Politieke markt 10 december over solidariteit jeugd en over voortzetting DEAL

Dinsdag 10 december vanaf 20.00 uur is de politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht aan het Raadhuisplein 1. Solidariteit jeugd en voortzetting economisch instrumentarium Drechtsteden (onder meer DEAL) staan ook op de agenda. U bent van harte welkom!

Solidariteit jeugd
Bij de decentralisatie van de jeugdzorg in 2013-2014 is gekozen voor volledige solidariteit voor de kosten van de jeugdzorg van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden evenredig door de gemeenten in Zuid-Holland Zuid gedragen worden. Het algemeen bestuur van de regiogemeenten Zuid-Holland Zuid is van plan het solidariteitsbeginsel te wijzigen in een profijtbeginsel waarbij elke gemeente zelf bijdraagt in de kosten die er daadwerkelijk gemaakt zijn. De gemeenten Zwijndrecht, Molenlanden en Papendrecht zijn hier geen voorstander van. Op de agenda van de carrousel staat het voorstel en de ontwerpbrief van Zwijndrecht aan de Dienst Gezondheid en Jeugd waarin Zwijndrecht aangeeft geen voorstander te zijn van het loslaten van deze solidariteit.

Voortzetting Economisch Instrumentarium Drechtsteden en bijdrage DEAL
In het verleden hebben de Drechtsteden verschillende economische instrumenten opgericht, om op ruimtelijk economisch gebied effectief te kunnen samenwerken. Zo zijn een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM-D), promotie- en acquisitiebureau (DEAL) en triple helix adviescommissie (Economic Development Board/EDB) opgericht.
Onderzocht is hoe beter kan worden ingezet op de regionale Groeiagenda Drechtsteden 2030. De samenwerkende Drechtsteden zetten in op continuering maar willen voortaan nadrukkelijker bijdragen aan de Groeiagenda 2030.
Concreet wil Zwijndrecht voor het jaar 2020 incidenteel 40.000 euro beschikbaar stellen voor DEAL. Begin 2020 komt er een nieuw voorstel naar de raad voor de continuering van DEAL van 2021 tot en met 2023. Parallel hieraan worden met de verschillende instrumenten nieuwe afspraken gemaakt voor 2020 en verder. Hier hangt het van af of we in Zwijndrecht ook na 2021 doorgaan met DEAL. In de carrousel praat de raad hierover.

Agenda 10 december
Carrouselvergaderingen

Raadzaal
20.00 - 21.00 uur: Solidariteit jeugd Regio
21.05 - 21.45 uur: Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
    Zwijndrecht 

Vergaderzalen 1, 2 en 3
20.00 - 20:20 uur: Legesverordening 2020
20.25 - 20.45 uur: Havenverordening Rijnmond Drechtsteden
20.50 - 21.10 uur: Inkoop- en aanbestedingsbeleid
21.15 - 21.45 uur: Voortzetting Economisch Instrumentarium Drechtsteden en Voortzetting
     bijdrage DEAL

AGENDA RAADSVERGADERING
Raadzaal                                                                           Aanvang 22.00 uur                                                                             
1.   Opening
a. Herdenking oud raadslid Paul Hoogerwerf
2.   Vaststelling agenda
3. Terugkoppeling van het college    
4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
5. Vaststellen besluitenlijst van 19 november 2019
6. Besluitvorming:
a. Controleprotocol 2019            
7.  Debat
a. Solidariteit Jeugd Regio
b. Voortzetting Economisch Instrumentarium Drechtsteden en Voortzetting               
  bijdrage DEAL
c. Gezonde basis voor iedereen) (Debat over de evaluatie cijfers)
d. Legesverordening 2020
e. Tweede Bestuursrapportage 2019
f.  Havenverordening Rijnmond Drechtsteden
g. Benoeming lid auditcommissie Sjaak van Peski
h. Vaststellen profielschets nieuwe griffier   
8. Ter kennisname 
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten 22 november, 29 november en 6 december
9. Sluiting

Vergadering bijwonen
De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar. U bent van harte welkom. U kunt ook inspreken over een onderwerp op de carrousel. Bij raadsvergaderingen kunt u inspreken over een niet geagendeerd onderwerp  Indien u wilt inspreken, meldt u vóór de vergadering bij de griffie aan via e-mail griffie@zwijndrecht.nl of telefoonnummer  (078) 770 35 14. Voor de meest actuele agenda kijk op onze website www.raadzwijndrecht.nl

Nieuwsgierig naar nieuws van de gemeenteraad?
Op de hoogte blijven van nieuws van onze gemeenteraad? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief de RaadsFlits op onze website www.raadzwijndrecht.nl -> RaadsFlits. U krijgt dan de RaadsFlits regelmatig kosteloos digitaal toegestuurd.