling ingediend. Deze is niet in stemming gebracht. Afgesproken is de verordening op de winkeltijden te agenderen op 20 november. Dit betekent dat de eerder geagendeerde evaluatie ondernemingsfonds is uitgesteld tot 11 december.  

 

Groenbeleid

De raad praat over het groenbeleid van de gemeente. Groen is van grote meerwaarde voor Zwijndrecht en maakt onderdeel uit van haar identiteit. Wat willen we met het groen in Zwijndrecht? Het groen heeft een relatie met de thema's gezondheid, leefbaarheid, klimaat en biodiversiteit. Hoe werkt dit door in goed en betaalbaar groen onderhoud van ons groen?  Met het groenbeleid biedt de raad kaders voor de uitvoering en wilde  raad  tegemoet komen aan de wensen van de inwoners. Voor deze concept-visie is informatie opgehaald bij verschillende belanghebbenden en is er een vragenlijst afgenomen bij bewoners over de kijk van inwoners op groen. Na instemming van de raad wordt het concept-groen beleid gedeeld kunnen inwoners gedurende zes weken hun zienswijze geven.  Daarna volgt een definitief besluit over het groenbeleid door de gemeenteraad.

 

Visie Veerplein

De kademuur voor Zomerlust en Veerplein en een gedeelte Maasplein moeten vervangen worden voor het verbeteren van de veiligheid. De kadevervanging is voor de gemeente aanleiding om ook de buitenruimte aan te pakken. Op dit moment is  de buitenruimte rommelig en dat is zonde voor    een gebied dat  een historische belangrijke plek inneemt en voor een groot gedeelte de identiteit van Zwijndrecht bepaalt. Het uitzicht is er prachtig en het zou dan ook een prettig verblijfsgebied moeten zijn toegankelijk voor iedereen. ter De uitgangspunten en de mogelijke maatregelen zijn uitgebreid besproken met de samenleving Op basis daarvan is een aantal uitgangspunten op gesteld:

 • We hogen de kade/rivieroever op, wat leidt tot betere waterveiligheid;
 • We maken een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied voor bezoekers, bewoners en ondernemers;
 • We maken het gebied autoluw, maar wel met de auto bereikbaar. Dit wil zeggen dat er in het gebied weinig sprake is van gemotoriseerd verkeer. Op een aantal plekken (de wandelpromenade) is de auto niet toegestaan.
 • We versterken de verbindingen met het omliggend gebied (groene oever Maaspad richting Watertoren, Euryza terrein, binnendijks gebied, Dordrecht).

De raad bespreekt in de carrousel het vaststellen van deze uitgangspunten voor de visie en het beschikbaar stellen van € 90.000 voor het de uitwerking daarvan.

 

 

 

Agenda politieke markt 20 november

Carrouselvergaderingen

Raadzaal

20.00 – 20.25 uur: Groenbeleid 

20.30 – 20.55 uur: Visie Veerplein

21.00 - 21.25 uur: Verordening Jeugdhulp

21.30 - 21.45 uur:  Onderwijshuisvestingsplan IHP

 

Vergaderzalen 1,2 en 3

20.00 – 20.40 uur: Verordening op de winkeltijden

20.45 – 21.05 uur: Verordening afvalstoffenheffing 2019 en Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2019

21.10 -  21.45 uur: Tweede Bestuursrapportage 2018

 

Raadsvergadering

Aanvang 22.00 uur

 

Raadzaal                                                                    

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Terugkoppeling van het college
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
   
 4. Vaststellen besluitenlijsten van:
  09 oktober en profielschetsraadsvergadering 29 oktober 2018
 5. Besluitvorming:

a. Vaststellen 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Kijfhoek 39
 

 1. Debat:

a. Grote aanpak Lindelaan west

      b. Verordening Jeugdhulp

 

 1. Ter kennisname
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
  19 oktober, 26 oktober, 02 november en 09 november

   
 2. Sluiting

 

Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

 

                                                            

Twitter icon                                                               Facebook Icon 

Volg @raadzwijndrecht.nl  op Twitter     én        Volg gemeente Zwijndrecht op Facebook 

 

 

Vooruitblik

(onder voorbehoud)

Politieke markt 11 december

 

Onderwerpen carrousel

 • Bestemmingsplan Koningshof
 • Brief stand van zaken handhaving RO buitengebied 
 • Bestemmingsplan Groote Lindt
 • Brief mogelijkheden monumentenregeling
 • Brief aan de Raad Economic Board over iconen Drechtsteden: brug en fontein
 • Begroting GRD
 • 6e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
 • Woningbouw ontwikkeling van 't Hoffweg
 • Evaluatie Ondernemersfonds Zwijndrecht

 

Onderwerpen raad

 • 2e Burap 2018
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid
 • Belastingvoorstellen deel II: Leges & Afvalstoffen
 • Herstel kade Zomerlust en visie op gebiedsontwikkeling Veerplein
 • Vaststellen onderwijshuisvestingsplan IHP 2019
 • Bestemmingsplan Groote Lindt
 • Evaluatie Ondernemersfonds Zwijndrecht
 • Bestemmingsplan Koningshof
 • Lokaal plan GGZ
 • Begroting GRD
 • 6e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
 • Brief raadsvragen Burgemeester van 't Hoffweg
 • Woningbouw ontwikkeling van 't Hoffweg
 • Evaluatie Ondernemersfonds Zwijndrecht