Politieke markt 10 maart over bezuinigingen, Dienst Gezondheid en Jeugd én Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Stationskwartier

Dinsdag 10 maart vanaf 20.00 uur is de politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht aan het Raadhuisplein 1. Het Herstelplan Meerjarenbegroting 2021-2023 ], het Meerjarenbeleid Dienst Gezondheid én Jeugd en Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Stationskwartier staan onder meer op de agenda. U bent van harte welkom! LET OP: GESPREK MET REGIONAAL WETHOUDER PETER HEIJKOOP VERVALT! 

 

Bezuinigingen: Herstelplan Meerjarenbegroting 2021-2023

De gemeente Zwijndrecht moet aantal bezuinigingsmaatregelen nemen. Sinds begin dit jaar staat de gemeente Zwijndrecht onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat de gemeente al haar nieuwe uitgaven vooraf moet voorleggen aan de provincie, voordat zij geld mag uitgeven. Het college van burgemeester en wethouders is nu genoodzaakt om een aantal bezuinigingen voor te leggen aan de gemeenteraad. De bezuinigingsvoorstellen hebben onder meer betrekking op subsidies voor sport en cultuur, jongerenwerk, bibliotheek, leefbaarheidsbudgetten voor wijkplatforms en een hoger parkeertarief in de omgeving van Veerplein/Maasplein. 
In de begroting 2020 zijn al bezuinigingsmaatregelen opgenomen van 1,8 miljoen euro. De voorstellen aan de raad gaan over de jaren 2021 tot en met 2023 en betekenen jaarlijks tussen de 1 à 2 miljoen aan voornamelijk bezuinigingen en een klein deel lastenverzwaring in de vorm van verhogen parkeertarief.  

Deze voorstellen vindt u in het Herstelplan Meerjarenbegroting 20210-2023 en worden door de raad in de carrousel besproken op 10 maart, besluitvorming door de raad staat gepland op 31 maart. 

 

Zienswijze meerjarenbeleid Dienst Gezondheid en Jeugd

De Dienst Gezondheid en Jeugd Drechtsteden heeft als belangrijkste opgaven voor de komende jaren: Het gezond en veilig opgroeien, Iedereen doet mee, Vitaal ouder worden en Gezonde leefomgeving, gezonde mensen. In de concept-zienswijze van Zwijndrecht staat   dat sociale economische verschillen, de grotere rol van de inwoners in ontwikkeling van onderzoek en beleid, klimaatveranderingen, gezondheidsrisico's rondom evenementen en de maatschappelijke betrokkenheid van zorgverzekeraars niet of nauwelijks aandacht krijgen in het meerjarenbeleid. Zwijndrecht wil weten op welke wijze de Dienst hierin het voortouw neemt. Ook vraagt Zwijndrecht meer aandacht voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten en ondersteunt Zwijndrecht de noodzaak de ketensamenwerking tussen Veilig thuis en de Jeugd- en wijkteams te versterken. De gemeente mist het meerjarenbeleid van de crisisdienst. De raad bespreekt deze concept-zienswijze in de carrousel. 

 

Voorbereidinggsbesluit bestemmingsplan Stationskwartier

De gemeente is bezig een bestemmingsplan voor te bereiden voor het Stationskwartier. Daarom wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit besluit zorgt ervoor dat bouwplannen voor het gebied Stationskwartier moeten worden aangehouden. Ontwikkelingen die niet passen in het nieuwe bestemmingsplan Stationskwartier kunnen hierdoor worden tegengehouden. Dit besluit vloeit voort uit de in november door de raad vastgestelde Masterplan Spoorzone. In het Stationskwartier gelden op dit moment de volgende vier bestemmingsplannen Corridor, Noord, Kort Ambacht en Oud-centrum.

Agenda 10 maart 2020

Carrouselvergaderingen

Raadzaal

20.00 - 21.55 uur: Begrotingswijziging 2020 :Herstelplan Meerjarenbegroting 2021-2023 (Bezuinigingen) 


Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 - 20.50 uur: DIT AGENDAPUNT VERVALT: Gesprek sociaal domein met Regionaal wethouder P. (Peter) Heijkoop op verzoek van de raad Zwijndrecht

20.55 - 21.15 uur: Vaststelling zienswijze meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid en 2020-2023

21.20 - 21.40 uur: Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan verbrede reikwijdte Stationskwartier

 

Agenda Raadsvergadering

Raadzaal, aanvang 22.00 uur

 1. Opening en mededelingen
  1. Installatie mevrouw I. (Ingrid) van Tuyl (SP) als raadscommissielid
 2. Vaststelling agenda
 3. Terugkoppeling van het college
 1. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 2. Vaststellen besluitenlijst 11 februari 2020
 3. Besluitvorming
 4. Debat:
 1. Vaststelling zienswijze meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid & Jeugd 2020-2023]

 8. Ter kennisname

 1. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
 2. Stukkenlijsten 21 februari, 28 februari en 6 maart 2020

9. Sluiting

 

Vergadering bijwonen 
De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar. U bent van harte welkom. U kunt ook inspreken over een onderwerp op de carrousel. Bij raadsvergaderingen kunt u inspreken over een niet geagendeerd onderwerp  Indien u wilt inspreken, meldt u vóór de vergadering bij de griffie aan via e-mail griffie@zwijndrecht.nl of telefoonnummer (078) 770 35 14. Voor de meest actuele agenda kijk op onze website
www.raadzwijndrecht.nl  bij vergaderingen