Politieke markt 18 juni 2019 over vuurwerk en nieuwbouw zwembad de Hoge Devel

Dinsdag 18 juni 2019 is de Politieke markt. Om 19.30 uur afscheid van wethouder Jolanda de Witte. Daarnaast staan vuurwerk en nieuwbouw zwembad onder meer op de agenda.

Dinsdag 18 juni 2019 om 19.30 uur (gewijzigde aanvangstijd) is de Politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht aan het Raadhuisplein 1. Vuurwerk en nieuwbouw zwembad staan onder meer op de agenda. U bent van harte welkom!

 

Afscheid wethouder Jolanda de Witte

De vergadering begint om 19.30 uur met het afscheid nemen van wethouder Jolanda de Witte. Na vijf jaar wethouderschap neemt Jolanda de Witte afscheid van de gemeente Zwijndrecht. Zij verlaat onze gemeente omdat zij op 1 juli 2019 wordt geïnstalleerd als burgemeester van Albrandswaard.

Uitkomsten vuurwerkmotie

In november 2018 heeft de gemeenteraad de motie Vuurwerk Zwijndrecht aangenomen en gevraagd een aantal zaken te onderzoeken met betrekking tot het afsteken van vuurwerk in Zwijndrecht, vuurwerkvrije zones, een vuurwerkshow en dergelijke. Hiervoor is verkennend onderzoek gedaan. Er is een gesprek geweest over de indieners van de motie, ons bewonerspanel is ingeschakeld, gesproken is met vuurwerkliefhebbers, met Dordrecht en Papendrecht en met organisatie van de vuurwerkshow op Koningsdag. Het college vindt het belangrijk om de landelijke ontwikkelingen goed te volgen maar vindt dat Zwijndrecht niet bij de kopgroep van gemeenten hoeft te zitten die vuurwerk reguleren. Wel wil het college gedurende drie jaar een vuurwerkshow organiseren op het Drierivierenpunt tezamen met  Dordrecht en Papendrecht en hiervoor € 12.000,- en € 18.000,- beschikbaar stellen. Daarnaast wil het college het huidige beleid van vuurwerkvrije zones continueren en de effecten na  drie jaar te evalueren. Aan de raadsleden wordt gevraagd hoe zij tegenover deze aanpak staan.  

Nieuwbouw zwembad

De gemeente Zwijndrecht is van plan het bestaand zwembad De Hoge Devel te vervangen door een nieuwe zwemvoorziening. De raad heeft opdracht gegeven om twee scenario's te toetsen in het participatietraject en door te rekenen.

In de carrousel wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met een voorkeursvariant bestaande uit de volgende voorzieningen:

 • Wedstrijdbad (8 banen) met deels beweegbare bodem en een tribune
 • Instructiebad met volledig beweegbare bodem
 • Peuterbad
 • Openluchtwaterspeeltuin
 • Verenigingsruimte die verbonden kan worden met de horeca
 • Bergingsruimten, kleedruimten en aanvullende ruimten (personeel, kantoor en vergaderingen)
 • Horecavoorziening

Deze voorkeursvariant houdt rekening met uitkomsten van het participatietraject (zoals gratis parkeren, buitengelegenheid, ruime openingstijden, horeca en peuterbad) en een flexibel en optimaal in te zetten zwemvoorziening voor meerdere groepen. Daarnaast voldoet dit scenario aan de wensen van de Stichting en de wensen van de vereniging. 

Daarnaast blijft het met deze variant mogelijk om een leven lang te blijven zwemmen in de Hoge Devel in Zwijndrecht en wordt zowel de voorfase voor zwemles, zwemveiligheid (zwemlessen), doelgroepenactiviteiten en sporten (zwemvereniging) optimaal gecombineerd. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt, in samenwerking met de basisscholen, dat geen kind zonder zwemdiploma van school hoeft. Deze variant leidt tot extra meerkosten van € 50.000,-.

 

Carrouselvergaderingen

Raadzaal

20.00 - 20.25 uur: Onderwijsachterstandenbeleid

20.30 - 20.50 uur: Uitkomsten vuurwerknotitie

20.55 ­- 21.25 uur: Toekomst ontwikkeling rekenkamer

21.30 - 22.00 uur: Wijziging gemeenschappelijke regelingen GR-en ZHZ

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 - 20.45 uur: Nieuwbouw zwembad

20.50 - 21.20 uur: Investeringen voetbalverenigingen

21.25 - 22.00 uur: Jaarstukken 2018

 

AGENDA RAADSVERGADERING
Raadzaal                                                                       Let op gewijzigde aanvangstijd 22.15 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda:
  a. Benoeming Burgerraadslid Sjaak van Peski (SP)

   
 2. Terugkoppeling van het college 
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
   
 4. Vaststellen besluitenlijst van: 28 mei 2019
   
 5. Besluitvorming:
  a. Eerste bestuursrapportage 2019

    b. Voorrangsregeling sociale huurwoningen - huisvestingsverordening

              c. Definitief ontwerp fase 3 Heer Oudelands Ambacht

          6. Debat:
               a.  Transitie Warmte  

               b.  Wijziging gemeenschappelijke regelingen GR- en ZHZ

               c.  Toekomst Ontwikkeling Rekenkamer

 

 1. Ter kennisname: 
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
  31 mei, 07 juni, 14 juni  

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar dus iedereen is van harte welkom. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14. Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl