Politieke markt 10 september over Noordoevers en 'Een plek voor iedereen'

Dinsdag 10 september 19.00 uur (gewijzigd aanvangstijdstip) is de Politieke markt. Voorbereidingen Noordoevers en het plan 'Een plek voor iedereen' staan o.m. op de agenda.

Dinsdag 10 september om 19.00 uur (gewijzigd aanvangstijdstip) is de Politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht Raadhuisplein 1.

Voorbereidingen Noordoevers en het plan Een plek voor iedereen staan onder meer op de agenda. U bent van harte welkom !

 

Beëdiging nieuwe griffier en voorzitter rekenkamer en afscheid griffier

De vergadering begint om 19.00 uur met de beëdiging van de nieuwe interim griffier Evert Bunt en de voorzitter van de rekenkamer Zwijndrecht Hans Verdellen. Noor Kanters neemt dan ook afscheid van de gemeenteraad. Zij verlaat na 5 jaar de gemeente Zwijndrecht omdat zij aan de slag gaat als griffier van de gemeente Tilburg.

 

Voorbereidingen Noordoevers

In het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2018-2022 heeft de gemeenteraad uitgesproken zich sterk te maken voor het ontwikkelen van Noordoevers. Noordoevers kan door (dure) woningen te realiseren een bijdrage leveren aan de uitvoering van het raadsprogramma en de regionale groeiagenda. Er wordt aan een plan gewerkt om te komen tot woningen op deze plek. Door woningen in het duurdere segment te realiseren draagt dit bij aan het herstellen van het evenwicht in de bevolkingssamenstelling. Een aandachtspunt hierbij is VVGZ. Samen met het bestuur wordt gekeken welke kansen er zijn om het complex te verplaatsen. De raad praat in de carrousel over het beschikbaar stellen van € 200.000,- voor voorbereidingskosten om te komen tot het formuleren van uitgangspunten.

 

Een plek voor iedereen

Meer en meer kwetsbare mensen komen in een wijk (extramuraal) wonen, of wonen daar al, in plaats van in een zorginstelling (intramuraal). Binnen de huidige zorgstructuur komen deze kwetsbare inwoners niet altijd tot hun recht. Dus wil de gemeente de zorg voor deze mensen verbeteren. En wel op een manier dat kwetsbare mensen op een gelijkwaardige manier zelfstandig in de wijk kunnen wonen en meedoen. Dit wil de gemeente doen door te werken aan zorg, waardevolle daginvulling, gezonde financiën, wonen en leefbaarheid. Om dit plan uit te voeren is voor 2019 € 178.750,- en voor 2020 € 588.500,- nodig. De middelen kunnen deels gedekt worden uit terugontvangen middelen uit de centrumgemeente Dordrecht en een deel (€ 52.750,-) uit het begrotingssaldo 2019. In de carrousel praat de gemeenteraad over het plan "Een plek voor iedereen".

  

Agenda 10 september

Raadsvergadering

19.00 - 19.55 uur: Bijzondere Raadsvergadering          
      1.  Beëdiging waarnemend griffier Evert Bunt

      2.  Beëdiging voorzitter Rekenkamer   

3   Afscheid Noor Kanters

 

Carrouselvergaderingen

Raadzaal

20.00 - 20.20 uur: Herziening van het regionaal Risicoprofiel VRZHZ

20.25 - 21.00 uur: Integriteitsplan, Gewijzigde rechtspositie Raadslieden & jaarplan integriteit

21.05 ­- 21.30 uur: Een plek voor iedereen – Lokaal plan (O)GGZ

21.35 - 22.00 uur: Onderwijsachterstandenbeleid 2020 - 2023

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 - 20.25 uur: Grondexploitatie Volgerlanden

20.30 - 21.00 uur: Voorbereidingen Noordoevers

21.05 - 21.35 uur: Kerkweg (Verkeerscirculatie Zwijndrecht) geagendeerd door ABZ

21.40 - 22.00 uur: Verbouwing hoofdkantoor Stichting Diverz

 

Raadsvergadering

Raadzaal                                                                          Aanvang 22:15 uur                                                                             

1. Opening  

2. Vaststelling agenda

3. Terugkoppeling van het college                                   

4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
5. Vaststellen besluitenlijst van: 18 juni 2019 en 9 juli 2019
6. Debat:
a. Investeringen voetbalverenigingen

      b. Werkgroep participatie en toekomstvisie           

      c. Onderwijsachterstandenbeleid 2020 - 2023

      7. Ter kennisname 
      a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
      b. Stukkenlijsten
19 juli, 23 augustus en 30 augustus

 

Sluiting