Politieke markt 11 februari

Onder meer over solidariteit jeugd en vuurwerk tijdens de jaarwisseling

Politieke markt 11 februari 2020 over solidariteit jeugd en vuurwerk 

Dinsdag 11 februari vanaf 20.00 uur is de politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht aan het Raadhuisplein 1. Solidariteit jeugd en vuurwerk tijdens de jaarwisseling staan onder meer op de agenda. U bent van harte welkom!  Let op de raadsvergadering begint om 22.15 uur! 

Solidariteit jeugd 

De gemeenteraad praat over hun zienswijze aan de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland waarin de raad aangeeft financieel solidair te willen blijven met de regiogemeenten in Zuid-Holland Zuid voor de kosten van de regionale jeugdhulp. Dit betekent dat Zwijndrecht vindt dat alle gemeenten naar rato bijdragen in de kosten voor de jeugdhulp zoals eerder afgesproken. Binnen onze regio is er minderheid (naast Zwijndrecht alleen Papendrecht en Molenlanden) voor het vasthouden aan de huidige solidariteitsafspraken. Als door het algemeen bestuur niet langer wordt vastgehouden aan de solidariteitsafspraken dan betekent dit dat door Zwijndrecht extra dekking moet worden gezocht.  

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling 

Er is een raadsbreed oriënterend gesprek met de raad over de brief van het college van burgemeester en wethouders over het vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Zwijndrecht. In Zwijndrecht is ondanks de preventieve maatregelen voor een bedrag van € 40.180,- schade ontstaan in de openbare ruimte. Het college wil met de raad het gesprek aangaan. Hoe gaan we in de toekomst om met het afsteken van vuurwerk in Zwijndrecht? Wachten we op de landelijke ontwikkelingen of formuleren we een eigen standpunt? Dit zijn de vragen die aan de orde komen tijdens deze bespreking. Op basis van deze “oriëntatie” zal het college gaan werken aan een voorstel.


Agenda 11 februari  
Carrouselvergaderingen 

Raadzaal
20.00 - 20.15 uur: Bestemmingsplan Crematorium Munnikensteeg
20.20 - 21.10 uur: Zienswijze solidariteit jeugd

Raadsbreed oriënterend gesprek 
21.15 - 22.00 uur: Vuurwerk tijdens de jaarwisseling 


Vergaderzalen 1, 2 en 3 
20.00 - 20.50 uur: Vrachtwagenparkeren Lindtsedijk en Uilenkade (geagendeerd op verzoek van ABZ)
20.55 - 21.15 uur: Opgavebladen groeiagenda 


Agenda raadsvergadering 

Raadzaal                                                                           Aanvang 22:15 uur  (let op aangepast tijdstip)   
1.    Opening
2.    Vaststelling agenda
3.    Terugkoppeling van het college
4.    Vragenhalfuurtje voor raadsleden
5.    Vaststellen besluitenlijst van: 21 januari 2020
6.    Besluitvorming:
a.    Rechtspositieregeling    
7. Debat:
a.    Vaststellen Zienswijze solidariteit jeugd 
b.    Vaststellen opgavebladen groeiagenda 
8. Ter kennisname
a.    Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen 
b.    Stukkenlijsten 24 januari, 31 januari en 7 februari
9.    Sluiting 

Vergadering bijwonen 
De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar. U bent van harte welkom. U kunt ook inspreken over een onderwerp op de carrousel. Bij raadsvergaderingen kunt u inspreken over een niet geagendeerd onderwerp  Indien u wilt inspreken, meldt u vóór de vergadering bij de griffie aan via e-mail griffie@zwijndrecht.nl of telefoonnummer (078) 770 35 14. Voor de meest actuele agenda kijk op onze website www.raadzwijndrecht.nl